1 И# бhсть їwсафaту богaтство и3 слaва мн0га, и3 поsтъ женY въ домY ґхаaвли.
2 И# сни1де при концы2 лётъ ко ґхаaву въ самарjю: и3 заклA є3мY ґхаaвъ nвны2 и3 волы2 мнHги, и3 лю1демъ сyщымъ съ ни1мъ, и3 ўвэщавaше є3го2, да сни1детъ съ ни1мъ въ рамHfъ галаaдскій.
3 И# речE ґхаaвъ цaрь ї}левъ ко їwсафaту царю2 їyдину: п0йдеши ли со мн0ю въ рамHfъ галаaдскій; И# речE є3мY: ћкоже ѓзъ, тaкw и3 ты2: и3 ћкоже лю1діе твои2, тaкw и3 лю1діе мои2 съ тоб0ю на брaнь.
4 И# речE їwсафaтъ царю2 ї}леву: вопроси2 u5бо днeсь гDа.
5 И# собрA цaрь ї}левъ прор0кwвъ четhреста мужeй и3 речE къ ни6мъ: пойдy ли въ рамHfъ галаaдскій на брaнь, и3ли2 ўдержyсz; И# рёша: взhди, и3 предaстъ бGъ въ рyку царeву.
6 Речe же їwсафaтъ: нёсть ли здЁ прbр0ка гDнz є3щE, да t негw2 вопр0симъ;
7 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: є4сть є3щE мyжъ є3ди1нъ, и4мже вопроси1ти гDа, но ѓзъ ненави1жду є3го2, понeже не прорицaетъ мнЁ во благ†z, занE вси2 днjе є3гw2 во ѕл†z: сeй міхeа сhнъ їемвли1нъ . Речe же їwсафaтъ: не глаг0ли, царю2 тaкw.
8 И# призвA цaрь ї}левъ є3ди1наго t є3vн{хъ и3 речE є3мY: (призови2) ск0рw міхeю сhна їемвли1на.
9 Цaрь же ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ кjйждо сэдsше на прест0лэ своeмъ, и3 њблечє1на красот0ю цaрскою, сэдsста же на прострaнствэ бли1з8 врaтъ самарjйскіхъ, и3 вси2 прор0цы прор0чествоваху пред8 ни1ма.
10 И# сотвори2 себЁ седекjа сhнъ ханаaнь р0ги желBзны и3 речE: сі‰ гlетъ гDь: си1ми и1збодeши сmрjю, д0ндеже скончaетсz.
11 И# вси2 прор0цы прорицaху тaкw, глаг0люще: взhди въ рамHfъ галаaдскій и3 пред8успёеши, и3 предaстъ гDь въ рyку царeву.
12 Вёстникъ же, шeдый призвaти міхeю, речE є3мY: сE, рек0ша прор0цы є3ди1нэми ќсты6 благ†z њ цари2 да бyдутъ u5бо и3 тво‰ словесA, ћкоже є3ди1нагw t ни1хъ, и3 да речeши благ†z.
13 И# tвэщA міхeа: жи1въ гDь, ћкw є4же ѓще речeтъ бGъ ко мнЁ, сіE возглаг0лю.
14 И# пріи1де ко царю2, и3 речE є3мY цaрь: міхeе, и4мамъ ли и3ти2 рамHfъ галаaдскій на брaнь, и3ли2 ўдержyсz; И# tвэщA: взhди и3 пред8успёеши, и3 предадyтсz (врази2) въ рyки вaшz.
15 И# речE є3мY цaрь: коли1кw крaтъ заклинaю тS, да не глаг0леши мнЁ, т0кмw и4стину во и4мz гDне.
16 И# речE міхeа: ви1дэхъ всего2 ї}лz расточeна по горaмъ ћкw џвцы, и5мже нёсть пaстырz: и3 речE гDь: не и4мутъ сjи вождA, да возвратsтсz кjйждо въ д0мъ св0й въ ми1рэ.
