1 И# возвэсти1ша давjду, глаг0люще: сE, и3ноплемє1нницы њблег0ша кеjль, и3 расхищaютъ и3 попирaютъ плоды2.
2 И# вопроси2 давjдъ гDа, глаг0лz: ѓще пойдY и3 и3збію2 и3ноплемeнники сі‰; И# речE гDь: и3ди2, и3 побэди1ши и3ноплемeнники сі‰, и3 спасeши кеjль.
3 И# рёша мyжіе давjдwвы къ немY: сE, мы2 здЁ во їудeи бои1мсz, и3 кaкw бyдетъ, ѓще и4демъ въ кеjль, въ плёнъ и3ноплемeнникwвъ вни1демъ;
4 И# приложи2 є3щE давjдъ вопроси1ти гDа. И# tвэщA є3мY гDь и3 речE є3мY: востaни и3 сни1ди въ кеjль, ћкw ѓзъ предаю2 и3ноплемeнники въ рyцэ твои2.
5 И# и4де давjдъ и3 мyжіе є3гw2 съ ни1мъ въ кеjль, и3 брaшасz со и3ноплемє1нники: и3 бэжaша (и3ноплемє1нницы) t лицA є3гw2, и3 взS скоты2 и4хъ, и3 порази2 и5хъ ћзвою вели1кою, и3 спасE давjдъ живyщыz въ кеjлэ.
6 И# бhсть є3гдA бэжA ґвіafаръ сhнъ ґвімелeховъ къ давjду, и3 т0й съ давjдомъ въ кеjль сни1де, и3мhй є3фyдъ въ руцЁ своeй.
7 И# возвэсти1сz саyлу, ћкw пріи1де давjдъ въ кеjль. И# речE саyлъ: предадE є3го2 бGъ въ рyцэ мои2, ћкw заключи1сz вшeдъ въ грaдъ (и3мyщь) вратA и3 верєи2.
8 И# заповёда саyлъ всBмъ лю1демъ на брaнь сни1ти въ кеjль, ћти давjда и3 мyжы є3гw2.
9 И# ўвёдэ давjдъ, ћкw не премолкaетъ ѕл0бы њ нeмъ саyлъ, и3 речE давjдъ ко ґвіafару жерцY: принеси2 є3фyдъ гDень.
10 И# речE давjдъ: гDи б9е ї}левъ, слhшавъ ўслhша рaбъ тв0й, ћкw и4щетъ саyлъ пріити2 на кеjль растли1ти грaдъ менє2 рaди:
11 ѓще заключи1тсz; и3 нн7э ѓще сни1детъ саyлъ, ћкоже слhша рaбъ тв0й; гDи б9е ї}левъ, возвэсти2 рабY твоемY. И# речE гDь: заключи1тсz.
12 И# речE давjдъ: ѓще предадsтъ мS и5же въ кеjлэ, и3 мyжы мо‰ въ рyки са{ли; И# речE гDь: предадsтъ.
13 И# востA давjдъ и3 мyжіе є3гw2 съ ни1мъ, ћкw четhреста, и3 и3зыд0ша и3з8 кеjлы, и3 и3д0ша, ѓможе хотsху. И# возвэсти1ша саyлу, ћкw ўгонзE давjдъ и3з8 кеjлы: и3 њстaви и3ти2.
14 И# сёде давjдъ въ масерeмэ въ пустhни во ўзи1нахъ, и3 сэдsше въ пустhни на горЁ зjфъ, въ земли2 зн0йнэ: и3 и3скaше є3го2 саyлъ во вс‰ дни6, и3 не предадE є3гw2 бGъ въ рyцэ є3гw2.
15 И# ви1дэ давjдъ, ћкw и3сх0дитъ саyлъ и3скaти є3го2: и3 давjдъ бsше на горЁ зн0йнэ, въ дубрaвэ зjфъ.
16 И# востA їwнаfaнъ сhнъ саyловъ и3 и4де къ давjду въ дубрaву, и3 ўтверди2 рyцэ є3гw2 во гDэ,
17 и3 речE къ немY: не б0йсz, ћкw не и4мать њбрэсти2 тебE рукA nтцA моегw2 саyла, и3 ты2 и4маши цaрствовати во ї}ли, и3 ѓзъ бyду по тебЁ другjй, и3 саyлъ nтeцъ м0й ўвёда тaкw.
18 И# положи1ста џба завётъ пред8 гDемъ: и3 сэдsше давjдъ въ дубрaвэ, ґ їwнаfaнъ tи1де въ д0мъ св0й.
19 И# и3зыд0ша зіфeє t зн0йныz земли2 къ саyлу на х0лмъ, глаг0люще: не сe ли давjдъ скрhсz ў нaсъ въ мессaрэ во ўзи1нахъ въ дубрaвэ на холмЁ є3хелaтстэ, и4же њдеснyю їесем0на;
20 и3 нн7э всE є4же по души2 царeвэ ко и3схождeнію, да сни1детъ (u5бо) къ нaмъ: заключи1ша бо є3го2 въ рyки царє1вы.
21 И# речE и5мъ саyлъ: благословeни вы2 гDеви, ћкw поболёсте њ мнЁ:
22 и3ди1те нн7э, и3 ўгот0вите є3щE, и3 познaйте мёсто є3гw2, и3дёже бyдетъ ногA є3гw2 вск0рэ, тaмw и3дёже рёсте, да не кaкw прехи1тритъ:
23 и3 ви1дите и3 ўразумёйте њ всёхъ мёстэхъ, и3дёже т0й крhетсz, и3 возврати1тесz ко мнЁ на гот0во, и3 и3дY съ вaми: и3 бyдетъ, ѓще є4сть на земли2, и3зыскaти и4мамъ є3го2 во всёхъ тhсzщахъ їyдиныхъ.
24 И# востaша зіфeє, и3 и3д0ша пред8 саyломъ: давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 бsху въ пустhни маHнъ къ зaпаду њдеснyю їесем0на.
25 И# и4де саyлъ и3 мyжіе є3гw2 и3скaти давjда. И# возвэсти1ша давjду, и3 сни1де ко кaменю и4же въ пустhни маHнъ. И# ўслhша саyлъ, и3 погнA в8слёдъ давjда въ пустhню маHнъ.
26 И# и3дsше саyлъ и3 мyжіе є3гw2 t страны2 горы2 tсю1ду, давjдъ же бЁ и3 мyжіе є3гw2 t страны2 горы2 toнyду: и3 бЁ давjдъ ўкрывazсz и3ти2 t лицA саyлz, ґ саyлъ и3 мyжіе є3гw2 њполчи1шасz на давjда и3 на мyжы є3гw2 ћти и5хъ.
27 И# пріи1де вёстникъ къ саyлу глаг0лz: потщи1сz и3 и3ди2, ћкw напад0ша и3ноплемє1нницы на зeмлю твою2.
28 И# возврати1сz саyлъ не гнaти в8слёдъ давjда, и3 и4де проти1ву и3ноплемeнникwмъ: сегw2 рaди наречeсz мёсто џно кaмень раздэлeнный.