1 И# ўкрэпи1сz соломHнъ сhнъ давjдовъ на цaрствэ своeмъ, и3 гDь бGъ є3гw2 (бЁ) съ ни1мъ и3 возвели1чи є3го2 въ высотY.
2 И# речE соломHнъ ко всемY ї}лю, тhсzщникwмъ и3 с0тникwмъ, и3 судіsмъ и3 всBмъ начaлникwмъ пред8 ї}лемъ.
3 И# и4де соломHнъ и3 всE мн0жество въ вhшній гаваHнъ, и3дёже бЁ ски1ніz свидёніz б9іz, ю4же сотвори2 мwmсeй рaбъ б9ій въ пустhни.
4 КівHтъ же гDень принесE давjдъ t грaда каріаfіарjма на мёсто, є4же ўгот0ва є3мY давjдъ, ћкw водрузи2 є3мY ски1нію во їеrли1мэ.
5 И# nлтaрь мёдzнъ, є3г0же содёла веселеи1лъ сhнъ ўрjи сhна w4рова, тY бЁ пред8 ски1ніею гDнею и3 взыскA є3го2 соломHнъ и3 всS цRковь.
6 Вознесe же тY соломHнъ на nлтари2 мёдzнэмъ пред8 гDемъ, и4же въ ски1ніи свидёніz, и3 принесE на нeмъ тhсzщу всесожжeній.
7 Въ тY н0щь kви1сz гDь соломHну и3 речE є3мY: проси2 (что2 х0щеши) да дaмъ тебЁ.
8 Речe же соломHнъ къ бGу: ты2 сотвори1лъ є3си2 съ давjдомъ nтцeмъ мои1мъ млcрдіе вели1ко и3 постaвилъ мS є3си2 царS вмёстw є3гw2:
9 и3 нн7э, гDи б9е, да и3сп0лнитсz сл0во твоE къ давjду nтцY моемY, тh бо менE сотвори1лъ царS над8 людьми2 мн0гими, ћкоже прaхъ земнhй:
10 нн7э дaждь мнЁ премyдрость и3 рaзумъ, да вни1ду и3 и3зhду пред8 людьми2 твои1ми си1ми, кт0 бо м0жетъ суди1ти си1хъ людjй твои1хъ мн0гихъ;
11 И# речE бGъ къ соломHну: понeже бhсть сіE въ сeрдцы твоeмъ, и3 не попроси1лъ є3си2 богaтства и3мёній, нижE слaвы, нижE дyшъ проти1вzщихсz тебЁ, и3 днjй мн0гихъ не проси1лъ є3си2, но проси1лъ є3си2 себЁ премyдрости и3 рaзума, да суди1ти м0жеши лю1ди мо‰, над8 ни1миже постaвихъ тS царS,
12 премyдрость и3 рaзумъ даю2 тебЁ, богaтство же и3 и3мBніz и3 слaву дaмъ тебЁ, ћкw не бhсть въ царeхъ преждебhвшихъ тебє2 под0бенъ тебЁ, и3 по тебЁ тaкожде не бyдетъ.
13 Пріи1де же соломHнъ t вhшнzгw гаваHна во їеrли1мъ пред8 ски1нію свидёніz и3 цaрствова над8 ї}лемъ.
14 И# собрA соломHнъ колесни6цы и3 к0нники, и3 бhша є3мY тhсzща и3 четhреста колесни1цъ и3 дванaдесzть тhсzщъ кHнникъ: и3 њстaви и5хъ во градёхъ колесни1чныхъ, лю1діе же съ царeмъ во їеrли1мэ.
15 И# положи2 цaрь сребро2 и3 злaто во їеrли1мэ ћкw кaменіе, кeдры же во їудeи ћкw черни1чіе, є4же на п0ли во мн0жествэ.
16 И#схождeніе же к0ней соломHновыхъ и3з8 є3гЂпта цэн0ю купцHвъ цaрскихъ, и5же хождaху и3 куповaху.
17 И# восхождaху и3 привождaху и3з8 є3гЂпта колесни1цу є3ди1ну за шeсть сHтъ срeбрєникъ, и3 конS за сто2 и3 пzтьдесsтъ срeбрєникъ: тaкожде и3 t всёхъ цaрствъ хеттeйскихъ и3 t царeй сmрjйскихъ рукaма и4хъ привwди1ма бывaху.