1 ТогдA речE соломHнъ: гDь речE њбитaти во мглЁ,
2 ѓзъ же создaхъ д0мъ и4мени твоемY с™hй тебЁ, и3 ўгот0ванъ є4же њбитaти тебЁ во вёки.
3 И# њбрати2 цaрь лицE своE и3 благослови2 всE собрaніе ї}лево, и3 всE собрaніе ї}лево предстоsше, и3 речE:
4 блгcвeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкоже гlа ќсты6 свои1ми ко давjду nтцY моемY, и3 рукaми свои1ми соверши2, гlz:
5 t днE, въ џньже и3звед0хъ лю1ди мо‰ t земли2 є3гЂпетскіz, не и3збрaхъ грaда t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, да сози1ждетсz въ нeмъ д0мъ и4мени моемY тY, нижE и3збрaхъ мyжа бhти вождeмъ над8 людьми2 мои1ми во ї}ли:
6 но и3збрaхъ їеrли1ма, да бyдетъ и4мz моE въ нeмъ, и3 и3збрaхъ давjда бhти над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ:
7 и3 бhсть на сeрдцы давjда nтцA моегw2 создaти д0мъ и4мени гDа бGа ї}лева:
8 и3 речE гDь ко давjду nтцY моемY: понeже бhсть на сeрдцы твоeмъ создaти д0мъ и4мени моемY, д0брэ сотвори1лъ є3си2, ћкw бhсть на сeрдцы твоeмъ,
9 nбaче ты2 не сози1ждеши мнЁ д0му, но сhнъ тв0й, и4же и3зhдетъ и3з8 чрeслъ твои1хъ, т0й сози1ждетъ д0мъ и4мени моемY:
10 и3 соверши2 гDь сл0во сіE, є4же гlа, и3 бhхъ вмёстw давjда nтцA моегw2, и3 сэд0хъ на прест0лэ ї}левэ, ћкоже гlа гDь, и3 создaхъ д0мъ и4мени гDа бGа ї}лева,
11 и3 постaвихъ въ нeмъ ківHтъ, въ нeмже є4сть завётъ гDень, є3г0же завэщA ї}лю.
12 И# стA пред8 nлтарeмъ гDнимъ, пред8 всёмъ мн0жествомъ ї}левымъ, и3 прострE руцЁ свои2:
13 сотвори2 бо соломHнъ стоsло мёдzно и3 постaви є3го2 посредЁ дворA свzти1лища, пsть лакHтъ долготA є3гw2 и3 пsть лакHтъ широтA є3гw2 и3 три2 л†кти высотA є3гw2: и3 стA на нeмъ, и3 падE на кwлёна сво‰ пред8 всёмъ мн0жествомъ ї}левымъ, и3 прострE рyки сво‰ на нeбо и3 речE:
14 гDи б9е ї}левъ, нёсть под0бенъ тебЁ бGъ на нб7си2 и3 на земли2, сохранszй завётъ и3 млcть съ рабы6 твои1ми, и5же х0дzтъ пред8 тоб0ю всёмъ сeрдцемъ свои1мъ,
15 ±же сохрани1лъ є3си2 рабY твоемY давjду nтцY моемY, є3ли6ка рeклъ є3си2 є3мY гlz, и3 гlалъ є3си2 ќсты6 твои1ми и3 рукaми твои1ми соверши1лъ є3си2, ћкоже дeнь сeй:
16 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, сохрани2 рабY твоемY давjду nтцY моемY, ±же рeклъ є3си2 є3мY гlz, и3 гlалъ є3си2 ќсты6 твои1ми и3 и3сп0лнилъ є3си2 ћкоже въ дeнь сeй, гlz: не њскудёетъ тебЁ мyжъ t лицA моегw2 сэдsй на прест0лэ ї}левэ, т0кмw ѓще сохранsтъ сhнове твои2 пути6 мо‰ ходи1ти въ зак0нэ моeмъ, ћкоже ходи1лъ є3си2 предо мн0ю:
17 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, да ўкрэпи1тсz сл0во твоE, є4же гlалъ є3си2 рабY твоемY давjду:
18 u5бо и4стиннw ли бGъ њбитaти бyдетъ съ человBки на земли2; ѓще нб7о и3 нб7о нб7сE не довлёютъ ти2, и3 кольми2 пaче д0мъ сeй, є3г0же создaхъ;
19 и3 при1зри на молeніе рабA твоегw2 и3 на моли1тву мою2, гDи б9е м0й, є4же ўслhшати моли6твы мо‰ и3 молeніе, и4мже рaбъ тв0й м0литсz пред8 тоб0ю днeсь,
20 є4же бhти nчесє1мъ твои6мъ tвє1рстымъ на д0мъ сeй дeнь и3 н0щь, на мёсто сіE, њ нeмже гlалъ є3си2, да призовeтсz и4мz твоE тaмw, є4же ўслhшати моли1тву, є4юже рaбъ тв0й м0литсz на мёстэ сeмъ:
21 и3 послyшати мольбY рабA твоегw2 и3 людjй твои1хъ ї}лz, є3ли6ка ѓще пом0лzтсz на мёстэ сeмъ и3 ты2 ўслhшиши на мёстэ жили1ща твоегw2 съ нб7сE, и3 ўслhшиши, и3 млcтивъ бyдеши:
22 ѓще согрэши1тъ мyжъ ко и4скреннему своемY и3 пріи1метъ на него2 клsтву є4же клsсти є3го2, и3 пріи1детъ и3 прокленeтъ пред8 nлтарeмъ въ домY сeмъ,
23 и3 ты2 ўслhши t нб7сE и3 суди2 рабHмъ твои6мъ, є4же воздaти беззак0нному, и3 воздaти пути6 є3гw2 на главY є3гw2, и3 њправди1ти првdнаго, воздаS є3мY по прaвдэ є3гw2:
