1 И# бhсть є3гдA состарёсz самуи1лъ, и3 постaви сhны сво‰ суди1ти ї}леви.
2 И# сі‰ и3менA сынHмъ є3гw2: пeрвенецъ їwи1ль, и3 и4мz втор0му ґвjа, судіи6 въ вирсавeи.
3 И# не поид0ша сhнове є3гw2 путeмъ є3гw2: и3 ўклони1шасz в8слёдъ лихоимaніz, и3 пріимaху дaры, и3 развращaху суды2.
4 И# собрaшасz мyжіе ї}лєвы, и3 пріид0ша къ самуи1лу во ґрмаfeмъ
5 и3 рёша є3мY: сE, ты2 состарёлсz є3си2, сhнове же твои2 не х0дzтъ по пути2 твоемY: и3 нн7э постaви над8 нaми царS, да сyдитъ ны2, ћкоже и3 пр0чіи kзhки.
6 И# бhсть лукaвъ глаг0лъ пред8 nчи1ма самуи1ловыма, ћкw рёша: дaждь нaмъ царS, да сyдитъ ны2. И# помоли1сz самуи1лъ ко гDу.
7 И# речE гDь самуи1лу: послyшай глaса людjй, ћкоже глаг0лютъ къ тебЁ, ћкw не тебE ўничижи1ша, но менE ўничижи1ша, є4же не цaрствовати ми2 над8 ни1ми:
8 по всBмъ дэлHмъ, ±же сотвори1ша ми2, t негHже днE и3звед0хъ и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетски до днeшнzгw днE, и3 њстaвиша мS, и3 послужи1ша богHмъ и3ны6мъ, тaкw тjи творsтъ и3 тебЁ:
9 и3 нн7э послyшай глaса и4хъ: nбaче засвидётелствуz засвидётелствуеши и5мъ и3 возвэсти1ши и5мъ прaвду царeву, и4же цaрствовати бyдетъ над8 ни1ми.
10 И# речE самуи1лъ вс‰ словесA гDнz къ лю1демъ просsщымъ t негw2 царS,
11 и3 глаг0ла (и5мъ): сіE бyдетъ њправдaніе царeво, и4же цaрствовати и4мать над8 вaми: сhны вaшz в0зметъ и3 постaвитъ | колесни1чники сво‰, и3 на к0ни всaдитъ и5хъ, и3 предтекyщихъ пред8 колесни1цами є3гw2:
12 и3 постaвитъ | себЁ с0тники и3 тhсzщники и3 жaтелми жaтвы своеS, и3 њб8и1мутъ њб8имaніемъ грHздіz є3гw2, и3 твори1ти nр{діz вHинскаz є3гw2 и3 nр{діz колесни1цъ є3гw2:
13 и3 дщє1ри вaшz в0зметъ въ мmров†рницы и3 въ пов†рницы и3 въ хлBбницы:
14 и3 сeла в†ша и3 віногрaды вaшz и3 м†сличины вaшz благ‡z в0зметъ и3 дaстъ рабHмъ свои6мъ:
15 и3 сёмена в†ша и3 віногрaды вaшz њдесsтствуетъ и3 дaстъ скопцє1мъ свои6мъ и3 рабHмъ свои6мъ:
16 и3 рабы2 вaшz и3 рабы6ни вaшz и3 стадA в†ша благ†z и3 nслы2 вaшz tи1метъ и3 њдесsтствуетъ на дэлA сво‰:
17 и3 пaжити вaшz њдесsтствуетъ, и3 вы2 бyдете є3мY раби2:
18 и3 возопіeте въ дeнь w4нъ t лицA царS вaшегw, є3г0же и3збрaсте себЁ, и3 не ўслhшитъ вaсъ гDь въ дeнь w4нъ, ћкw вы2 сaми и3збрaсте себЁ царS.
19 И# не восхотёша лю1діе послyшати самуи1ла и3 рёша є3мY: ни2, но цaрь да бyдетъ над8 нaми,
20 и3 бyдемъ и3 мы2 ћкоже вси2 kзhцы: и3 суди1ти и4мать нaсъ цaрь нaшъ, и3 и3зhдетъ пред8 нaми, и3 поб0ретъ поборeніемъ њ нaсъ.
21 И# слhша самуи1лъ вс‰ глаг0лы людjй и3 глаг0ла | во ќшы гDеви.
22 И# речE гDь къ самуи1лу: послyшай глaса и4хъ, и3 постaви и5мъ царS. И# речE самуи1лъ къ мужє1мъ ї}лєвымъ: да и4детъ кjйждо вaсъ во св0й грaдъ.