1 Двaдесzти пzти2 лётъ бhсть ґмасjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 двaдесzть дeвzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їwадaень t їеrли1ма.
2 И# сотвори2 прaвое пред8 гDемъ, nбaче не сeрдцемъ совершeннымъ.
3 И# бhсть є3гдA ўтверди1сz цaрство въ руцЁ є3гw2, и3 ўмертви2 рабы6 сво‰ и5же ўби1ша царS nтцA є3гw2.
4 СынHвъ же и4хъ не и3зби2 по зaповэдемъ зак0на гDнz, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ зак0на мwmсeова, ћкоже повелЁ гDь, гlz: не ќмрутъ nтцы2 за сhны, и3 сhнове не ќмрутъ за nтцы2, но кjйждо во грэсЁ своeмъ ќмретъ.
5 И# собрA ґмасjа д0мъ їyдинъ, и3 постaви и5хъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ въ тhсzщники и3 с0тники, во всeй їудeи и3 веніамjнэ: и3 сочтE и5хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, и3 њбрёте и5хъ три1ста тhсzщъ си1льныхъ и3сходи1ти на брaнь, держaщихъ к0піz и3 щиты2.
6 Е#щe же наS t ї}лz сто2 тhсzщъ хрaбрыхъ въ си1лэ, за сто2 тал†нтъ сребрA.
7 И# пріи1де человёкъ б9ій къ немY, глаг0лz: Q, царю2 да не и3зhдетъ съ тоб0ю си1ла ї}лева, нёсть бо гDь со ї}лемъ, со всёми сыны2 є3фрє1мли:
8 ћкw ѓще мни1ши ўкрэпи1тисz съ ни1ми, въ бёгство њбрати1тъ тS гDь пред8 враги6, занE t гDа є4сть ўкрэпи1тисz и3 въ бёгство њбрати1тисz.
9 Речe же ґмасjа къ человёку б9ію: и3 что2 сотворю2 њ стЁ талaнтахъ, ±же дaхъ си1лэ ї}левэ; И# речE человёкъ б9ій: и4мать гDь дaти тебЁ мн0жае си1хъ.
10 И# tлучи2 ґмасjа си1лу пришeдшую къ немY t є3фрeма, tити2 на мёсто своE. И# разгнёвашасz ѕэлw2 на їyду, и3 возврати1шасz во странY свою2 во гнёвэ ћрости.
11 И# ґмасjа ўкрэпи1сz, и3 взS лю1ди сво‰ и3 и4де во ўд0ль слaную, и3 порази2 тaмw сынHвъ сиjръ дeсzть тhсzщъ.
12 И# дeсzть тhсzщъ живhхъ ћша сhнове ї{дины, и3 привед0ша и5хъ на вeрхъ нёкоторыz стремни1ны, и3 сверг0ша и5хъ стремглaвъ съ высоты2 стремни1ны, и3 вси2 разсэд0шасz.
13 Сhнове же си1лы, и5хже tслA ґмасjа, да не и4дутъ съ ни1мъ на брaнь, напад0ша на грaды ї{дины t самарjи дaже до веfwрHна: и3 ўби1ша t ни1хъ три2 тhсzщы, и3 плэни1ша плёнъ мн0гъ.
14 И# бhсть є3гдA возврати1сz ґмасjа порази1въ їдумeю, и3 принесE себЁ богHвъ сынHвъ сиjръ, и3 постaви въ б0ги себЁ, и3 покланsшесz и5мъ и3 сaмъ кадsше и5мъ.
15 И# бhсть гнёвъ гDень на ґмасjю, и3 послA къ немY прbр0ка, и3 речE є3мY: почто2 взыскaлъ є3си2 богHвъ людски1хъ, и5же не и3збaвиша людjй свои1хъ t рукY твоє1ю;
16 И# бhсть є3гдA т0й глаг0лаше къ немY, и3 tвэщA є3мY: є3дA совётника царeва постaвихъ тS; внемли2, да не біeнъ бyдеши. И# ўмолчA прbр0къ и3 речE: вёмъ, ћкw восхотЁ гDь потреби1ти тS, занeже сотвори1лъ є3си2 сіE ѕло2) и3 не послyшалъ є3си2 совёта моегw2.
17 И# совэщA ґмасjа цaрь їyдинъ, и3 послA ко їwaсу сhну їwахaза сhна їиyева, ко царю2 ї}леву, глаг0лz: пріиди2, да ўви1димсz междY соб0ю въ лицE.
18 И# послA їwaсъ цaрь ї}левъ ко ґмасjи царю2 їyдину, глаг0лz: тeрнъ, и4же въ лівaнэ, послA ко кeдру лівaнску, глаг0лz: дaждь дщeрь твою2 сhну моемY въ женY, и3 сE, пріи1дутъ ѕвёріе, и5же въ дубрaвэ лівaнстэй: и3 пріид0ша ѕвёріе и3 потоптaша тeрнъ:
19 рeклъ є3си2: сE, порази1хъ їдумeю, и3 воздвизaетсz сeрдце твоE въ гордhню: нн7э сэди2 въ домY твоeмъ, и3 почто2 совэщавaеши себЁ лукaвое; падeши ты2 и3 їyда съ тоб0ю.
20 И# не послyша ґмасjа, занE t гDа бhсть, да предaстсz въ рyки їwaсу, ћкw взыскA богHвъ їдумeйскихъ.
21 И# взhде їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 kви1стасz дрyгъ дрyгу, т0й и3 ґмасjа цaрь їyдинъ, въ веfсамЂсэ, и4же є4сть їyдинъ.
22 И# падE їyда пред8 лицeмъ ї}левымъ, и3 бэжA кjйждо въ жили1ще своE.
23 И# ґмасjю царS їyдина сhна їwaсова, сhна nхозjина, ћтъ їwaсъ цaрь ї}левъ въ веfсамЂсэ, и3 введE є3го2 во їеrли1мъ, и3 разори2 стёны їеrли6мли t врaтъ є3фрeмлихъ дaже до врaтъ ќгла на четhреста лакHтъ:
24 и3 всE злaто и3 сребро2, и3 вс‰ сосyды њбрётшыzсz въ домY гDни и3 ў ґвдед0ма, и3 сокрHвища д0му царeва, и3 сынHвъ зал0га, и3 возврати2 въ самарjю.
25 И# поживE ґмасjа сhнъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ, по ўмeртвіи їwaса сhна їwахaзова царS ї}лева пzтьнaдесzть лётъ.
26 ПрHчаz же словесA ґмас‡ина пє1рваz и3 послBднzz, не сe ли, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ;
27 И# во врeмz є3гдA ґмасjа tступи2 t гDа, и3 напад0ша на него2 нападeніемъ, и3 побэжE и3з8 їеrли1ма въ лахjсъ. И# послaша в8слёдъ є3гw2 въ лахjсъ, и3 ўби1ша є3го2 тY.
28 И# взsша є3го2 на к0нехъ и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ.