1 И# ќспе їwсафaтъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть съ ни1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz їwрaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
2 И# брaтіz є3гw2 сhнове їwсафaтwвы шeсть: ґзарjа и3 їеи1лъ, и3 захaріа и3 ґзaріа, и3 міхаи1лъ и3 сафатjа: вси2 сjи сhнове їwсафaта царS їyдина.
3 И# дадE и5мъ nтeцъ и4хъ мнHги дaры: сребро2 и3 злaто, и3 nрyжіе со гр†ды крёпкими во їудeи, цaрство же дадE їwрaму, понeже сeй бЁ пeрвенецъ.
4 И# востA їwрaмъ на цaрство своE, и3 ўкрэпи1сz, и3 и3зби2 всю2 брaтію свою2 мечeмъ и3 нёкіихъ t нач†лникъ ї}левыхъ.
5 Три1десzти и3 двY лётъ бЁ їwрaмъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 џсмь лётъ цaрствова во їеrли1мэ,
6 и3 хождaше по путє1мъ царeй ї}левыхъ, ћкоже содёла д0мъ ґхаaвль: дщи1 бо ґхаaвлz бhсть женA є3гw2: и3 сотвори2 ѕл0е пред8 гDемъ.
7 И# не хотЁ гDь и3скорени1ти д0му давjдова рaди завёта, є3г0же завэщA съ давjдомъ, и3 ћкоже речE є3мY, дaти є3мY свэти1лникъ и3 сынHмъ є3гw2 во вс‰ дни6.
8 Во днeхъ џнэхъ tступи2 є3дHмъ t їyды и3 постaви себЁ царS.
9 И# п0йде їwрaмъ съ нач†лники свои1ми, и3 всS к0нница съ ни1мъ: и3 бhсть, и3 востA н0щію, и3 порази2 є3дHма, и4же њбhде w4крестъ є3гw2, и3 начaлники колесни1цъ: и3 побэг0ша лю1діе въ селє1ніz сво‰.
10 И# tступи2 t їyды є3дHмъ дaже до сегw2 днE тогHжде врeмене и3 ловнA tступи2 и3з8 под8 руки2 є3гw2, занE њстaви гDа бGа nтє1цъ свои1хъ:
11 и4бо т0й сотвори2 высHкаz бо градёхъ їyдиныхъ, и3 блуди1ти сотвори2 њбитaющихъ во їеrли1мэ и3 прельсти2 їyду.
12 И# пріи1де къ немY писaніе t и3ліи2 прbр0ка, глаг0лz: сі‰ речE гDь бGъ давjда nтцA твоегw2: понeже не ходи1лъ є3си2 по пути2 їwсафaта nтцA твоегw2 и3 въ путeхъ ѓсы царS їyдина,
13 и3 ходи1лъ є3си2 въ путeхъ царeй ї}левыхъ, и3 блуди1ти сотвори1лъ є3си2 їyду и3 њбитaющихъ во їеrли1мэ, ћкоже соблуди2 д0мъ ґхаaвль, и3 брaтію твою2, сhны nтцA твоегw2, лyчшхъ тебє2 и3зби1лъ є3си2,
14 сE, гDь порази1тъ тS ћзвою вели1кою съ людьми2 твои1ми и3 съ сынми2 твои1ми и3 съ женaми твои1ми и3 со всёмъ и3мёніемъ твои1мъ:
15 тh же бyдеши въ ћзвэ лю1тэй, въ болёзни чрeва, д0ндеже и3зhдутъ внyтрєннzz тво‰ съ ћзвою t днjй во дни6.
16 И# воздви1же гDь на їwрaма и3ноплемeнники и3 ґрaвwвъ и3 сопредBлныz є3fі0пы:
17 и3 взыд0ша на їyду, и3 преwдолёша, и3 плэни1ша вс‰ сокрHвища, ±же њбрэт0ша въ домY царeвэ, и3 сынHвъ є3гw2 и3 дщє1ри є3гw2 и3 жєны2 є3гw2, и3 не њстaсz є3мY сhнъ, т0кмw nхозjа мeншій сынHвъ є3гw2.
18 И# по си1хъ всёхъ порази2 є3го2 гDь чрeва болёзнію неизцёльною.
19 И# бhсть t днjй во дни6, и3 є3гдA пріи1де врeмz днjй двA дни6, и3 и3зhде чрeво є3гw2 съ болёзнію, и3 ќмре въ разслаблeніи лю1тэмъ. И# не сотвори1ша є3мY лю1діе по њбhчаю погребeніz, ћкоже погребeніе nтцє1мъ є3гw2.
20 Три1десzти двою2 лётъ бsше, є3гдA цaрствовати начA, и3 џсмь лётъ цaрствова во їеrли1мэ: ходи1 же не хвaльнw, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ, nбaче не во гробёхъ цaрскихъ.