1 И# ќспе ґвjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ѓса сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2 во дни6 же ѓсы почи2 землS їyдина лётъ дeсzть.
2 И# сотвори2 ѓса благ0е и3 прaвое пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ:
3 и3 tвeрже nлтари6 чуждhхъ и3 высHкаz, и3 сокруши2 јдwлы и3 посэчE дубр†вы:
4 и3 повелЁ їyдэ, да взhщетъ гDа бGа nтє1цъ свои1хъ и3 да сотвори1тъ зак0нъ є3гw2 и3 зaпwвэди:
5 и3 и3звeрже и3з8 всёхъ градHвъ їyдиныхъ nлтари6 и3 јдwлы, и3 цaрствова въ ми1рэ.
6 И# создA грaды крBпки въ земли2 їyдинэ, занE въ пок0и бhсть землS, и3 не бЁ є3мY брaни въ лBта сі‰, ми1ръ во гDь дадE є3мY.
7 Речe же їyдэ: сози1ждемъ грaды сі‰, и3 сотвори1мъ стёны и3 столпы2, и3 вратA и3 верєи2, д0ндеже землeю госп0дствуемъ: занE ћкоже взыскaхомъ гDа бGа нaшего, взыскA и3 нaсъ, и3 воздадE нaмъ ми1ръ w4крестъ, и3 бlгопоспёшствова нaмъ.
8 И# бhсть си1ла ѓсэ nружен0сцєвъ носsщихъ щиты2 и3 к0піz въ земли2 їyдинэ три1ста тhсzщъ, въ земли1 же веніамjни щи1тникwвъ и3 стрэлцє1въ двёсти џсмьдесzтъ тhсzщъ: вси2 сjи в0ини си1льніи.
9 И#зhде же проти1ву и4хъ зарaй є3fі0плzнинъ съ си1лою въ тhсzщы тhсzщей, и3 колесни1цъ три1ста, и3 пріи1де дaже до мари1са.
10 И# и3зhде ѓса проти1ву є3мY и3 ўстр0и брaнь въ дeбри на сёверъ мари1са.
11 И# возопи2 ѓса ко гDу бGу своемY и3 речE: гDи, не и3знем0жетъ ў тебє2 сп7сaти во мн0гихъ и3 въ мaлыхъ, ўкрэпи2 нaсъ, гDи б9е нaшъ, ћкw на тS ўповaхомъ и3 њ и4мени твоeмъ и3зыд0хомъ на мн0жество мн0гое сіE: гDи б9е нaшъ, ты2 є3си2 бGъ, да не превозм0жетъ проти1ву тебє2 человёкъ.
12 И# порази2 гDь є3fі0пы пред8 ѓсою и3 їyдою и3 бэжaша є3fі0пи:
13 и3 погнA и5хъ ѓса и3 лю1діе є3гw2 дaже до гедHра: и3 пад0ша є3fі0пи, дaже не бhти въ ни1хъ њстaнку, ћкw сотрeни бhша пред8 гDемъ и3 пред8 си1лою є3гw2, и3 плэни1ша кwрhсти мнHги:
14 и3 и3зсэк0ша вє1си и4хъ w4крестъ гедHра, вели1къ бо стрaхъ гDень њб8sтъ и5хъ, и3 плэни1ша вс‰ грaды и4хъ, занE мнHги кwрhсти бhша въ ни1хъ:
15 и3 кyщы скHтскіz и3 ґмаз0нwвъ и3зсэк0ша, и3 взsша скотA мн0жество и3 велблю1ды, и3 возврати1шасz во їеrли1мъ.