1 (За? ©…в7.) Пavелъ и3 сілуaнъ и3 тімоfeй цRкви солyнстэй њ бз7э nц7Ё и3 гDэ ї}сэ хrтЁ: блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw и3 гDа ї}са хrтA.
2 Благодари1мъ бGа всегдA њ всёхъ вaсъ, поминaніе њ вaсъ творsще въ моли1твахъ нaшихъ,
3 непрестaннw поминaюще вaше дёло вёры, и3 трyдъ любвE, и3 терпёніе ўповaніz гDа нaшегw ї}са хrтA, пред8 бGомъ и3 nц7eмъ нaшимъ,
4 вёдzще, брaтіе возлю1бленнаz, t бGа и3збрaніе вaше:
5 ћкw бlговэствовaніе нaше не бhсть къ вaмъ въ сл0вэ т0чію, но и3 въ си1лэ, и3 въ д©э с™э, и3 во и3звэщeніи мн0зэ, ћкоже и3 вёсте, какови2 бhхомъ въ вaсъ рaди вaсъ.
6 (За? ©…G.) И# вы2 подHбницы бhсте нaмъ и3 гDу, пріeмше сл0во въ ск0рби мн0зэ съ рaдостію д¦а с™aгw,
7 ћкw бhти вaмъ w4бразъ всBмъ вёрующымъ въ макед0ніи и3 ґхaіи.
8 T вaсъ бо промчeсz сл0во гDне не т0кмw въ макед0ніи и3 ґхaіи, но и3 во всsко мёсто вёра вaша, ћже къ бGу, и3зhде, ћкw не трeбовати нaмъ глаг0лати что2.
9 Тjи бо њ нaсъ возвэщaютъ, как0въ вх0дъ и3мёхомъ къ вaмъ, и3 кaкw њбрати1стесz къ бGу t јдwлъ, раб0тати бGу жи1ву и3 и4стинну
10 и3 ждaти сн7а є3гw2 съ нб7съ, є3г0же воскRси2 и3з8 мeртвыхъ, ї}са, и3збавлsющаго нaсъ t гнёва грzдyщагw.