17 И# речE цaрь ї}левъ ко їwсафaту: не рёхъ ли тебЁ, ћкw не прорицaетъ њ мнЁ благ†z, но т0кмw ѕл†z;
18 И# речE міхeа: не тaкw: слhшите сл0во гDне: ви1дэхъ гDа сэдsща на пrт0лэ своeмъ, и3 всS си1ла нбcнаz предстоsше њдеснyю є3гw2 и3 њшyюю є3гw2:
19 и3 речE гDь: кто2 прельсти1тъ ґхаaва царS ї}лева, да взhдетъ и3 падeтъ въ рамHfэ галаaдстэмъ; и3 глаг0лаше є3ди1нъ тaкw, и3 и4нъ речE тaкw:
20 и3 и3зhде дyхъ, и3 стA пред8 гDемъ, и3 речE: ѓзъ прельщY є3го2: є3мyже гDь, въ чeмъ, речE, (прельсти1ши);
21 и3 речE: и3зhду и3 бyду дyхъ лжи1въ во ўстёхъ всёхъ прор0кwвъ є3гw2: речe же (гDь): прельсти1ши и3 превозм0жеши, и3зhди и3 сотвори2 тaкw:
22 и3 нн7э сE, гDь дадE дyха лжи1ва во ўстA всBмъ прор0кwмъ твои6мъ си6мъ, и3 гDь гlа њ тебЁ ѕл†z.
23 И# приступи2 седекjа сhнъ ханаaнь, и3 ўдaри міхeю въ лани1ту и3 речE є3мY: к0имъ путeмъ пр0йде д¦ъ гDень t менє2, є4же глаг0лати къ тебЁ;
24 Речe же міхeа: сE, ќзриши въ дeнь т0й, є3гдA вни1деши въ л0жницу и3з8 л0жницы, да ўкрhешисz.
25 И# речE цaрь ї}левъ: возми1те міхeю, и3 tведи1те ко є3мми1ру начaлнику грaда и3 ко їwaсу кнsзю сhну царeву,
26 и3 рцhте: сі‰ глаг0летъ цaрь: ввeрзите сего2 въ темни1цу, и3 да ћстъ хлёбъ печaли и3 в0ду печaли, д0ндеже возвращyсz въ ми1рэ.
27 Речe же міхeа: ѓще возвращazсz возврати1шисz въ ми1рэ, не гlа гDь мн0ю. И# речE: слhшите, вси2 лю1діе.
28 И# взhде цaрь ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ въ рамHfъ галаaдскій.
29 Речe же цaрь ї}левъ ко їwсафaту: прикрhюсz и3 вни1ду во брaнь, ты2 же њблецhсz въ ри6зы мо‰. И# прикрhсz цaрь ї}левъ и3 вни1де во брaнь.
30 Цaрь же сЂрскій повелЁ вождє1мъ колесни1цъ свои1хъ, глаг0лz: не ўстремлsйтесz на мaла и3 на вели1ка, но т0кмw на самаго2 царS ї}лева.
31 И# бhсть є3гдA ўви1дэша нач†лницы колесни1цъ їwсафaта, глаг0лаша: цaрь ї}левъ є4сть сeй. И# њбыд0ша є3го2 вою1юще. Їwсафaтъ же возопи2 ко гDу, и3 гDь послyша є3го2, и3 tврати2 и5хъ бGъ t негw2.
32 И# бhсть є3гдA ўви1дэша воевHды колесни1цъ, ћкw не бsше цaрь ї}левъ, њстaвиша є3го2.
33 И# мyжъ налzчE лyкъ примётнw и3 порази2 царS ї}лева междY лeгкимъ и3 пeрсzми. И# речE возaтаю своемY: њбрати2 рyку твою2 и3 и3зведи2 мS t брaни ћкw и3знемог0хъ.
34 И# скончaна бhсть брaнь въ дeнь т0й, и3 цaрь ї}левъ бЁ стоS на колесни1цэ своeй проти1ву сmрjwмъ дaже до вeчера, и3 ќмре заходsщу с0лнцу.