1 Сhнъ двaдесzти и3 пzти2 лётъ бЁ ґхaзъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ: и3 не сотвори2 прaвое пред8 гDемъ, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2.
2 И# п0йде по путє1мъ царeй ї}левыхъ: и4бо и3 и3зв†zннаz сотвори2,
3 и3 јдwлwмъ и4хъ пожрE въ земли2 веенн0мли и3 проведE сынHвъ свои1хъ сквозЁ џгнь по мeрзостемъ kзhкwвъ, и5хже потреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:
4 и3 кадsше на выс0кихъ и3 на холмёхъ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ дубрaвнымъ.
5 И# предадE є3го2 гDь бGъ є3гw2 въ рyцэ царS сЂрска и3 порази2 є3го2, и3 плэни2 t ни1хъ плёнъ мн0гъ, и3 приведE въ дамaскъ, и3 въ рyки царS ї}лева предадE є3го2, и3 порази2 є3го2 ћзвою вели1кою.
6 И# ўби2 факeй сhнъ ромелjевъ цaрь ї}левъ t їyды во є3ди1нъ дeнь сто2 двaдесzть тhсzщъ мужeй крёпкихъ си1лою, є3гдA њстaвиша гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.
7 И# ўби2 зехрjй мyжъ си1ленъ t є3фрeма маасjю сhна царeва и3 є3зрікaма начaлника д0му є3гw2 и3 є3лкaна намёстника царeва.
8 Плэни1ша же сhнове ї}лєвы t брaтіи свои1хъ три1ста тhсzщъ жeнъ, сынHвъ и3 дщeрей: и3 плёнъ мн0гъ плэни1ша t ни1хъ, и3 принес0ша кwрhсти въ самарjю.
9 И# бЁ тaмw прbр0къ гDень, и4менемъ њди1дъ, и4же и3зhде во срётеніе в0ємъ грzдyщымъ въ самарjю и3 речE и5мъ: сE, гнёвъ гDа бGа nтє1цъ вaшихъ проти1ву їyды, и3 предадE и5хъ въ рyки вaшz, и3 ўби1сте и5хъ во гнёвэ, и3 дaже до нб7сE дости1же (вaше немилосeрдіе):
10 и3 нн7э сынHвъ їyдиныхъ и3 їеrли1млихъ вы2 глаг0лете покори1ти въ рабы6 и3 рабы6ни: не сe ли, ѓзъ є4смь съ вaми, свидётелствовати гDу бGу вaшему;
11 и3 нн7э послyшайте менE и3 возврати1те плёнъ, є3г0же плэни1сте t брaтій вaшихъ, ћкw гнёвъ ћрости гDни на вaсъ.
12 И# востaша нач†лницы t сынHвъ є3фрeмлихъ, ґзaріа сhнъ їwанaнъ и3 варахjа сhнъ васаллімHfовъ, и3 є3зекjа сhнъ селлyмовъ и3 ґмасjа сhнъ є3лдaевъ на грzдyщихъ t брaни,
13 и3 рек0ша и5мъ: не введи1те плёна сёмw къ нaмъ, занE согрэши1мъ гDу, вы2 х0щете приложи1ти ко грэхHмъ нaшымъ и3 къ безyмію нaшему, вели1къ бо грёхъ нaшъ, и3 гнёвъ ћрости гDни на ї}ли.
14 И# њстaвиша в0ини плёнъ и3 кwрhсти пред8 нач†лники и3 пред8 всёмъ мн0жествомъ.
15 И# востaша мyжіе речeнніи по и4мени и3 взsша плэнeныхъ, и3 всёхъ наги1хъ њблек0ша t корhстей, и3 њдёzша и5хъ и3 њбyша и5хъ, и3 дaша ћсти и3 пи1ти и5мъ и3 помaзатисz, и3 всади1ша на под8zрeмника всsкаго немощнaго, и3 tвез0ша и5хъ во їеріхHнъ грaдъ фінjческій ко брaтіи и4хъ, и3 возврати1шасz въ самарjю.
16 Во врeмz џно послA цaрь ґхaзъ ко царю2 ґссyрску, просS п0мощи себЁ и3 въ т0мъ,
17 понeже їдумeане напад0ша и3 порази1ша їyду и3 плэни1ша плёнъ:
18 и3 и3ноплемє1нницы напад0ша на грaды напHльныz и3 t полyденныz їудeи и3 взsша веfсамЂсъ, и3 ±же въ домY гDни, и3 ±же въ домY цaрстэмъ, и3 кнzзeй, и3 дaша царю2 ґілHнъ и3 гадирHfъ, и3 сwхHfъ и3 вє1си є3гw2, и3 гамзHнъ и3 вє1си є3гw2, и3 faмну и3 вє1си є3S, и3 всели1шасz тaмw.
19 Ћкw смири2 гDь їудeю рaди ґхaза царS їyдина, понeже tступи2 tступлeніемъ t гDа.
20 И# пріи1де на него2 fелгафелласaръ цaрь ґссyрскій, и3 њѕл0би є3го2, и3 пресели2, и5же бsху въ дамaсцэ, въ мидjю, и3з8 сmрjи же пресели2 въ дамaскъ пребывaти.
21 И# взS ґхaзъ с{щаz въ домY гDни и3 ±же въ домY цaрстэмъ и3 ў начaлникwвъ, и3 дадE царю2 ґссyрску: и3 не бhсть на п0мощь є3мY, но т0кмw къ печaли є3гw2.
22 И# приложи2 tступи1ти t гDа и3 речE цaрь ґхaзъ:
23 взышY богHвъ дамaсковыхъ бію1щихъ мS. И# речE: б0зи царS сЂрска, тjи ўкрэплsютъ и5хъ, си6мъ u5бо пожрY, и3 бyдутъ ми въ п0мощь. Тjи же бhша къ падeнію є3гw2 и3 всегw2 ї}лz.
24 И# њстaви ґхaзъ сосyды д0му гDнz и3 сокруши2 и5хъ, и3 заключи2 вратA д0му б9іz, и3 сотвори2 себЁ трє1бища во всёхъ ўглёхъ їеrли1ма,
25 и3 во всёхъ градёхъ їyдиныхъ сотвори2 высHкаz, є4же кади1ти богHмъ чужди6мъ, и3 разгнёва гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.
26 ПрHчаz же словесA є3гw2 и3 дэ‰ніz є3гw2 пє1рваz и3 послBднzz, сE, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ.
27 И# ќспе ґхaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 во грaдэ давjдовэ, и4бо не внес0ша є3го2 во гр0бы царeй ї}левыхъ. И# воцари1сz є3зекjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.