1 И# по словесёхъ си1хъ и3 по и4стинэ сeй, пріи1де сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій, и3 пріи1де на їудeю, и3 њполчи1сz на грaды крBпкіz хотS взsти и5хъ.
2 И# ви1дэ є3зекjа, ћкw пріи1де сеннахирjмъ, и3 лицE є3гw2 воевaти на їеrли1мъ:
3 и3 совётова со старBйшины свои1ми и3 съ си1льными, да заключaтъ в0ды и3ст0чникwвъ, и5же бёша внЁ грaда: и3 соизв0лиша є3мY.
4 И# собрA мн0гw людjй, и3 заключи2 в0ды и3ст0чникwвъ и3 пот0къ текyщь посредЁ грaда, глаг0лz: да не пріи1детъ цaрь ґссmрjйскій, и3 њбрsщетъ в0дъ мн0гw, и3 ўкрэпи1тсz.
5 И# ўкрэпи1сz є3зекjа, и3 создA вс‰ стёны, ±же бhша разсы6паны, и3 столпы2, и3 tвнЁ предстёніе и4но, и3 ўкрэпи2 разрушє1ннаz грaда давjдова, и3 ўгот0ва nр{жіz мнHга:
6 и3 постaви начaлники брaнемъ над8 людьми2, и3 собрaшасz къ немY на пл0щадь врaтъ дeбри, и3 глаг0ла въ сердцA и4хъ глаг0лz:
7 ўкрэпи1тесz и3 мужaйтесz и3 не ўстрашaйтесz, нижE ўжасaйтесz t лицA царS ґссmрjйска и3 t лицA всегw2 мн0жества, є4же съ ни1мъ: ћкw мн0жайшіи съ нaми сyть нeже съ ни1мъ:
8 съ ни1мъ мhшца плотскaz, съ нaми же гDь бGъ нaшъ, є4же сп7сaти и3 поборaти на брaни нaшей. И# ўкрэпи1шасz лю1діе словесы2 є3зекjи царS їyдина.
9 И# по си1хъ послA сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій рабы6 сво‰ во їеrли1мъ, сaмъ же со всёми вHи свои1ми њбстоsше лахjсъ, и3 послA ко є3зекjи царю2 їyдину и3 ко всемY їyдэ, и4же во їеrли1мэ, глаг0лz:
10 сі‰ глаг0летъ сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій: на что2 вы2 ўповaете и3 сэди1те во њбстоsніи во їеrли1мэ;
11 ни ли є3зекjа прельщaетъ вaсъ, да предaстъ вы2 въ смeрть и3 въ глaдъ и3 жaжду, глаг0лz: гDь бGъ нaшъ сп7сeтъ нaсъ t руки2 царS ґссmрjйска;
12 не сeй ли є4сть є3зекjа, и4же разори2 nлтари6 є3гw2 и3 вы6шнzz є3гw2, и3 повелЁ їyдэ и3 живyщымъ во їеrли1мэ, глаг0лz: nлтарeмъ пред8 nлтарeмъ си1мъ покланsйтесz и3 въ нeмъ кади1те fmміaмъ;
13 и3ли2 не вёсте сегw2, что2 ѓзъ сотвори1хъ и3 nтцы2 мои2 всBмъ лю1демъ земли2; є3дA могyще возмог0ша б0зи kзhкwвъ всеS земли2 и3збaвити лю1ди сво‰ t руки2 моеS;
14 кто2 во всёхъ бозёхъ kзhкwвъ си1хъ, и5хже и3скорени1ша nтцы2 мои2; є3дA возмог0ша и3збaвити лю1ди сво‰ t руки2 моеS, и3 кaкw м0жетъ бGъ вaшъ и3збaвити вaсъ t руки2 моеS;
15 нн7э u5бо да не прельщaетъ вaсъ є3зекjа и3 да не твори1тъ вaсъ ўповaти по семY, и3 не вёруйте є3мY: ѓще бо ни є3ди1нъ б0гъ всsкагw kзhка и3 цaрства возм0же и3збaвити лю1ди сво‰ t руки2 моеS и3 t рукY nтє1цъ мои1хъ, то2 нижE бGъ вaшъ возм0жетъ и3збaвити вaсъ t руки2 моеS.
16 И# и4на (мнHга) глаг0лаша раби2 є3гw2 проти1ву гDа бGа и3 проти1ву є3зекjи рабA є3гw2.
