1 И# повелЁ соломHнъ созидaти д0мъ и4мени гDню и3 д0мъ цaрству своемY.
2 И# собрA цaрь соломHнъ сeдмьдесzтъ тhсzщъ мужeй носsщихъ временA и3 џсмьдесzтъ тhсzщахъ каменосёчцєвъ въ горaхъ, пристaвленныхъ же над8 ни1ми три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ.
3 И# послA соломHнъ къ хірaму царю2 тЂрску, глаг0лz: ћкоже сотвори1лъ є3си2 съ давjдомъ nтцeмъ моjмъ и3 послaлъ є3си2 є3мY кeдры, да сози1ждетъ себЁ д0мъ, въ нeмже є3мY њбитaти,
4 и3 сE, ѓзъ сhнъ є3гw2 созидaю д0мъ и4мени гDа бGа моегw2, да њсвzшY є3го2 є3мY, є4же кади1ти пред8 ни1мъ fmміaмъ ґрwмaтовъ и3 предложeніе всегдA, и3 возноси1ти всесожжє1ніz вhну, ќтрw и3 къ вeчеру, и3 въ суббHты, и3 въ новомчcіихъ, и3 въ прaздницэхъ гDа бGа нaшегw: во вёкъ сіE бо ї}ли:
5 и3 д0мъ, є3г0же ѓзъ созидaю, вели1къ, вели1къ бо є4сть гDь бGъ нaшъ пaче всёхъ богHвъ,
6 и3 кто2 возм0жетъ создaти є3мY д0мъ; ѓще бо нб7о и3 нб7о нб7сE не м0гутъ вмэсти1ти слaвы є3гw2: и3 кто2 ѓзъ, созидazй є3мY д0мъ; но т0кмw є4же кади1ти fmміaмъ пред8 ни1мъ:
7 нн7э u5бо посли2 мнЁ мyжа мyдра, и4же вёсть дэлA твори1ти въ злaтэ и3 сребрЁ, и3 мёди и3 желёзэ, и3 порфЂрэ и3 въ чeрвлени и3 въ синетЁ, и3 и4же знaетъ ваsти ваsніе, съ мyдрыми, и5же ў менє2 во їудeи и3 во їеrли1мэ, ±же ўгот0ва давjдъ nтeцъ м0й:
8 и3 посли1 ми древA кeдрwва и3 ґркevfwва и3 пevгwва t лівaна, вёмъ бо ѓзъ, ћкw раби2 твои2 ўмёютъ сэщи2 древA t лівaна:
9 и3 сE, раби2 твои2 съ рабы6 мои1ми п0йдутъ, да ўгот0ваютъ мнЁ древA мнHга, д0мъ бо, є3г0же ѓзъ созидaю, вели1къ и3 преслaвенъ:
10 и3 сE, дёлателємъ, и5же сэкyтъ древA, дaхъ въ пи1щу рабHмъ твои6мъ пшени1цы мёръ двaдесzть тhсzщъ и3 kчмeнz мёръ двaдесzть тhсzщъ, и3 вінA мёръ двaдесzть тhсzщъ и3 є3лeа мёръ двaдесzть тhсzщъ.
11 Речe же хірaмъ цaрь тЂрскій чрез8 писaніе и3 послA къ соломHну, глаг0лz: понeже возлюби2 гDь лю1ди сво‰, постaви тS над8 ни1ми царS.
12 И# речE хірaмъ: блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю, и4же дадE давjду царю2 сhна премyдра и3 ўчeна, и3 ќмна и3 разyмна, и4же сози1ждетъ д0мъ гDу и3 д0мъ цaрству своемY:
13 и3 нн7э послaхъ тебЁ мyжа мyдра и3 свёдуща рaзумъ, хірaма рабA моего2:
14 мaтерь є3гw2 t дщeрей дaновыхъ, nтeцъ же є3гw2 мyжъ тЂрzнинъ, и4же вёсть дёлати въ злaтэ и3 сребрЁ, и3 въ мёди и3 въ желёзэ, и3 въ кaменіихъ и3 въ древaхъ, и3 ткaти въ порфЂрэ и3 въ синетЁ и3 въ вmсс0нэ и3 въ червлени1цэ, и3 ваsти всsкую рёзь, и3 разумёти всsко разумёніе, є3ли6ка ѓще дaси є3мY, съ мyдрыми твои1ми и3 съ мyдрыми господи1на моегw2 давjда, nтцA твоегw2:
15 и3 нн7э пшени1цу и3 kчмeнь, и3 є3лeй и3 віно2, ±же њбэщaлъ є3си2, господи1не м0й, посли2 рабHмъ твои6мъ,
16 мы2 же бyдемъ сэщи2 древA t лівaна на всsку потрeбу твою2 и3 п0слемъ | плотaми по м0рю їоппjйскому, тh же приведeши | во їеrли1мъ.
17 И# собрA соломHнъ всёхъ мужeй пришeлцєвъ, и5же бsху въ земли2 ї}левэ, по сочтeнію, и4мже сочтE и5хъ давjдъ nтeцъ є3гw2, и3 њбрётени сyть сто2 пzтьдесsтъ три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ:
18 сотвори2 же t ни1хъ сeдмьдесzтъ тhсzщъ бременон0сцєвъ и3 џсмьдесzтъ тhсzщъ каменосёчцєвъ, три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ пристaвники над8 дэлaми людски1ми.