1 И# сотвори2 їwсjа во їеrли1мэ пaсху гDу бGу своемY, и3 пожрE пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь мцcа пeрвагw:
2 и3 постaви свzщeнники на стрaжахъ и4хъ, и3 ўкрэпи2 и5хъ на дэлA д0му гDнz,
3 и3 речE леvjтwмъ си6льнымъ во всeмъ ї}ли, да њсвzтsтсz гDу и3 постaвzтъ ківHтъ с™hй въ домY гDни. И# постaвиши ківHтъ с™hй во хрaмэ, є3г0же создA соломHнъ сhнъ давjда царS ї}лева. И# речE цaрь: нёсть вaмъ на рaменахъ носи1ти ничт0же: нн7э u5бо служи1те гDу бGу вaшему и3 лю1демъ є3гw2 ї}лю,
4 и3 ўгот0вайтесz по домHмъ nтeчествъ вaшихъ и3 по чредaмъ вaшымъ, по писaнію давjда царS ї}лева и3 рук0ю соломHна сhна є3гw2,
5 и3 ст0йте во хрaмэ по раздэлeніємъ домHвъ nтeчествъ вaшихъ во брaтіи вaшей сынёхъ людски1хъ, и3 по чaсти д0му nтeчества въ леvjтэхъ:
6 и3 пожри1те пaсху и3 с™†z ўгот0вайте брaтіи вaшей, є4же сотвори1ти по словеси2 гDню, (є4же гlа) рук0ю мwmсeовою.
7 И# дадE начaтки їwсjа сынHмъ людски6мъ џвцы и3 ѓгнцы и3 козлы2 t к0зъ, вс‰ на пaсху, и3 всёхъ њбрётеныхъ въ число2 три1десzть тhсzщъ, и3 волHвъ три2 тhсzщы, сі‰ t царeва и3мёніz.
8 И# нач†лницы є3гw2 дaша начaтки лю1демъ и3 свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ: дадe же и3 хелкjа и3 захaріа и3 їеіи1лъ нач†лницы свzщeнникwмъ д0му гDнz, и3 дaша на пaсху nвeцъ и3 ѓгнцєвъ и3 к0злищъ двЁ тhсzщы шeсть сHтъ и3 волHвъ три1ста.
9 Хwненjа же и3 ванeа, и3 самeа и3 наfанаи1лъ брaтъ є3гw2, и3 ґсавjа и3 їеіи1лъ и3 їwзавaдъ, нач†лницы леvjтwвъ, дaша леvjтwмъ на пaсху пsть тhсzщъ nвeцъ и3 волHвъ пsть сHтъ.
10 И# ўгот0вано бhсть служeніе, и3 стaша свzщeнницы въ чи1нэ своeмъ и3 леvjти по раздэлeніємъ свои6мъ по повелёнію царeву,
11 и3 пожр0ша пaсху, и3 проліsша свzщeнницы рукaма свои1ма кр0вь, и3 леvjти њдирaху к0жы:
12 и3 ўгот0ваша всесожжє1ніz предaти и5мъ по раздэлeнію, по домHмъ nтeчествъ сынHмъ людски6мъ, принести2 гDеви всесожжє1ніz, ћкоже пи1сано є4сть въ кни1зэ зак0на мwmсeова: тaкw и3 заyтра:
13 и3 и3спек0ша пaсху на nгни2 по чи1ну, и3 с™†z свари1ша въ мёдницахъ и3 въ котлёхъ, и3 предуспЁ и5мъ, и3 раздэли1ша всBмъ сынHмъ людски6мъ:
14 себё же и3 свzщeнникwмъ пот0мъ ўгот0ваша, ћкw въ возношeніи всесожегaемыхъ и3 тyкwвъ дaже до н0щи свzщeнницы (бhша не прaздни), и3 леvjти ўгот0ваша и5мъ и3 брaтіи и4хъ сынHмъ ґарw6нимъ.
15 И# пэвцы2 сhнове ґсaфwвы (стоsху) въ чи1нэ своeмъ по повелёнію давjда, и3 ґсaфа и3 є3мaна и3 їдіfyма прор0кwвъ царeвыхъ: и3 нач†лницы и3 двє1рницы всёхъ врaтъ, и5мже не бЁ возм0жно tлучи1тисz t слyжбы с™hхъ, понeже брaтіz и4хъ леvjти ўгот0ваша и5мъ (бр†шна).