17 И# посл†ніz написA поношaz гDа бGа ї}лева, и3 речE нaнь, глаг0лz: ћкоже б0зи kзы6къ земли2 не мог0ша и3збaвити людjй свои1хъ t руки2 моеS, тaкw нижE бGъ є3зекjинъ и3збaвитъ лю1ди сво‰ t руки2 моеS.
18 И# возопи2 в0племъ вели1кимъ љзhкомъ їудeйскимъ къ лю1демъ, и5же сэдsху на стэнaхъ їеrли1млихъ, да ќстраши1тъ и5хъ и3 ўжаси1тъ, и3 в0зметъ грaдъ:
19 и3 глаг0ла на бGа їеrли1млz, ћкоже и3 на богHвъ людjй земли2, дэлA рyкъ человёческихъ.
20 И# помоли1сz є3зекjа цaрь и3 и3сaіа сhнъ ґмHсовъ прbр0къ њ си1хъ, и3 возопи1ша на нб7о.
21 И# послA гDь ѓгGла, и3 порази2 всёхъ мужeй хрaбрыхъ и3 брaнникwвъ, и3 начaлникwвъ и3 воев0дъ въ полцёхъ царS ґссmрjйска: и3 возврати2 лицE є3гw2 со стыд0мъ на зeмлю є3гw2, и3 пріи1де въ д0мъ б0га своегw2, и3 сhнове є3гw2 и3зшeдшіи и3з8 чрeва є3гw2 погуби1ша є3го2 мечeмъ.
22 И# сп7сE гDь є3зекjю и3 њбитaющихъ во їеrли1мэ t руки2 сеннахирjма царS ґссmрjйска и3 t рукY всёхъ, и3 подадE и5мъ пок0й w4крестъ.
23 И# мн0зи приношaху дaры гDу во їеrли1мъ и3 да‰ніz є3зекjи царю2 їyдину, и3 возвhшенъ бhсть пред8 nчесы2 всёхъ kзhкwвъ по си1хъ.
24 Во днeхъ џныхъ разболёсz є3зекjа дaже до смeрти и3 помоли1сz ко гDу: и3 ўслhша є3го2 и3 дадE є3мY знaменіе.
25 И# не по воздаsнію, є4же дадE є3мY, воздадE є3зекjа, но вознесeсz сeрдце є3гw2, и3 бhсть на него2 гнёвъ и3 на їyду и3 на їеrли1мъ.
26 И# смири1сz є3зекjа t высоты2 сeрдца своегw2 сaмъ и3 живyщіи во їеrли1мэ, и3 не пріи1де на ни1хъ гнёвъ гDень во дни6 є3зек‡ины.
27 И# бhсть є3зекjеви богaтство и3 слaва мн0га ѕэлw2: и3 сокрHвища себЁ собрA сребрA и3 злaта и3 кaменіz честнaгw, и3 ґрwмaты, и3 nрyжіz храни6лницы, и3 сосyды драгоцBнны,
28 и3 жи6тницы жи6тъ, пшени1цы и3 вінA и3 є3лeа, и3 сeла, и3 ћсли всsкому скотY, и3 њгр†ды стадHмъ,
29 и3 грaды, ±же создA себЁ, и3 строє1ніz nвцaмъ и3 волHмъ мн0жество: занE дадE є3мY гDь собр†ніz мнHга ѕэлw2.
30 Т0й є3зекjа загради2 и3сх0дъ воды2 геHна вhшнzгw и3 проведE ю5 въ ни1зъ къ полyдню грaда давjдова. И# преуспЁ є3зекjа во всёхъ дёлэхъ свои1хъ.
31 И# тaкw послHмъ кнzзeй t вавmлHна, и5же п0слани бsху къ немY, да вопр0сzтъ є3го2 њ чудеси2, є4же случи1сz на земли2, њстaви є3го2 гDь, да и3скyситъ є3го2 ўвёдати, ±же въ сeрдцы є3гw2.
32 ПрHчаz же словeсъ є3зекjиныхъ, и3 щедрHты є3гw2, сE, пи6сана сyть въ прbр0чествэ и3сaіи прbр0ка сhна ґмHсова и3 въ кни1зэ царeй їyдиныхъ и3 ї}левыхъ.
33 И# ќспе є3зекjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 на восх0дэхъ гробHвъ сынHвъ давjдовыхъ: и3 слaву и3 чeсть дaша є3мY въ смeрти є3гw2 вeсь їyда и3 живyщіи во їеrли1мэ. И# воцари1сz манассjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.