1 И# воцари1сz їwсафaтъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2, и3 ўкрэпи1сz їwсафaтъ над8 ї}лемъ:
2 расположи1 же си1лу во всёхъ градёхъ їyдиныхъ крёпкихъ и3 постaви воевHды во градёхъ їyдиныхъ и3 во градёхъ є3фрeмовыхъ и5хже побрA прeжде ѓса nтeцъ є3гw2.
3 И# бhсть гDь со їwсафaтомъ, ћкw хождaше въ путeхъ давjда nтцA своегw2 пeрвыхъ и3 не взыскA јдwлwвъ,
4 но гDа бGа nтцA своегw2 взыскA и3 п0йде въ повелёніихъ nтцA своегw2, ґ не по дэлHмъ ї}лєвымъ:
5 и3 ўкрэпи2 гDь цaрство въ рукY є3гw2, и3 дaша всS їудeа дaры їwсафaту, и3 бhсть є3мY богaтство и3 слaва мн0га.
6 И# вознесeсz сeрдце є3гw2 въ пути2 гDни, и3 ктомY и3з8S высHкаz и3 дубрaвы t земли2 їyдины.
7 Въ трeтіе же лёто цaрства своегw2 послA начaлники сво‰ и3 сынHвъ си1льныхъ ґвдjю и3 захaрію, и3 наfанаи1ла и3 міхeа, да ўчaтъ во градёхъ їyдиныхъ:
8 и3 съ ни1ми леvjти самeа и3 наfанjа, и3 завдjа и3 ґсіи1лъ, и3 семірамHfъ и3 їwнаfaнъ, и3 ґдwнjа и3 тwвjа и3 тwвадwнjа леvjти, и3 съ ни1ми є3лісамA и3 їwрaмъ жерцы2:
9 ўчаху же во їудeи, и3мёюще кни1гу зак0на гDнz, и3 прохождaху грaды ї{дины и3 ўчаху лю1ди.
10 И# бhсть стрaхъ гDень на всёхъ цaрствахъ земнhхъ w4крестъ їyды, и3 не воевaша проти1ву їwсафaта.
11 И# t и3ноплемє1нникъ їwсафaту дaры приношaху сребро2 и3 д†ни: ґрaви же привождaху є3мY nвнHвъ џвчихъ сeдмь тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ, и3 козлHвъ сeдмь тhсzщъ сeдмь сHтъ.
12 И# бЁ їwсафaтъ пред8успэвaz вели1къ въ высотY и3 создA во їудeи д0мы и3 грaды крBпки.
13 И# мнHга дёла бhша є3мY во їудeи: и3 мyжіе рaтницы крёпцы си1льніи во їеrли1мэ.
14 И# сіE число2 и4хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ: и3 во їyдэ тысzщеначaлницы є3днaсъ в0ждь и3 съ ни1мъ сhнове си1льніи си1лы три1ста тhсzщъ:
15 и3 по нeмъ їwанaнъ начaлникъ и3 съ ни1мъ двёсти џсмьдесzтъ тhсzщъ:
16 по нeмже ґмасjа, сhнъ захaріинъ, ўсeрдсвуzй гDу и3 съ ни1мъ двёсти тhсzщъ мужeй си1льныхъ.
17 И# t веніамjнz си1льніи си1лы є3ліaдъ, и3 съ ни1мъ держaщихъ лyкъ и3 щиты2 двёсти тhсzщъ си1льныхъ:
18 и3 по нeмъ їwзавaдъ, и3 съ ни1мъ сто2 џсмьдесzтъ тhсzщъ, си1льніи ко брaни.
19 Сjи служaщіи царю2, кромЁ џныхъ, и5хже постaви цaрь по градHмъ крBпкимъ во всeй їудeи.