1 И# бhсть приходsщу давjду и3 мужє1мъ є3гw2 къ секелaгу въ дeнь трeтій, и3 ґмали1къ нападE на ю4жную странY и3 на секелaгъ, и3 порази2 секелaгъ и3 сожжE є3го2 nгнeмъ:
2 жeнъ же и3 всёхъ сyщихъ въ нeмъ t мaла до вели1ка не ўмертви1ша мyжа ни жены2, но плэни1ша, и3 tид0ша въ пyть св0й.
3 И# пріи1де давjдъ и3 мyжіе є3гw2 во грaдъ, и3 сE, сожжeнъ бsше nгнeмъ, жєнh же и4хъ и3 сhнове и4хъ и3 дщє1ри и4хъ плэнeни бhша.
4 И# воздви1же давjдъ и3 мyжіе є3гw2 глaсъ св0й и3 плaкашасz д0ндеже не бЁ въ ни1хъ си1лы ктомY плaкатисz.
5 И# жєны2 џбэ давjдwвы плэнeни бhша, ґхінаaмъ їезраилjтынz, и3 ґвігeа бhвшаz женA навaла карми1лскагw.
6 И# њскорбЁ давjдъ ѕэлw2, ћкw совэщaшасz лю1діе кaменіемъ поби1ти є3го2, ћкw скорбнA бsше душA всёхъ людjй коегHждо њ сынёхъ свои1хъ и3 њ дщeрехъ свои1хъ. И# ўкрэпи1сz давjдъ њ гDэ бз7э своeмъ,
7 и3 речE давjдъ ко ґвіafару їерeю сhну ґвімелeхову: принеси2 є3фyдъ. И# принесE ґвіafаръ є3фyдъ къ давjду.
8 И# вопроси2 давjдъ гDа, глаг0лz: поженy ли в8слёдъ п0лчища сегw2; и3 пости1гну ли и5хъ; И# речE гDь: гони2, ћкw постизaz пости1гнеши и5хъ и3 и3збавлsz и3збaвиши.
9 И# и4де давjдъ сaмъ и3 шeсть сHтъ мужeй съ ни1мъ, и3 пріид0ша дaже до пот0ка вос0рска, пр0чіи же њстaшасz:
10 и3 гнA съ четhрми сты2 мужeй, двёсти же мужeй њстaшасz, и5же сэд0ша њб8 w4нъ п0лъ пот0ка вос0рска.
11 И# њбрэт0ша мyжа є3гЂптzнина на селЁ, и3 ћша є3го2, и3 привед0ша є3го2 къ давjду, и3 дaша є3мY хлёба, и3 kдE, и3 напои1ша є3го2 вод0ю:
12 и3 дaша є3мY чaсть см0квей, и3 kдE, и3 ўкрэпи1сz дyхъ є3гw2 въ нeмъ, ћкw не kдE хлёба и3 не пи2 воды2 три2 дни6 и3 три2 н0щы.
13 И# речE є3мY давjдъ: tкyду є3си2, и3 чjй є3си2 ты2; И# речE џтрокъ є3гЂптzнинъ: ѓзъ є4смь рaбъ мyжа ґмаликjтzнина, и3 њстaви мS господи1нъ м0й, ћкw и3знемог0хъ днeсь ўжE трeтій дeнь:
14 и3 мы2 ходи1хомъ на ю4гъ до хелefі и3 на їудє1йскіz страны6 и3 на гелвyй, и3 секелaгу пожг0хомъ nгнeмъ.
15 И# речE є3мY давjдъ: доведeши ли мS до п0лчища сегw2; И# речE: клени1сz ми2 бGомъ, ћкw не ўбіeши мS и3 не предaси мS въ рyцэ господи1ну моемY, и3 доведy тz до п0лчища сегw2.
16 (И# клsтсz є3мY давjдъ:) и3 приведE є3го2 nнaмw, и3 сE, тjи разсёzни бhша по лицY всеS земли2, kдyще и3 пію1ще и3 прaзднующе њ всёхъ корhстехъ вели1кихъ, ±же взsша t земли2 и3ноплемeнничи и3 t земли2 їyдины.
17 И# пріи1де на ни1хъ давjдъ, и3 и3зби2 и5хъ t ќтра дaже до вeчера и3 наyтріе: и3 не спасeсz t ни1хъ мyжъ, рaзвэ четhреста џтрwкъ, и5же всэд0ша на велблю1ды и3 ўбэжaша.
18 И# tS давjдъ вс‰ є3ли6ка взsша ґмаликjты, и3 џбэ жєны2 сво‰ tS,
19 и3 не поги1бе и5мъ t мaла дaже до вели1ка, и3 t корhстей, и3 дaже до сынHвъ и3 дщeрей и3 дaже до всёхъ, ±же взsша, и3 вс‰ возврати2 давjдъ:
20 и3 взS давjдъ вс‰ стадA и3 п†ствины, и3 погнA пред8 плёномъ: и3 плёнъ џный нарицaшесz сeй плёнъ давjдовъ.
21 И# пріи1де давjдъ къ двэмA стHмъ мужє1мъ њстaвшымсz и3ти2 в8слёдъ давjда, и5хже посади2 на пот0цэ вос0рстэ, и3 и3зыд0ша на срётеніе давjду и3 на срётеніе лю1демъ и5же съ ни1мъ: и3 пріи1де давjдъ до людjй, и3 вопроси1ша є3го2 њ ми1рныхъ.
22 И# tвэщaша вси2 мyжіе пaгубніи и3 лукaвніи t мужeй рaтныхъ ходи1вшихъ съ давjдомъ и3 рёша: ћкw не гони1ша съ нaми, не дади1мъ и5мъ t плёна, є3г0же взsхомъ, но т0кмw кjйждо женY свою2 и3 ч†да сво‰ да в0змутъ и3 возвратsтсz.
23 И# речE давjдъ: не сотвори1те, брaтіz мо‰, тaкw, повнегдA предадE гDь нaмъ и3 сохрани2 нaсъ, и3 предадE гDь п0лчище сіE нашeдшее на ны2 въ рyки нaшz:
24 и3 кто2 послyшаетъ вaшихъ словeсъ си1хъ; ћкw не мє1нши нaсъ сyть: понeже по чaсти и3сходsщагw на брaнь, тaкw бyдетъ чaсть сэдsщагw при сосyдэхъ, по томyжде раздэлsтсz.
25 И# бhсть t днE тогw2 и3 вhше, и3 бhсть въ повелёніе и3 на њправдaніе ї}лю дaже до днE сегw2.
26 И# пріи1де давjдъ въ секелaгъ, и3 послA старёйшинамъ t корhстей їyдиныхъ и3 и4скрєннимъ свои6мъ, глаг0лz: сE, вaмъ благословeніе t корhстей врагHвъ гDнихъ,
27 сyщымъ въ веfсyрэ и3 въ рaмэ ю4жнэй и3 въ геf0рэ,
28 и3 во ґрои1рэ и3 во ґммaдэ, и3 во сафЁ и3 во є3сfjфэ и3 въ гefэ,
29 и3 въ кінaнэ и3 въ сафeцэ, и3 въ fимafэ и3 въ карми1лэ, и3 сyщымъ во градёхъ їереміи1ла и3 во градёхъ кенезjz,
30 и3 сyщымъ во їерімyfэ и3 во вирсавeи и3 въ номвЁ,
31 и3 сyщымъ въ хеврHнэ, и3 во вс‰ мэстA, ±же пр0йде давjдъ тaмw сaмъ и3 мyжіе є3гw2.