1 И# взsша лю1діе земли2 їwахaза сhна їwсjина, и3 помaзаша є3го2, и3 постaвиша є3го2 царeмъ вмёстw nтцA є3гw2 во їеrли1мэ.
2 Двaдесzти тріeхъ лётъ бhсть їwахaзъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґмітaлъ, дщeрь їеремjина t ловны2. И# сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ по всBмъ, ±же сотвори1ша nтцы2 є3гw2. (И# плэни2 їwахaза,) и3 њковA є3го2 фараHнъ нехаw2 въ девлafэ въ земли2 є3faмли, є4же не цaрствовати є3мY во їеrли1мэ,
3 и3 преведE є3го2 цaрь во є3гЂпетъ, и3 возложи2 дaнь на зeмлю (ї}леву) сто2 тал†нтъ сребрA и3 талaнтъ злaта.
4 И# постaви фараHнъ нехаw2 є3ліакjма сhна їwсjина царeмъ над8 їyдою и3 їеrли1момъ вмёстw їwсjи nтцA є3гw2, и3 премэни2 и4мz є3гw2 їwакjмъ. Їwахaза же брaта є3гw2 взS фараHнъ нехаw2 и3 введE є3го2 во є3гЂпетъ, и3 ќмре тaмw: сребр0 же и3 злaто дадE фараHну. ТогдA начA землS поддaна бhти, є4же даsти сребро2 по словеси2 фараHнову: и3 кjйждо по си1лэ и3стzзaше сребро2 и3 злaто t людjй земли2, є4же даsти фараHну нехаw2.
5 Двaдесzти пzти2 лётъ бЁ їwакjмъ, є3гдA цaрствовати начA, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 зехHра, дщeрь нирjева t рaмы. Сотвори1 же лукaвое пред8 гDемъ по всBмъ, є3ли6ка сотвори1ша nтцы2 є3гw2. Во дни6 є3гw2 пріи1де навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій на зeмлю, и3 бЁ є3мY служA три2 лBта и3 tступи2 t негw2. И# послA гDь на ни1хъ халдє1и и3 разб0йники с›рскіz и3 разб0йники мwав‡тскіz, и3 сынHвъ ґммHновыхъ и3 самарjйскихъ, и3 по словеси2 сeмъ tступи1ша по словеси2 гDню, (є4же гlа) ќсты6 рабHвъ свои1хъ прbр0кwвъ. Nбaче ћрость гDнz бЁ на їyдэ, є4же tри1нути є3го2 t лицA своегw2, грBхъ рaди манассjиныхъ во всёхъ, ±же сотвори2, и3 въ кр0ви непови1ннэй, ю4же и3зліS їwакjмъ, и3 нап0лни їеrли1мъ кр0ве непови1нныz. Но не восхотЁ гDь и3скорени1ти и5хъ.
6 И# взhде на него2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій, и3 њковA є3го2 њк0вами мёдzными, и3 приведE є3го2 въ вавmлHнъ:
7 и3 чaсть сосyдwвъ д0му гDнz пренесE въ вавmлHнъ и3 постaви | во хрaмэ своeмъ въ вавmлHнэ.
8 ПрHчаz же словeсъ їwакjмовыхъ, и3 вс‰, ±же содёла, не сe ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ; И# ќспе їwакjмъ со nтцы6 свои1ми и3 погребeнъ бhсть въ ганозaнэ со nтцы6 свои1ми. И# воцари1сz їехонjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
9 Nсминaдесzти лётъ бЁ їехонjа, є3гдA цaрствовати начA, и3 три2 мцcы и3 дeсzть днjй цaрствова во їеrли1мэ, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ.
10 Е#гдa же лёту крyгъ вращaшесz, послA навуходон0соръ цaрь, и4же и3 введE є3го2 въ вавmлHнъ съ предраги1ми сос{ды д0му гDнz, ґ царeмъ постaви седекjю брaта nтцY є3гw2 над8 їyдою и3 їеrли1момъ.
11 Двaдесzть є3ди1но лёто бhсть седекjи, є3гдA цaрствовати начA, є3диннaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ:
12 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ бGомъ свои1мъ, и3 не ўсрами1сz лицA їеремjи прbр0ка t ќстъ гDнихъ,
13 є3гдA t царS навуходон0сора tвeржесz, и4же заклS є3го2 пред8 бGомъ: и3 њжесточи2 вhю свою2 и3 сeрдце своE ўкрэпи2, да не њбрати1тсz ко гDу бGу ї}леву.
14 И# вси2 слaвніи ї{дины и3 свzщeнницы и3 лю1діе земли2 ўмн0жиша є4же преступи1ти преступлє1ніz мeрзостей kзhческихъ, и3 њскверни1ша д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ.
15 И# посылaше гDь бGъ nтє1цъ и4хъ къ ни6мъ рук0ю прbр0кwвъ свои1хъ ќтренюz и3 посылaz вёстники сво‰, понeже щадsше людjй свои1хъ и3 свzти1лища своегw2: и3 тjи поношaху послHмъ б9іимъ,
16 и3 ўничижaху словесA є3гw2, и3 ругaхусz прbр0кwмъ є3гw2, д0ндеже сни1де гнёвъ гDень на лю1ди є3гw2, д0ндеже не бhсть и3зцэлeніz.
