1 И# востA давjдъ tтyду и3 сёде во ўзи1нахъ є3нгаддJ.
2 И# бhсть є3гдA возврати1сz саyлъ вспsть t и3ноплемє1нникъ, и3 возвэсти1ша є3мY, глаг0люще: сE, давjдъ въ пустhни є3нгaдстэй.
3 И# взS саyлъ съ соб0ю три2 тhсzщы мужeй и3збрaнныхъ t всегw2 ї}лz и3 и4де и3скaти давjда и3 мужeй є3гw2 прsмw лицY саддeемъ:
4 и3 пріи1де до стaдъ пас0мыхъ на пути2, и3 бЁ тaмw вертeпъ: и3 саyлъ вни1де и3спраздни1тисz, давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 во внyтреннихъ вертeпа сэдsху.
5 И# рёша мyжіе давjдwвы къ немY: сE, дeнь сeй, њ нeмже речE гDь тебЁ предaти врагA твоего2 въ рyцэ твои2, и3 сотвори1ши є3мY ћкоже ўг0дно пред8 nчи1ма твои1ма. И# востA давjдъ, и3 tрёза воскри1ліе nдeжды саyли w4тай.
6 И# бhсть по си1хъ, и3 вострепетA давjду сeрдце є3гw2, ћкw tрёза воскри1ліе nдeжды саyли:
7 и3 речE давjдъ къ мужє1мъ свои6мъ: никaкоже ми2 t гDа, ѓще сотворю2 глаг0лъ сeй господи1ну моемY хрістY гDню, є4же нанести2 рyку мою2 нaнь, ћкw хріст0съ гDень є4сть сeй.
8 И# ўвэщA давjдъ мyжы сво‰ словесы2 и3 не дадE и5мъ востaвшымъ ўби1ти саyла. И# востA саyлъ, и3 сни1де на пyть.
9 И# и3зhде давjдъ в8слёдъ є3гw2 и3з8 вертeпа: и3 возопи2 давjдъ в8слёдъ саyла, глаг0лz: господи1не царю2. И# њзрёсz саyлъ в8слёдъ себє2, и3 преклони1сz давjдъ лицeмъ свои1мъ до земли2, и3 поклони1сz є3мY.
10 И# речE давjдъ къ саyлу: почто2 слyшаеши словeсъ людjй глаг0лющихъ: сE, давjдъ и4щетъ души2 твоеS;
11 сE, днeсь ви1дэста џчи твои2, ћкw предадe тz гDь днeсь въ рyцэ мои2 въ вертeпэ, и3 не восхотёхъ ўби1ти тебE, и3 пощадёхъ тS, и3 рёхъ: не нанесY руки2 моеS на г0спода моего2, ћкw помaзанникъ гDень сeй є4сть:
12 и3 сE, воскри1ліе nдeжды твоеS въ руцЁ моeй, ѓзъ tsхъ воскри1ліе nдeжды твоеS, и3 не ўби1хъ тебE: и3 ўразумёй, и3 ви1ждь днeсь, ћкw нёсть ѕл0бы въ руцЁ моeй, нижE нечeстіz и3 през0рства, нижE согрэши1хъ къ тебЁ, ґ ты2 и4щеши души2 моеS и3з8sти ю5:
13 да сyдитъ гDь междY мн0ю и3 тоб0ю, и3 да защи1титъ мS гDь t тебє2: рукA же моS не бyдетъ на тS,
14 ћкоже глаг0летсz при1тча дрeвнzz: t беззакHнникъ и3зhдетъ преступлeніе: рукA же моS не бyдетъ на тS:
15 и3 нн7э ты2, царю2 ї}левъ, в8слёдъ когw2 и3сх0диши; кого2 ты2 г0ниши; в8слёдъ ли псA ўмeрша и3 в8слёдъ блохи2 є3ди1ныz;
16 да бyдетъ гDь судіS и3 tмсти1тель междY мн0ю и3 тоб0ю, да ви1дитъ гDь и3 сyдитъ сyдъ м0й, и3 њсyдитъ мS t руки2 твоеS.
17 И# бhсть, є3гдA скончA давjдъ глаг0лы сі‰, глаг0лz къ саyлу, и3 речE саyлъ: тв0й ли глaсъ сeй, чaдо давjде; И# воздви1же саyлъ глaсъ св0й и3 восплaкасz.
18 И# речE саyлъ къ давjду: прaведенъ є3си2 ты2 пaче менє2, ћкw ты2 воздaлъ ми2 є3си2 благ†z, ѓзъ же тебЁ воздaхъ ѕл†z:
19 и3 ты2 возвэсти1лъ ми2 є3си2 днeсь, ±же сотвори1лъ ми2 благ†z, ћкw заключи1 мz гDь въ рyки тво‰ днeсь, и3 не ўби1лъ мS є3си2:
20 и3 ћкоже ѓще кто2 њбрёлъ бы врагA своего2 въ печaли, и3 tпусти1лъ бы є3го2 въ пyть блaгъ, и3 гDь воздaстъ є3мY благ†z, ћкоже ты2 сотвори1лъ є3си2 днeсь:
21 и3 нн7э сE, ѓзъ вёмъ, ћкw царю1z цaрствовати и4маши, и3 стaти и4мать въ руцЁ твоeй цaрство ї}лево:
22 и3 нн7э клени1сz ми2 гDемъ, ћкw не и3скорени1ши сёмене моегw2 по мнЁ и3 не погуби1ши и4мене моегw2 t д0му nтцA моегw2.
23 И# клsтсz давjдъ саyлу. И# tи1де саyлъ на мёсто своE, давjдъ же и3 мyжіе є3гw2 взыд0ша въ мессeру тёсную.