1 И# взsша и3ноплемє1нницы ківHтъ б9ій и3 и3знес0ша є3го2 t ґвенезeра во ґзHтъ:
2 и3 взsша и3ноплемє1нницы ківHтъ гDень и3 внес0ша є3го2 въ хрaмъ дагHновъ, и3 постaвиша є3го2 бли1з8 дагHна.
3 И# њбyтреневаша ґзHтzне наyтріе и3 внид0ша въ хрaмъ дагHновъ: и3 ўви1дэша, и3 сE, дагHнъ падE на зeмлю на лицE своE пред8 ківHтомъ б9іимъ. И# воздвиг0ша дагHна, и3 постaвиша є3го2 на мёстэ своeмъ.
4 И# бhсть є3гдA востaша заyтра, и3 сE, дагHнъ лежaше лицeмъ на земли2 пред8 ківHтомъ завёта гDнz: главa же дагHнова и3 џбэ плеснB н0гъ є3гw2 t‰ты на прaзэ nс0бw кazждо, и3 џбэ дл†ни рyкъ є3гw2 лежaщэ при двeрехъ, т0чію трyпъ дагHновъ њстaсz.
5 Тогw2 рaди не вступaютъ жерцы2 дагHнwвы и3 вси2 входsщіи въ хрaмъ дагHновъ на прaгъ д0му дагHнова во ґзHтэ дaже до днE сегw2: ћкw преступaюще преступaютъ.
6 И# њтzготЁ рукA гDнz на ґзHтэ, и3 наведE на ни1хъ, и3 воскипЁ и5мъ на сэдaлищахъ и4хъ, во ґзHтэ и3 въ предёлэхъ є3гw2, и3 посредЁ страны2 є3гw2 ўмн0жишасz мhшы: и3 бhсть смущeніе смeрти вели1ко во грaдэ.
7 И# ви1дэша мyжіе ґзHтстіи, ћкw тaкw (бhсть), и3 глаг0лаша: ћкw не пребyдетъ ківHтъ бGа ї}лева съ нaми, ћкw жeстока рукA є3гw2 на ны2 и3 на дагHна б0га нaшего.
8 И# послaвше собрaша воев0дъ и3ноплемeнничихъ къ себЁ и3 глаг0лаша: что2 сотвори1мъ ківHту бGа ї}лева; И# рёша геfeє: да прeйдетъ ківHтъ бGа ї}лева къ нaмъ въ гefъ. И# прeйде ківHтъ бGа ї}лева въ гefъ.
9 И# бhсть по прешeствіи є3гw2, и3 бhсть рукA гDнz на грaдэ, мzтeжъ вeлій ѕэлw2: и3 порази2 мyжы грaда t мaла до вели1ка, и3 порази2 и5хъ на сэдaлищахъ и4хъ. И# сотвори1ша геfeє себЁ сэд†лища (зл†та),
10 и3 tпусти1ша ківHтъ б9ій во ґскалHнъ. И# бhсть є3гдA вни1де ківHтъ бGа ї}лева во ґскалHнъ, и3 возопи1ша ґскалwнjтzне глаг0люще: почто2 возврати1сте ківHтъ бGа ї}лева къ нaмъ, ўмори1ти ны2 и3 лю1ди нaшz;
11 И# послaша и3 собрaша вс‰ воевHды и3ноплемє1нничи и3 рёша: tпусти1те ківHтъ бGа ї}лева, и3 да постaвитсz на мёстэ своeмъ, и3 да не ўмори1тъ нaсъ и3 людjй нaшихъ. Ћкw бhсть мzтeжъ смeрти во всeмъ грaдэ тsжекъ ѕэлw2, є3гдA вни1де ківHтъ бGа ї}лева тaмw.
12 И# живyщіи и3 не ўмeршіи ўzзви1шасz на сэдaлищахъ, и3 взhде в0пль грaда до нб7сE.