1 Сhнъ двaдесzти и3 пzти2 лётъ бsше їwаfaмъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їерусA, дщи2 садHкова.
2 И# сотвори2 прaвое пред8 гDемъ по всBмъ, ±же сотвори2 nзjа nтeцъ є3гw2, nбaче не вни1де въ цeрковь гDню, и3 є3щE лю1діе согрэшaху.
3 Т0й создA вратA д0му гDнz высHкаz, и3 на стэнЁ џфли создA мнHга:
4 и3 грaды создA на горaхъ їyдиныхъ, и3 въ дубрaвэхъ дворы2 и3 столпы2.
5 И# т0й њполчи1сz проти1ву царS сынHвъ ґммHнихъ и3 њдолЁ є3го2: и3 даsху є3мY сhнове ґммw6ни на всsкое лёто по стY тал†нтъ сребрA и3 дeсzть тhсzщъ кHръ (мёръ) пшени1цы и3 дeсzть тhсzщъ kчмeнz: сі‰ є3мY приношaше цaрь сынHвъ ґммHнихъ на лёто, въ пeрвое лёто и3 втор0е и3 трeтіе.
6 И# ўкрэпи1сz їwаfaмъ, ћкw ўгот0ва пути6 сво‰ пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ.
7 ПрHчаz же словесA їwаf†млz, и3 брaнь, и3 дэ‰ніz є3гw2, сE, пи6сана въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ.
8 Сhнъ двaдесzти и3 пzти2 лётъ бsше, є3гдA цaрствовати начA, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ.
9 Ќспе же їwаfaмъ со nтцы6 свои1ми и3 погребeнъ бhсть во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґхaзъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.