1 И# пріид0ша мyжіе каріаfіарjмстіи и3 взsша ківHтъ завёта гDнz, и3 внес0ша є3го2 въ д0мъ ґмінадaвль и4же на холмЁ: и3 є3леазaра сhна є3гw2 њсвzти1ша сохранsти ківHтъ завёта гDнz.
2 И# бhсть t негHже днE бЁ ківHтъ въ каріаfіарjмэ, ўмн0жишасz днjе, и3 бhти двaдесzть лётъ: и3 воззрЁ вeсь д0мъ ї}левъ в8слёдъ гDа.
3 И# речE самуи1лъ ко всемY д0му ї}леву, глаг0лz: ѓще всёмъ сeрдцемъ вaшимъ вы2 њбращaетесz ко гDу, tими1те б0ги чужды6z t среды2 вaсъ, и3 дубр†вы, и3 ўгот0вайте сердцA в†ша ко гDу, и3 пораб0тайте є3мY є3ди1ному, и3 и3збaвитъ вaсъ t руки2 и3ноплемeнничи.
4 И# tверг0ша сhнове ї}лєвы ваалjма и3 дубр†вы ґстарHfа, и3 пораб0таша гDу є3ди1ному.
5 И# речE самуи1лъ: собери1те ко мнЁ всего2 ї}лz въ массифafъ, и3 помолю1сz њ вaсъ ко гDу.
6 И# собрaшасz лю1діе въ массифafъ, и3 почерпaху в0ду и3 проливaху пред8 гDемъ на зeмлю: и3 пости1шасz въ т0й дeнь, и3 рёша: согрэши1хомъ пред8 гDемъ. И# судsше самуи1лъ сhны ї}лєвы въ массифafэ.
7 И# ўслhшаша и3ноплемє1нницы, ћкw собрaшасz вси2 сhнове ї}лєвы въ массифafъ, и3 взыд0ша воевHды и3ноплемє1нничи на ї}лz. И# слhшаша сhнове ї}лєвы и3 ўбоsшасz t лицA и3ноплемє1нникъ:
8 и3 рёша сhнове ї}лєвы къ самуи1лу: не премолчи2 њ нaсъ вопіS ко гDу бGу нaшему, да и3збaвитъ ны2 t руки2 и3ноплемeнничи. И# речE самуи1лъ: не бyди мнЁ є4же tступи1ти t гDа бGа моегw2 и3 не вопи1ти њ вaсъ съ молeніемъ.
9 И# взS самуи1лъ kгнS є3ди1но ссyщее, и3 принесE є5 на всесожжeніе со всёми людьми2 гDеви: и3 возопи2 самуи1лъ ко гDу њ ї}ли, и3 послyша є3гw2 гDь.
10 И# бsше самуи1лъ возносsй всесожжeніе, и3 и3ноплемє1нницы прибли1жишасz на брaнь на ї}лz: и3 возгремЁ гDь глaсомъ вeліимъ въ дeнь w4нъ на и3ноплемeнники, и3 смzт0шасz и3 пад0ша пред8 ї}лемъ:
11 и3 и3зыд0ша мyжіе ї}лєвы t массифafа, и3 погнaша и3ноплемeнникwвъ, и3 би1ша и5хъ дaже до под0ліz веfх0ръ.
12 И# взS самуи1лъ кaмень є3ди1нъ и3 постaви є3го2 междY массифafомъ и3 междY вeтхимъ: и3 наречE и4мz є3мY ґвенезeръ, си1рэчь кaмень п0мощи, и3 речE: до здЁ пом0же нaмъ гDь.
13 И# смири2 гDь и3ноплемeнники, и3 не приложи1ша ктомY и3ти2 въ предёлы ї}лєвы: и3 бhсть рукA гDнz на и3ноплемeнникwвъ во вс‰ дни6 самуи1лwвы.
14 И# tдaшасz грaды, и5хже взsша и3ноплемє1нницы t сынHвъ ї}левыхъ, и3 tдaша и5хъ ї}лю, t ґккарHна дaже до гefа, и3 предёлы ї}лz свободи1шасz t руки2 и3ноплемeнничи: и3 бЁ ми1ръ междY ї}лемъ и3 междY ґморрeемъ.
15 И# судsше самуи1лъ ї}лю во вс‰ дни6 животA своегw2.
16 И# хождaше t г0да до г0да, и3 w4крестъ веfи1лz и3 галгaлы и3 массифafа, и3 суждaше ї}лz во всёхъ свzщeнныхъ си1хъ.
17 Бsше же є3мY возвращeніе во ґрмаfeмъ, ћкw тaмw бsше д0мъ є3гw2: и3 судsше тaмw ї}лz, и3 создA тaмw nлтaрь гDеви.