1 Nсми2 лётъ бhсть їwсjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 три1десzть є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ,
2 и3 сотвори2 прaвое пред8 гDемъ, и3 ходи2 въ путeхъ давjда nтцA своегw2, и3 не ўклони1сz ни на дeсно, ни на лёво.
3 И# во nсм0е лёто цaрства своегw2, и3 т0й є3щE сhй џтрокъ, начA взыскaти гDа бGа nтцA своегw2 давjда: и3 во второенaдесzть лёто цaрства своегw2 начA њчищaти їудeю и3 їеrли1мъ t выс0кихъ и3 лэсHвъ, и3 t кaпищъ и3 t и3стукaнныхъ.
4 И# разори1ша пред8 лицeмъ є3гw2 nлтари6 ваалjмли, и3 высHкаz, ±же на ни1хъ: и3 посэчE дубр†вы и3 и3стук†нныz, и3 слі‰ннаz сокруши2 и3 и3стни2, и3 растопи2 и3 повeрже пред8 лицeмъ гробHвъ жрyщихъ и5мъ:
5 и3 кHсти жерцє1въ сожжE на nлтарeхъ и4хъ, и3 њчи1сти їyду и3 їеrли1мъ,
6 и3 во градёхъ манассjиныхъ и3 є3фрeмлихъ и3 сmмеHнихъ дaже до нефfалjма, и3 въ мёстэхъ и4хъ w4крестъ:
7 и3 nлтари6 разметA и3 лёсы, и3 јдwлы разсэчE въ ч†стицы, и3 вс‰ высHкаz и3зсэчE t всеS земли2 ї}левы, и3 возврати1сz во їеrли1мъ.
8 И# во nсмоенaдесzть лёто цaрства своегw2, є3гдA њчищeна бhсть землS и3 цeрковь гDнz, послA сафaна сhна є3селjева и3 ґмесjю начaлника грaда и3 їwaса сhна їwахaзова памzтопи1сца своего2, да ўтвердsтъ д0мъ гDа бGа своегw2.
9 И# пріид0ша ко хелкjи свzщeннику вели1кому, и3 дaша сребро2 принесeнное въ д0мъ гDень, є4же собрaша леvjти хранsщіи двeрь t руки2 манассjины и3 є3фрeмли, и3 t начaлникwвъ и3 t всёхъ пр0чихъ во ї}ли, и3 t сынHвъ їyдиныхъ и3 веніамjнихъ и3 њбитaющихъ во їеrли1мэ,
10 и3 дaша џное въ рyцэ творsщихъ дэлA, прист†вницы въ домY гDни, и3 дaша є5 творsщымъ дэлA, и5же творsху въ домY гDни да, њбновsтъ и3 ўкрэпsтъ хрaмъ:
11 и3 дaша тект0нwмъ и3 домоздателємъ, да кyпzтъ кaменіе четвероуг0лное и3 древA на бeрвна на покрhтіе домHвъ, и5хже разори1ша цaріе ї{дины.
12 И# мyжіе вёрнw творsху въ дёлэхъ, и3 над8 ни1ми надзирaтелє їefъ и3 ґвдjа леvjти t сынHвъ мерaріныхъ, и3 захaріа и3 мосоллaмъ t сынHвъ каafwвыхъ надзирaти, и3 всsкъ леvjтинъ, и3 всsкъ знazй во nргaны пёти:
13 и3 над8 носsщими бременA и3 над8 всёми творsщими дэлA, всsкимъ дёланіемъ: и3 t леv‡тъ бёша пи1сареве и3 судіи6 и3 двє1рницы.
14 И# внегдA и3зноси1ти и5мъ сребро2 принесeнное въ цeрковь гDню, њбрёте хелкjа свzщeнникъ кни1гу зак0на гDнz, (ћже данA бhсть) рук0ю мwmсeовою.
15 И# tвэщA хелкjа и3 речE къ сафaну пи1сарю: кни1гу зак0на њбрэт0хъ въ домY гDни. И# дадE хелкjа кни1гу сафaну.
16 И# принесE сафaнъ кни1гу ко царю2, и3 возвэсти2 є3щE ко царю2 сл0во, глаг0лz: всE сребро2 дано2 въ рyки рабHвъ твои1хъ творsщихъ дэлA:
17 и3 сліsша сребро2 њбрётенное въ домY гDни, и3 дaша въ рyки надзирaтелей и3 въ рyки творsщихъ дёло.