24 и3 ѓще њдолёни бyдутъ лю1діе твои2 ї}ль t вр†гъ, ѓще согрэшaтъ тебЁ и3 њбратsтсz, и3 и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 пом0лzтсz пред8 тоб0ю въ хрaмэ сeмъ,
25 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE и3 млcтивъ бyди грэхHмъ людjй твои1хъ ї}лz и3 возврати2 и5хъ въ зeмлю, ю4же дaлъ є3си2 и5мъ и3 nтцє1мъ и4хъ:
26 є3гдA заключи1ши нeбо, и3 не бyдетъ дождS, ћкw согрэшaтъ тебЁ, и3 пом0лzтсz на мёстэ сeмъ, и3 восхвaлzтъ и4мz твоE, и3 њбратsтсz t грBхъ свои1хъ, є3гдA смири1ши и5хъ,
27 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE и3 млcтивъ бyди грэхHмъ рабHвъ и3 людjй твои1хъ ї}лz, ћкw kви1ши и5мъ пyть бlгъ, по немyже п0йдутъ, и3 дaждь д0ждь на зeмлю твою2, ю4же дaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ въ наслёдіе:
28 глaдъ ѓще бyдетъ на земли2, губи1телство ѓще бyдетъ, воздyха растлёніе и3 јктеръ, прyзи и3 гyсєницы ѓще бyдутъ, и3 ѓще њскорби1тъ и5хъ врaгъ пред8 грaдами и4хъ, всsкою ћзвою и3 всsкою болёзнію,
29 и3 всsка моли1тва, и3 всsко молeніе, є4же ѓще бyдетъ всsкому человёку и3 всBмъ лю1демъ твои6мъ ї}лю, ѓще познaетъ человёкъ ћзву свою2 и3 грёхъ св0й и3 прострeтъ рyцэ свои2 въ домY сeмъ,
30 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2, и3 њчтcи, и3 дaждь коемyждо по путє1мъ є3гw2, ћкоже вёси по сeрдцу є3гw2, ты2 бо є3ди1нъ вёси сердцA сынHвъ человёческихъ,
31 ћкw да боsтсz тебє2, є4же ходи1ти бо всёхъ путeхъ твои1хъ вс‰ дни6, въ нsже живyтъ на лицы2 земли2 ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ:
32 и3 всsкъ чуждjи, и4же нёсть t людjй твои1хъ ї}лz, и3 пріи1детъ t земли2 дaльніz рaди и4мене твоегw2 вели1кагw и3 рaди руки2 твоеS си1льныz и3 мhшцы твоеS выс0кіz, и3 пріи1детъ и3 пом0литсz на мёстэ сeмъ,
33 и3 ты2 ўслhши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2, и3 сотвори1ши по всемY, є3ли1кw призовeтъ тS чуждjй, да ўвёдzтъ вси2 лю1діе земли2 и4мz твоE и3 ўбоsтсz тебє2, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, и3 познaютъ, ћкw и4мz твоE при1звано є4сть на д0мъ сeй, є3г0же создaхъ:
34 ѓще же и3зhдутъ лю1діе твои2 на брaнь проти1ву супост†тъ свои1хъ по пути2, и4мже п0слеши и5хъ, и3 пом0лzтсz тебЁ по пути2 грaда сегw2, є3г0же и3збрaлъ є3си2 себЁ, и3 д0му, є3г0же создaхъ и4мени твоемY,
35 да ўслhшиши съ нб7сE моли1тву и4хъ и3 молeніе и4хъ, и3 сотвори1ши њправдaніе и4хъ:
36 занE согрэшaтъ тебЁ, ћкw нёсть человёкъ, и4же не согрэши1тъ, и3 порази1ши и5хъ, и3 предaси и5хъ въ рyки врагHвъ и4хъ, и3 плэнsтъ и5хъ плэнsющіи въ зeмлю врагHвъ, въ зeмлю дaльнюю и3ли2 бли1жнюю,
37 и3 њбратsтъ сeрдце своE въ земли2 и4хъ, въ ню1же плэнeни бyдутъ, и3 тaмw њбратsтсz, и3 пом0лzтсz тебЁ въ плэнeніи своeмъ, глаг0люще: согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ,
38 и3 њбратsтсz къ тебЁ всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю въ земли2 плэни1вшихъ |, и3дёже плэни1ша и5хъ, и3 пом0лzтсz путeмъ земли2 своеS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ, и3 грaда, є3г0же и3збрaлъ є3си2, и3 д0му, є3г0же создaхъ и4мени твоемY:
39 да ўслhшиши съ нб7сE t гот0вагw жили1ща твоегw2 моли1тву и4хъ и3 молeніе и4хъ, и3 сотвори1ши сyдъ, и3 млcтивъ бyди лю1демъ твои6мъ согрэши1вшымъ ти2:
40 и3 нн7э, гDи, да бyдутъ tвє1рстэ џчи твои2, и3 ќши твои2 вн‰тнэ къ молeнію мёста сегw2:
41 и3 нн7э востaни, гDи б9е, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ крёпости твоеS: свzщeнницы твои2, гDи б9е, да њблекyтсz во спcніе, и3 прпdбніи твои2 возвеселsтсz во бlги1хъ:
42 гDи б9е, да не tврати1ши лицA хрістA твоегw2, помzни2 щедрHты давjда рабA твоегw2.