1 И# помоли1сz ѓнна и3 речE: ўтверди1сz сeрдце моE въ гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ:
2 ћкw нёсть с™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ ћкw бGъ нaшъ, и3 нёсть с™ъ пaче тебє2:
3 не хвали1тесz и3 не глаг0лите высHкаz въ гордhни, нижE да и3зhдетъ велерёчіе и3з8 ќстъ вaшихъ: ћкw бGъ рaзумwвъ гDь, и3 бGъ ўготовлszй начин†ніz сво‰:
4 лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою:
5 и3сп0лненніи хлёба лиши1шасz, и3 ѓлчущіи пришeлствоваша зeмлю: ћкw непл0ды роди2 сeдмь, и3 мн0гаz въ чaдэхъ и3знем0же:
6 гDь мертви1тъ и3 живи1тъ, низв0дитъ во ѓдъ и3 возв0дитъ,
7 гDь ўб0житъ и3 богати1тъ, смирsетъ и3 вhситъ,
8 возставлsетъ t земли2 ўб0га и3 t гн0ища воздвизaетъ ни1ща посади1ти є3го2 съ могyщими людjй, и3 прест0лъ слaвы даS въ наслёдіе и5мъ:
9 даsй моли1тву молsщемусz и3 блгcви2 лBта првdнагw, ћкw не въ крёпости си1ленъ мyжъ:
10 гDь нeмощна сотвори2 сопостaта є3гw2, гDь с™ъ: да не хвaлитсz премyдрый премyдростію своeю, и3 да не хвaлитсz си1льный си1лою своeю, и3 да не хвaлитсz богaтый богaтствомъ свои1мъ: но њ сeмъ да хвaлитсz хвалsйсz, є4же разумёти и3 знaти гDа, и3 твори1ти сyдъ и3 прaвду посредЁ земли2: гDь взhде на нб7сA и3 возгремЁ: т0й сyдитъ концє1мъ земли2, првdнъ сhй, и3 дaстъ крёпость царє1мъ нaшымъ и3 вознесeтъ р0гъ хрістA своегw2.
11 И# њстaвиша є3го2 тaмw пред8 гDемъ и3 tид0ша во ґрмаfeмъ въ д0мъ св0й: nтрочa же бЁ служA лицY гDню пред8 лицeмъ и3лjи жерцA.
12 Сhнове же и3лjи жерцA (бhша) сhнове поги1белніи, не вёдуще гDа,
13 ни њправдaніz жрeческа пред8 людьми2 всёми жрyщими. И# прихождaше џтрокъ жрeческъ, є3гдA варsтсz мzсA, и3 ќдица трезyбна въ рукY є3гw2,
14 и3 влагaше ю5 въ кон0бъ вели1кій, и3ли2 въ мёдzный сосyдъ, и3ли2 горнeцъ, и3 всE є4же вонзeсz на ќдицу, взимaше є5 себЁ жрeцъ: и3 тaкw творsху всемY ї}леви приходsщему пожрeти гDеви въ силHмэ.
15 И# прeжде каждeніz тyка, прихождaше џтрокъ жрeческъ и3 глаг0лаше мyжеви жрyщему: дaждь мsса и3спещи2 жерцY, и3 не возмY t тебє2 мsса варeнагw t кон0ба.
16 И# глаг0лаше мyжъ жрsй: да покади1тсz пeрвэе тyкъ, ћкоже подобaетъ, и3 тогдA в0змеши себЁ t всёхъ, є4же х0щетъ душA твоS. И# речE: ни2, нн7э дaждь: ѓще же не дaси, возмY си1лою.
17 И# бЁ пред8 гDемъ грёхъ nтрокHвъ вeлій ѕэлw2, ћкw tметaху жeртву гDню.
18 И# самуи1лъ бЁ служA пред8 гDемъ, џтрочищь сhй њпоsсанъ во є3фyдъ льнsнъ.
19 И# хламЂду мaлу сотвори2 є3мY мaти є3гw2, и3 приношaше є3мY t днjй во дни6, є3гдA восхождaше съ мyжемъ свои1мъ пожрeти жeртву днjй.
20 И# благослови2 и3лjй є3лканY и3 женY є3гw2, глаг0лz: да воздaстъ ти2 гDь сёмz t жены2 сеS за дaръ, є3г0же даровaлъ є3си2 гDеви. И# tи1де человёкъ въ мёсто своE.
