1 И# бЁ мyжъ t сынHвъ веніамjновыхъ, є3мyже и4мz кjсъ, сhнъ ґвіи1ловъ, сhна їaредова, сhна вахjрова, сhна ґфeкова, сhна мyжа їемінeова, мyжъ си1ленъ крёпостію.
2 И# семY бЁ сhнъ, и4мz є3мY саyлъ, добровели1ченъ, мyжъ блaгъ: и3 не бЁ въ сынёхъ ї}левыхъ блaгъ пaче є3гw2, t рaменъ и3 вhше выс0къ пaче всёхъ людjй.
3 И# заблуди1ша nслsта кjса nтцA саyлова. И# речE кjсъ къ саyлу сhну своемY: возми2 съ соб0ю є3ди1наго t џтрwкъ, и3 востaвше и3ди1те и3 поищи1те nслsтъ.
4 И# проид0ша г0ру є3фрeмлю, и3 проид0ша зeмлю селхA, и3 не њбрэт0ша: и3 проид0ша зeмлю сегалjмлю, и3 не бЁ: и3 проид0ша зeмлю їамjню, и3 не њбрэт0ша.
5 И# пришeдшымъ и5мъ въ зeмлю сjфову, и3 речE саyлъ ко џтроку своемY и4же съ ни1мъ: грzди2 и3 возврати1мсz, да не кaкw nтeцъ м0й њстaвz nслsта, печeтсz њ нaсъ.
6 И# речE є3мY џтрокъ: сE, здЁ человёкъ б9ій во грaдэ сeмъ, и3 человёкъ слaвенъ: всE є4же ѓще речeтъ приходsщымъ къ немY, бyдетъ и5мъ: и3 нн7э п0йдемъ тaмw, да возвэсти1тъ нaмъ пyть нaшъ, и4мже п0йдемъ.
7 И# речE саyлъ џтроку своемY и4же съ ни1мъ: сE, п0йдемъ, и3 что2 принесeмъ къ человёку б9ію; ћкw хлёбы њскудёша t врeтищъ нaшихъ, и3 ктомY нёсть ў нaсъ, є4же внести2 къ человёку б9ію t и3мёніz нaшегw.
8 И# приложи2 џтрокъ tвэщaти саyлу и3 речE: сE, њбрэтaетсz въ руцЁ моeй четвeртаz чaсть сjклz сребрA, и3 дaси человёку б9ію, и3 возвэсти1тъ нaмъ пyть нaшъ.
9 Прeжде бо во ї}ли си1це глаг0лаше кjйждо, є3гдA кто2 и3дsше вопрошaти бGа: грzди2, да и4демъ къ прозорли1вцу: ћкw прор0ка нарицaху лю1діе прeжде прозорли1вцемъ.
10 И# речE саyлъ џтроку своемY: д0бръ глаг0лъ тв0й: грzди2, да и4демъ. И# и3д0ша во грaдъ, и3дёже бЁ человёкъ б9ій.
11 Восходsщымъ же и5мъ на восх0дъ грaда, и3 сE, њбрэт0ша дэви1цъ и3зшeдшихъ почерпсти2 воды2, и3 рёша и5мъ: є4сть ли здЁ прозорли1вецъ;
12 И# tвэщaша и5мъ дэви6цы, глаг0лющz: є4сть, сE пред8 лицeмъ вaшимъ: нн7э же потщи1тесz, ћкw днE рaди грzдeтъ во грaдъ, ћкw жeртва днeсь лю1демъ въ вaмэ:
13 и3 є3гдA вни1дете во грaдъ, тaкw њбрsщете є3го2 во грaдэ, прeжде нeже взhти є3мY въ вaму ћсти: ћкw не и4мутъ ћсти лю1діе, д0ндеже вни1детъ сeй, ћкw т0й благослови1тъ жeртву, и3 по си1хъ kдsтъ стрaнніи: и3 нн7э взhдите, ћкw днE рaди њбрsщете є3го2.
14 И# взыд0ша во грaдъ. И$мже входsщымъ среди2 грaда, и3 сE, самуи1лъ и3зhде во срётеніе и5мъ, є4же взhти въ вaму.
15 И# гDь tкры2 во ќхо самуи1лу днeмъ є3ди1нымъ прeжде пришeствіz къ немY саyлz, гlz:
16 ћкоже врeмz сіE, ќтрw послю2 къ тебЁ мyжа t плeмене веніамjнова, и3 да помaжеши є3го2 царS над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ, и3 спасeтъ лю1ди мо‰ t руки2 и3ноплемeнничи: ћкw призрёхъ на смирeніе людjй мои1хъ, ћкw взhде в0пль и4хъ ко мнЁ.
17 И# ви1дэ самуи1лъ саyла, и3 гDь речE къ немY: сE, человёкъ, њ нeмже рек0хъ ти2: сeй бyдетъ въ лю1дехъ мои1хъ цaрствовати.
18 И# прибли1жисz саyлъ къ самуи1лу посредЁ грaда и3 речE: возвэсти1 ми, кот0рый д0мъ прозорли1вца.
19 И# tвэщA самуи1лъ саyлу и3 речE: ѓзъ сaмъ є4смь: взhди предо мн0ю въ вaму, и3 ћждь со мн0ю днeсь, и3 tпущy тz заyтра, и3 вс‰ ±же въ сeрдцы твоeмъ возвэщy ти:
20 и3 њ nслsтэхъ твои1хъ заблуди1вшихъ днeсь трeтій дeнь, не помышлsй въ сeрдцы своeмъ њ ни1хъ, и4бо њбрэт0шасz: и3 комY кр†снаz ї}лєва; не тебЁ ли и3 д0му nтцA твоегw2;
21 И# tвэщA саyлъ и3 речE: не сhнъ ли є4смь ѓзъ мyжа їемінeа, мeншагw ски1птра плeмене ї}лева; и3 плeмене малёйшагw t всегw2 ски1птра веніамjнова; и3 nтeчество моE мeншее пaче всёхъ nтeчествъ веніамjновыхъ; и3 вскyю глаг0лалъ є3си2 ко мнЁ по глаг0лу семY;
22 И# поsтъ самуи1лъ саyла и3 џтрока є3гw2, и3 введE | во њбитaлище, и3 дадE и5мъ тaмw мёсто въ пeрвыхъ звaныхъ, ћкw въ седми1десzти мужeхъ.
23 И# речE самуи1лъ п0вару: дaждь ми2 чaсть, ю4же дaхъ ти2, и3 њ нeйже рёхъ ти2 положи1ти ю5 ў себє2.
24 И# взS п0варъ плечE, и3 предложи2 є5 саyлови. И# речE самуи1лъ саyлу: сE, и3збhтокъ, предложи2 пред8 сS и3 ћждь, ћкw во свидётелство предложи1сz тебЁ пaче и3нhхъ, прикосни1сz. И# kдE саyлъ съ самуи1ломъ въ т0й дeнь.
25 И# сни1де t вaмы во грaдъ, и3 постлaша саyлови на г0рницэ, и3 спA.
26 И# бhсть є3гдA приближaшесz ќтро, и3 воззвA самуи1лъ саyла на г0рницэ, и3 речE: востaни, и3 tпущy тz. И# востA саyлъ, и3 и3зhде сaмъ и3 самуи1лъ в0нъ.
27 И$мже и3сходsщымъ въ чaсть грaда, и3 речE самуи1лъ къ саyлу: рцы2 ю4ноши, да пред8и1детъ пред8 нaми: ґ ты2 стaни ћкоже днeсь, и3 слhшанъ сотворю2 тебЁ гlг0лъ б9ій.