16 И# ўпрaвисz и3 ўгот0васz всS слyжба гDнz въ дeнь т0й, да сотворsтъ пaсху и3 принесyтъ всесожжє1ніz на nлтaрь гDень по повелёнію царS їwсjи.
17 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы, и5же њбрётени бsху, пaсху во врeмz то2 и3 прaздникъ њпрэсн0кwвъ сeдмь днjй.
18 И# не бhсть пaсхи под0бныz т0й во ї}ли t днjй самуи1ла прbр0ка, и3 вси2 цaріе ї}лєва не сотвори1ша пaсхи, ю4же сотвори2 їwсjа и3 свzщeнницы и3 леvjти, и3 вeсь їyда и3 ї}ль, и4же њбрётенъ бhсть, и3 њбитaющіи во їеrли1мэ, гDу.
19 Во nсмоенaдесzть лёто цaрства їwсjина сіS пaсха прaзднована бhсть.
20 По си1хъ всёхъ, и5хже сотвори2 їwсjа въ домY, и3 басночрeвныхъ и3 волхвyющихъ, и3 кум‡рницы и3 јдwлы и3 дубр†вы, ±же бsху во їеrли1мэ и3 во їудeи, пожжE nгнeмъ цaрь їwсjа, да ўтверди1тъ глаг0лы зак0на пи6санныz въ кни1зэ, ю4же њбрёте хелкjа жрeцъ въ домY гDни: под0бенъ є3мY не бhсть пред8 ни1мъ, и4же бы њбрати1лсz ко гDу всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю и3 всeю крёпостію своeю по всемY зак0ну мwmсeову, и3 по нeмъ не востA под0бенъ є3мY. Nбaче не tврати1сz гDь t гнёва ћрости своеS вели1кіz, є4юже разгнёвасz ћростію гDь на їудeю, всёхъ рaди разгнёваній є3S, и4миже прогнёва манассjа. И# речE гDь: и3 їyду u5бо tри1ну t лицA моегw2, ћкоже tри1нухъ д0мъ ї}левъ, и3 tверг0хъ грaдъ, є3г0же и3збрaхъ, їеrли1мъ, и3 хрaмъ, њ нeмже рёхъ: бyдетъ и4мz моE тaмw. И# и3зhде фараHнъ нехаw2 цaрь є3гЂпетскій на царS ґссmрjйскаго на рэкY є3vфрaтъ, є4же рaтовати є3го2 въ хархами1сэ. И# и3зhде во срётеніе є3мY їwсjа цaрь.
21 И# послA къ немY послы2, глаг0лz: что2 мнЁ и3 тебЁ, царю2 їyдинъ; не проти1ву тебє2 днeсь и3дY воевaти, но на мёсто брaни моеS: и3 бGъ речE потщaтисz мнЁ: внемли2 ты2 њ бз7э и4же со мн0ю, да не ўбіeтъ тS.
22 И# не возврати2 їwсjа лицA своегw2 t негw2, но рaтовати є3го2 ўкрэпи1сz, нижE послyша словeсъ нехаHвыхъ, ±же t ќстъ б9іихъ, но и4де, да вою1етъ на п0ли магеддw2.
23 И# ўстрэли1ша стрэлцы2 въ царS їwсjю. И# речE цaрь nтрокHмъ свои6мъ: и3зведи1те менE (t брaни), ћкw и3знемог0хъ ѕэлw2.
24 И# свед0ша є3го2 џтроцы є3гw2 съ колесни1цы, и3 въ другyю колесни1цу посади1ша є3го2, ћже бsше є3мY, и3 привез0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 ќмре и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми: и3 вeсь їyда и3 їеrли1мъ плaкаша њ їwсjи.
25 И# їеремjа возрыдA по їwсjи, и3 глаг0лаша вси2 кн‰зи и3 кнzги6ни плaчь по їwсjи дaже до днeсь: и3 дaша є3го2 въ повелёніе ї}лю, и3 сE, пи1сано є4сть въ рыдaніихъ.
26 ПрHчаz же словесA їwс‡ина и3 ўповaніе є3гw2 бsху пи6сана въ зак0нэ гDни:
27 дэлa же є3гw2, пє1рваz и3 послBднzz, сE, пи6сана сyть въ кни1зэ царeй ї}левыхъ и3 їyдиныхъ.