18 И# возвэсти2 сафaнъ пи1сарь сл0во царю2, глаг0лz: кни1гу дадe ми хелкjа свzщeнникъ. И# прочтE ю5 сафaнъ пред8 царeмъ.
19 И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь словесA зак0на, и3 растерзA ри6зы сво‰.
20 И# повелЁ цaрь хелкjеви и3 ґхікaму сhну сафaнову и3 ґвдHну сhну міхeеву, и3 сафaну пи1сарю и3 ґсaію рабY царeву, глаг0лz:
21 и3ди1те и3 моли1тесz гDу за мS и3 за всsкаго њстaвшагосz во ї}ли и3 їyдэ, њ словесёхъ кни1ги, ћже њбрётена є4сть, вели1къ бо гнёвъ гDень разгорёсz на нaсъ, понeже не послyшаша nтцы2 нaши словeсъ гDнихъ, є4же твори1ти по всBмъ напи6саннымъ въ кни1зэ сeй.
22 И# и4де хелкjа, и3 и5мже повелЁ цaрь, ко nлдaнэ прор0чицэ, женЁ селли1ма сhна fекyева, сhна є3серjи ризохрани1телz, хранsщей зaпwвэди, ћже њбитaше во їеrли1мэ въ масaнэ, и3 глаг0лаша є4й по си6мъ.
23 И# тA tвэщA и5мъ: сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ: глаг0лите мyжу, и4же послA вaсъ ко мнЁ: сі‰ речE гDь:
24 сE, ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіE и3 на њбитaющихъ въ нeмъ вс‰ словесA, ±же пи6сана сyть въ кни1зэ прочтeннэй пред8 царeмъ їyдинымъ,
25 занE њстaвиша мS и3 кадsху богHмъ чужди6мъ, да прогнёваютъ мS во всёхъ дёлэхъ рyкъ свои1хъ: и3 разгорёсz ћрость моS на мёсто сіE и3 не ўгаси1тсz:
26 и3 ко царю2 їyдину, и4же послA вaсъ ко гDу помоли1тисz, тaкw глаг0лите є3мY: сі‰ речE гDь бGъ ї}левъ: словесA, ±же слhшалъ є3си2,
27 и3 сокруши1сz сeрдце твоE, и3 смири1лсz є3си2 пред8 лицeмъ мои1мъ, є3гдA ўслhшалъ є3си2 словесA мо‰ на мёсто сіE и3 на њбитaющихъ въ нeмъ, и3 смири1лсz є3си2 предо мн0ю, и3 растерзaлъ є3си2 ри6зы тво‰, и3 плaкалъ є3си2 предо мн0ю, и3 ѓзъ ўслhшахъ, речE гDь:
28 сE, приложY тS ко nтцє1мъ твои6мъ, и3 приложи1шисz ко гробHмъ твои1мъ въ ми1рэ, и3 не ќзрzтъ џчи твои2 всsкагw ѕлA, ±же ѓзъ наведY на мёсто сіE и3 на њбитaющихъ въ нeмъ. И# возвэсти1ша царю2 сл0во.
29 И# послA цaрь, и3 собрA старBйшины ї{дины и3 їеrли6мли.
30 И# взhде цaрь въ д0мъ гDень и3 вси2 мyжіе ї{дины и3 живyщіи во їеrли1мэ, и3 свzщeнницы и3 леvjти, и3 вси2 лю1діе t мaла дaже до вели1ка: и3 читaше во ўшесA и4хъ вс‰ словесA кни1ги завёта њбрётенныz въ домY гDни.
31 И# стA цaрь на столпЁ, и3 завэщA завётъ пред8 гDемъ ходи1ти пред8 гDемъ, храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 свидBніz є3гw2 и3 повелBніz є3гw2 всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душeю, є4же твори1ти словесA завёта напи6саннаz въ кни1зэ сeй.
32 И# постaви всёхъ, и5же њбрётени бsху во їеrли1мэ и3 веніамjнэ, и3 сотвори1ша њбитaющіи во їеrли1мэ завётъ въ домY гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.
33 И# tS їwсjа вс‰ мeрзwсти t всеS земли2, ћже бЁ сынHвъ ї}левыхъ, и3 сотвори2 всёхъ њбрётшихсz во їеrли1мэ и3 во ї}ли служи1ти гDу бGу своемY во вс‰ дни6 сво‰, и3 не ўклони1сz t гDа бGа nтє1цъ свои1хъ.