1 Седми2 лётъ бЁ їwaсъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 четhредесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 савjа t вирсавeи.
2 Сотвори2 же їwaсъ ўг0дное пред8 гDемъ во вс‰ дни6 їwдaа свzщeнника.
3 И# поsтъ є3мY їwдaй жєны2 двЁ, и3 роди1ша сhны и3 дщє1ри.
4 И# бhсть по си1хъ, и3 взhде на сeрдце їwaсу, да вознови1тъ д0мъ гDень.
5 И# собрA свzщeнники и3 леvjты и3 речE и5мъ: и3ди1те во грaды ї{дины, и3 собери1те t всегw2 ї}лz сребро2 ко њбновлeнію хрaма гDнz t лёта до лёта, и3 поспёшнw сотвори1те. Леvjти же не потщaшасz.
6 И# призвA цaрь їwaсъ їwдaа начaлника и3 речE є3мY: почто2 не надсматрsлъ є3си2 леvjтwвъ, є4же принести2 t їyды и3 t їеrли1ма, є4же ўстaвлено є4сть t мwmсeа человёка б9іz, є3гдA собрA ї}лz въ ски1нію свидёніz;
7 Гоfолjа бо бЁ нечести1ва, и3 сhнове є3S разори1ша д0мъ б9ій, ћкw с™†z д0му гDнz сотвори1ша ваалjму.
8 И# повелЁ цaрь, да сотворsтъ ковчeжецъ и3 постaвzтъ при вратёхъ гDнихъ и3звнЁ,
9 и3 да проповёдzтъ во їудeи и3 во їеrли1мэ, приноси1ти гDу, ћкоже ўстaви мwmсeй рaбъ б9ій над8 ї}лемъ въ пустhни.
10 И# дaша вси2 нач†лницы и3 вси2 лю1діе, и3 вношaху и3 влагaху въ ковчeжецъ, д0ндеже нап0лнисz.
11 И# бhсть є3гдA приношaху ковчeжецъ къ настоsтелємъ царє1вымъ рукaми леvjтскими, и3 є3гдA ўви1дэша, ћкw ўмн0жисz сребро2, и3 прихождaше пи1сарь царeвъ и3 настоsтель вели1кагw жерцA, и3 выбирaху и3з8 ковчeжца, и3 (пaки) поставлsху на мёсто є3гw2: тaкw творsху t днE до днE, и3 собрaша сребрA мн0гw.
12 И# вдадE є5 цaрь и3 їwдaй жрeцъ творsщымъ дэлA на дёло д0му гDнz: и3 наимaху каменосёчцы и3 древодBли, да ўстроsютъ д0мъ гDень, и3 ковачы2 желёзу и3 мёди, да ўкрэпsтъ д0мъ гDень.
13 И# творsху творsщіи дэлA, и3 взhде долготA дёлъ рукaми и4хъ, и3 возстaвиша д0мъ гDень въ состоsніе (прeжнее) є3гw2, и3 ўкрэпи1ша.
14 Е#гдa же соверши1ша, принес0ша ко царю2 и3 ко їwдaю њстaнокъ сребрA, и3з8 негHже сотвори1ша сосyды въ д0мъ гDень, сосyды въ служeніе всесожжeній, и3 кади6лницы златы6z и3 срє1брzныz, и3 приношaху всесожжє1ніz въ домY гDни непрестaннw, во вс‰ дни6 їwдaєвы.
15 И# состарёсz їwдaй и3сп0лненъ днjй, и3 ќмре сhй стA три1десzти лётъ внегдA скончaтисz є3мY:
16 и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ со царми2, понeже сотвори2 благ0е со ї}лемъ и3 съ бGомъ и3 съ д0момъ є3гw2.
17 И# бhсть по скончaніи їwдaевэ, внид0ша нач†лницы ї{дины и3 поклони1шасz царю2: тогдA послyша и5хъ цaрь.
18 И# њстaвиша цeрковь гDа бGа nтє1цъ свои1хъ и3 служaху ґстaртэ и3 и3стук†ннымъ: и3 бhсть гнёвъ (гDень) на їyду и3 їеrли1мъ въ дeнь т0й.
19 И# послA къ ни6мъ прbр0ки, да њбратsтсz ко гDу, и3 не послyшаша: и3 засвидётелствова и5мъ, и3 не покори1шасz.
20 И# д¦ъ б9ій њблечE ґзaрію свzщeнника сhна їwдaева, и3 стA пред8 людьми2 и3 речE и5мъ: сі‰ гlетъ гDь: почто2 преступaете повелBніz гDнz; не поспэши1тсz вaмъ, ћкw њстaвисте гDа, и3 њстaвитъ вaсъ.
21 И# напад0ша на него2 и3 поби1ша и5 кaменіемъ по повелёнію їwaса царS, во дворЁ д0му гDнz.
22 И# не воспомzнY їwaсъ цaрь милосeрдіz, є4же сотвори2 їwдaй nтeцъ є3гw2 съ ни1мъ, но ўби2 сhна є3гw2: и4же, є3гдA ўмирaше, речE: да ви1дитъ и3 сyдитъ гDь.
23 И# бhсть по скончaніи лёта, востA на него2 си1ла сЂрскаz, и3 пріи1де на їyду и3 на їеrли1мъ, и3 ўби1ша вс‰ начaлники въ лю1дехъ въ цeркви, и3 вeсь плёнъ и4хъ послaша ко царю2 въ дамaскъ:
24 занE въ мaлыхъ мужeхъ пріи1де си1ла сЂрскаz, и3 бGъ предадE въ рyцэ и4хъ си1лу мн0гу ѕэлw2, занE њстaвиша гDа бGа nтє1цъ свои1хъ: и3 на їwaса сотвори2 сyдъ.
25 И# по tшeствіи и4хъ t негw2, њстaвлену є3мY сyщу въ болёзнехъ вели1кихъ, и3 напад0ша на него2 раби2 є3гw2 за кр0вь свzщeнника сhна їwдaева, и3 ўби1ша є3го2 на постeли є3гw2, и3 ќмре: и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ, но не погреб0ша є3гw2 во гробёхъ цaрскихъ.
26 Напaдшіи же на него2, завeдъ сhнъ семаafовъ ґмманjтzнинъ и3 їwзавeдъ сhнъ самарjfовъ мwавjтzнинъ,
27 и3 сhнове є3гw2 вси2, и3 приступи1ша къ немY пsть. И# прHчаz словeсъ є3гw2, сE, напи6сана въ лэтопи1сцэ цaрстэмъ. И# воцари1сz ґмасjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.