1 И# въ лёто три1десzть nсм0е цaрства ѓсина, взhде ваaса цaрь ї}левъ на їyду и3 стэнaми ўкрэпи2 рaму, да не дaстъ вх0да и3 и3сх0да ѓсэ царю2 їyдину.
2 И# взS ѓса сребро2 и3 злaто t сокр0вищъ д0му гDнz и3 д0му царeва, и3 послA ко (венадaду) сhну ґдeра царS сЂрска, живyщему въ дамaсцэ, глаг0лz:
3 положи2 завётъ междY мн0ю и3 тоб0ю и3 междY nтцeмъ мои1мъ и3 nтцeмъ твои1мъ: сE послaхъ тебЁ сребро2 и3 злaто: пріиди2 и3 tжени2 t менє2 ваaсу царS ї}лева, и3 да tи1детъ t менє2.
4 И# послyша сhнъ ґдeровъ царS ѓсы и3 послA начaлники в0євъ свои1хъ на грaды ї}лєвы, и3 порази2 ґінHна и3 дaна, и3 ґвелмаjна и3 вс‰ њкрє1стнаz нефfал‡млz.
5 И# бhсть є3гдA ўслhша ваaса цaрь ї}левъ, њстaви ктомY созидaти рaму и3 њстaви дёло своE.
6 Ѓса же цaрь взS всего2 їyду и3 взS кaменіе t рaмы и3 лёсъ є3S, ±же на создaніе ўгот0ва ваaса, и3 создA и3з8 ни1хъ гаваю2 и3 масфY.
7 И# во врeмz џно пріи1де ґнaній прbр0къ ко ѓсэ царю2 їyдину и3 речE є3мY: понeже и3мёлъ є3си2 ўповaніе на царS сЂрска, ґ не ўповaлъ є3си2 на гDа бGа твоего2, тогw2 рaди спасeсz си1ла царS сЂрскагw t рукY твоє1ю:
8 не є3fі0пи ли и3 лівЂане бsху на тS въ си1лэ мн0зэ, въ дeрзости колесни1цъ и3 кHнникъ во мн0жество ѕэлw2; и3 є3гдA ўповaлъ є3си2 на гDа, предадE и5хъ въ рyку твою2:
9 џчи бо гDни назирaютъ всю2 зeмлю, є4же ўкрэпи1ти сyщихъ сeрдцемъ совершeннымъ къ немY: бyе сотвори1лъ є3си2 сіE, (сегw2 рaди) tнн7э бyдетъ на тS брaнь.
10 Разгнёвасz же ѓса на прbр0ка и3 всади2 є3го2 въ темни1цу, понeже прогнёвасz њ сeмъ: и3 ўби2 ѓса t людjй во врeмz то2 (мн0гихъ).
11 И# сE, словесA ѓсы, пє1рваz и3 послBднzz, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}лz.
12 И# разболёсz ѓса въ лёто три1десzть девsтое цaрства своегw2 ногaма, болёзнію ѕёлнэйшею: и3 нижE въ нeмощи своeй взыскA гDа, но врачє1въ.
13 ќспе же ѓса со nтцы6 свои1ми, и3 ќмре въ лёто четhредесzть пeрвое цaрства своегw2:
14 и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ, є3г0же и3скопA себЁ во грaдэ давjдовэ, и3 положи1ша є3го2 на nдрЁ, и3 нап0лниша ґрwмaтами и3 р0дами мЂрwвъ благоухaнныхъ, и3 сотвори1ша є3мY погребeніе вели1ко ѕэлw2.