21 И# посэти2 гDь бGъ ѓнну, и3 зачA, и3 роди2 є3щE три2 сhны и3 дщє1ри двЁ. И# возвели1чисz џтрокъ самуи1лъ пред8 гDемъ.
22 И#лjй же состарёсz ѕэлw2: и3 ўслhша, ±же творsху сhнове є3гw2 всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ, и3 ћкw бывaху съ женaми предстоsщими ў двeрій ски1ніи свидёніz,
23 и3 речE и5мъ: почто2 твори1те по глаг0лу семY, є3г0же ѓзъ слhшу и3з8 ќстъ всёхъ людjй гDнихъ (њ вaсъ);
24 ни2, ч†да, ни2: ћкw не блaгъ слyхъ, є3г0же ѓзъ слhшу њ вaсъ: не твори1те тaкw, ћкw не добры2 слyхи, ±же ѓзъ слhшу, є4же не раб0тати лю1демъ бGу:
25 ѓще согрэшaz согрэши1тъ мyжъ мyжеви, пом0лzтсz њ нeмъ ко гDу: ѓще же гDеви согрэши1тъ, кто2 пом0литсz њ нeмъ; И# не послyшаста глaса nтцA своегw2, ћкw хотsй восхотЁ гDь погуби1ти |.
26 Џтрокъ же самуи1лъ хождaше пред8успэвaz, и3 бЁ бл†гъ пред8 гDемъ и3 челwвёки.
27 И# пріи1де человёкъ б9ій ко и3лjю и3 речE: сі‰ гlетъ гDь: tкрывazсz tкрhхсz въ домY nтцA твоегw2, сyщымъ и5мъ въ земли2 є3гЂпетстэй рабHмъ въ д0му фараHни,
28 и3 и3збрaхъ д0мъ nтцA твоегw2 t всёхъ домHвъ ї}левыхъ мнЁ служи1ти, є4же восходи1ти ко nлтарю2 моемY и3 кади1ти кади1ломъ и3 носи1ти є3фyдъ, и3 дaхъ д0му nтцA твоегw2 вс‰, ±же nгнS жeртвєннаz сынHвъ ї}левыхъ, въ снёдь:
29 и3 почто2 ты2 воззрёлъ є3си2 на fmміaмъ м0й и3 на жeртву мою2 безстyднымъ џкомъ, и3 прослaвилъ сhны тво‰ пaче менє2, є4же благословлsти начaтокъ всsкіz жeртвы ї}левы предо мн0ю;
30 сегw2 рaди сі‰ гlетъ гDь бGъ ї}левъ, гlz: рек0хъ, д0мъ тв0й и3 д0мъ nтцA твоегw2 прeйдетъ предо мн0ю до вёка: ґ нн7э гlетъ гDь: никaкоже мнЁ, занE т0кмw прославлsющыz мS прослaвлю, и3 ўничижazй мS безчeстенъ бyдетъ:
31 сE, днjе и4дутъ, и3 потреблю2 сёмz твоE и3 сёмz д0му nтцA твоегw2, и3 не бyдетъ стaрца въ домY твоeмъ во вс‰ дни6,
32 и3 ќзриши держaву мою2 во всёхъ, и4миже разблажaетъ ї}лz, и3 не бyдетъ стaрца въ домY твоeмъ во вс‰ дни6:
33 и3 мyжа не и3стреблю2 тебЁ t nлтарS моегw2, во є4же њскудёти nчесє1мъ є3гw2 и3 и3стazти души2 є3гw2: и3 вси2 пр0чіи д0му твоегw2 падyтъ nрyжіемъ мyжескимъ:
34 и3 сіE тебЁ знaменіе, є4же пріи1детъ на џба сы6на тво‰ сі‰ nфнJ и3 фінеeса: въ дeнь є3ди1нъ ќмрутъ џба:
35 и3 возстaвлю себЁ жерцA вёрна, и4же вс‰ ±же въ сeрдцы моeмъ и3 ±же въ души2 моeй сотвори1тъ, и3 сози1жду є3мY д0мъ вёренъ, и3 пред8и1детъ пред8 хріст0мъ мои1мъ во вс‰ дни6:
36 и3 бyдетъ всsкъ њстaвшійсz въ домY твоeмъ пріи1детъ поклони1тисz є3мY съ цaтою сребрA и3 хлёбомъ є3ди1нымъ, глаг0лz: пріими1 мz къ є3ди1ному t свzщеннослужeній твои1хъ, є4же ћсти хлёбъ.