1 Постaвиша же царeмъ њбитaющіи во їеrли1мэ nхозjю сhна є3гw2 мeншаго вмёстw є3гw2: всёхъ бо стaршихъ и3зби1ша нашeдшіи на ни1хъ разб0йницы ґрaви и3 ґлімаз0нzне, и3 воцари1сz nхозjа сhнъ їwрaмовъ цaрь їyдинъ:
2 двaдесzти двY лётъ сhй nхозjа цaрствовати начA, и3 є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ. И# и4мz мaтери є3гw2 гоfолjа дщи2 ґмврjина.
3 И# сeй ходи1лъ є4сть по пути2 д0му ґхаaвлz, мaти бо є3гw2 бЁ совётница, да грэши1тъ:
4 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ ћкоже д0мъ ґхаaвовъ, сjи бо бhша є3мY совBтницы по смeрти nтцA є3гw2, въ погублeніе є3мY,
5 и3 въ совётэхъ и4хъ хождaше: и3 п0йде со їwрaмомъ сhномъ ґхаaва царS ї}лева на брaнь проти1ву ґзаи1ла царS сЂрска въ рамHfъ галаaдскій. И# порази1ша стрэлцы2 їwрaма.
6 И# возврати1сz їwрaмъ и3зцэли1тисz во їезраeль t рaнъ, и4миже рaниша є3го2 сЂрzне въ рамHfэ, внегдA брaтисz є3мY со ґзаи1лемъ царeмъ сЂрскимъ. Nхозjа же сhнъ їwрaмль цaрь їyдинъ сни1де посэти1ти їwрaма сhна ґхаaвлz во їезраeль, разболёсz бо.
7 И# t бGа бhсть превращeніе nхозjи, да пріи1детъ ко їwрaму: и3 внегдA пріити2 є3мY, и3зhде съ ни1мъ їwрaмъ проти1ву їиyа сhна намессjина, є3г0же помaза гDь на д0мъ ґхаaвль.
8 И# бhсть є3гдA tмсти2 їиyй д0му ґхаaвлю, и3 њбрёте начaлники ї{дины и3 брaтію nхозjину, служaщихъ nхозjи, и3 ўби2 и5хъ: и3 ўби2 їиyй їwрaма, и3 ўбэжA nхозjа.
9 И# речE їиyй, є4же взыскaти nхозjю: и3 ћша є3го2 врачyющасz въ самарjи и3 привед0ша є3го2 ко їиyеви, и3 ўби2 є3го2, и3 погреб0ша є3го2: рёша бо, ћкw сhнъ їwсафaтовъ є4сть, и4же взыскA гDа всёмъ сeрдцемъ свои1мъ. И# не бhсть въ домY nхозjинэ воспріsти си1лу њ цaрствэ.
10 И# гоfолjа мaти nхозjина ви1дэ, ћкw ќмре сhнъ є3S, и3 востA и3 погуби2 всE сёмz цaрское въ домY їyдинэ.
11 И# взS їwсавеefъ дщи2 царeва їwaса сhна nхозjина, и3 ўкрадE є3го2 t среды2 сынHвъ царeвыхъ, є3гдA ўбивaху и5хъ, и3 дадE є3го2 и3 корми1лицу є3гw2 въ хрaмину постeльнюю, и3 скры2 є3го2 їwсавеefъ дщeрь царS їwрaма, сестрA nхозjина, женA їwдaа ґрхіерeа, и3 скры2 є3го2 t лицA гоfолjина, и3 не ўби2 є3гw2.
12 И# бhсть съ ни1ми въ домY б9іи сокрhтъ шeсть лётъ, и3 цaрствова гоfолjа на земли2.