17 И# наведE на ни1хъ царS халдeйска, и3 поби2 младeнцы и4хъ мечeмъ въ домY свzтhни є3гw2: и3 не пощадЁ седекjи и3 дёвъ и4хъ не поми1лова, и3 стaрцы и4хъ и3зведE, и3 всёхъ предадE въ рyки и4хъ,
18 и3 вс‰ сосyды д0му б9іz вели6кіz и3 м†лыz, и3 сокрHвища цeркве гDни, и3 вс‰ сокрHвища царє1ва и3 вельм0жъ, вс‰ внесE въ вавmлHнъ:
19 и3 зажжE д0мъ гDень и3 разори2 стёну їеrли1млю, и3 столпы2 є3гw2 сожжE nгнeмъ и3 всsкъ сосyдъ драгjй и3стни2:
20 и3 пресели2 њстaвшихсz въ вавmлHнъ, и3 бhша є3мY и3 сынHмъ є3гw2 въ рабы6 дaже до цaрства ми1дскагw,
21 да и3сп0лнитсz сл0во гDне ўстaми їеремjи, донeлэже пріS землS суббw6ты сво‰ суббHтствовати во вс‰ дни6 запустёніz своегw2: суббHтствова до совершeніz седми1десzти лётъ.
22 Въ лёто пeрвое кЂра царS пeрсскагw, повнегдA и3сп0лнитисz словесeмъ гDнимъ ўсты6 їеремjи, воздви1же гDь дyхъ кЂра царS пeрсскагw, и3 повелЁ проповёдати во всeмъ цaрствіи своeмъ писaніемъ, глаг0лz:
23 сі‰ глаг0летъ кЂръ цaрь пeрсскій: вс‰ ц†рства земли2 дадe ми гDь бGъ нбcный, и3 т0й заповёда мнЁ создaти себЁ д0мъ во їеrли1мэ, и4же є4сть во їудeи: кто2 въ вaсъ t всёхъ людjй є3гw2; да бyдетъ бGъ є3гw2 съ ни1мъ, и3 да взhдетъ.
24 Моли1тва манассjи царS їудeйска, є3гдA плэнeнъ держaшесz во вавmлHнэ. ГDи вседержи1телю, б9е nтє1цъ нaшихъ, ґвраaмовъ и3 їсаaковъ и3 їaкwвль и3 сёмене и4хъ првdнагw, сотвори1вый нeбо и3 зeмлю со всeю лёпотою и4хъ и3 свzзaвый м0ре сл0вомъ повелёніz твоегw2, заключи1вый бeздну и3 запечaтствовавый ю5 стрaшнымъ и3 слaвнымъ и4менемъ твои1мъ, є3гHже вс‰ боsтсz, и3 трепeщутъ t лицA си1лы твоеS, ћкw никт0же постои1тъ пред8 великолёпіемъ слaвы твоеS, и3 нестерпи1мь гнёвъ, є4же на грёшники, прещeніz твоегw2. Безмёрна же и3 неизслёдованна млcть њбэщaніz твоегw2: тh бо є3си2 гDь, вhшній, бlгоутр0бенъ, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 кazйсz њ ѕл0бахъ человёческихъ. Ты2, гDи, по мн0жеству бlгости твоеS њбэщaлъ є3си2 покаsніе и3 њставлeніе согрэши1вшымъ тебЁ, и3 мн0жествомъ щедр0тъ твои1хъ њпредэли1лъ є3си2 покаsніе грёшникwмъ во спcніе. Ты2 u5бо, гDи б9е си1лъ, не положи1лъ є3си2 покаsніе првdнымъ ґвраaму и3 їсаaку и3 їaкwву, не согрэши1вшымъ тебЁ, но положи1лъ є3си2 покаsніе мнЁ грёшному, занE согрэши1хъ пaче числA пескA морскaгw: ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, гDи, ўмн0жишасz беззакHніz мо‰, и3 нёсмь дост0инъ воззрёти и3 ви1дэти высотY нбcную t мн0жества непрaвдъ мои1хъ. Слsченъ є4смь мн0гими ќзами желёзными, во є4же не возвести2 главы2 моеS, и3 нёсть ми њслаблeніz: занE прогнёвахъ ћрость твою2 и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: не сотвори1вый в0ли твоеS и3 не сохрани1вый повелёній твои1хъ, постaвихъ мeрзwсти и3 ўмн0жихъ претык†ніz. И# нн7э приклонsю кwлёна сeрдца, трeбуz t тебє2 бlгости. Согрэши1хъ, гDи, согрэши1хъ, и3 беззакHніz мо‰ ѓзъ вёмъ, но прошY молsсz: њслaби ми2, гDи, њслaби ми2, и3 не погуби2 менE со беззакHніи мои1ми, нижE въ вёкъ враждовaвъ соблюдeши ѕHлъ мои1хъ, нижE њсyдиши мS въ преисп0днихъ земли2: занE ты2 є3си2, б9е, бGъ кaющихсz, и3 на мнЁ kви1ши всю2 бlгость твою2: ћкw недост0йна сyща сп7сeши мS по мн0зэй млcти твоeй, и3 восхвалю2 тS вhну во днeхъ животA моегw2: ћкw тS поeтъ всS си1ла нбcнаz, и3 твоS є4сть слaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
25 Конeцъ кни1зэ вторёй параліпомeнwнъ: и4мать въ себЁ глaвъ ls7.