1 Зачинaемъ ли пaки нaсъ самёхъ и3звэщавaти вaмъ; И#ли2 трeбуемъ, ћкоже нёцыи, и3звэщавaтелныхъ послaній къ вaмъ, и3ли2 t вaсъ и3звэсти1телныхъ;
2 Послaніе (бо) нaше вы2 є3стE, напи1саное въ сердцaхъ нaшихъ, знaемое и3 прочитaемое t всёхъ человBкъ:
3 kвлsеми, ћкw є3стE послaніе хrт0во слyженое нaми, напи1сано не черни1ломъ, но д¦омъ бGа жи1ва, не на скрижaлехъ кaменныхъ, но на скрижaлехъ сeрдца пл0тzныхъ.
4 (За? Rо7G.) Надёzніе же таково2 и4мамы хrт0мъ къ бGу,
5 не ћкw дов0лни є3смы2 t себє2 помhслити что2, ћкw t себє2, но дов0лство нaше t бGа:
6 и4же и3 ўдов0ли нaсъ служи1тели бhти н0ву завёту, не пи1смени, но дyху: писмs бо ўбивaетъ, ґ дyхъ животвори1тъ.
7 Ѓще ли служeніе смeрти писмены2, њбразовaно въ кaменехъ, бhсть въ слaву, ћкw не мощи2 взирaти сынHмъ ї}лєвымъ на лицE мwmсeово, слaвы рaди лицA є3гw2 престаю1щіz:
8 кaкw не мн0жае пaче служeніе дyха бyдетъ въ слaвэ;
9 Ѓще бо служeніе њсуждeніz, слaва, мн0гw пaче и3збhточествуетъ служeніе прaвды въ слaвэ.
10 И$бо не прослaвисz прослaвленное въ чaсти сeй, за превосходsщую слaву.
11 Ѓще бо престаю1щее, слaвою: мн0гw пaче пребывaющее, въ слaвэ.
12 (За? Rо7д7.) И#мyще u5бо таково2 ўповaніе, мн0гимъ дерзновeніемъ дёйствуемъ,
13 и3 не ћкоже мwmсeй полагaше покрывaло на лицы2 своeмъ, за є4же не мощи2 взирaти сынHмъ ї}лєвымъ на конeцъ престаю1щагw.
14 Но њслэпи1шасz помышлє1ніz и4хъ: дaже бо до сегw2 днE т0жде покрывaло во чтeніи вeтхагw завёта пребывaетъ не tкровeно, занE њ хrтЁ престаeтъ.
15 Но дaже до днeсь, внегдA чтeтсz мwmсeй, покрывaло на сeрдцэ и4хъ лежи1тъ:
16 внегдa же њбратsтсz ко гDу, взимaетсz покрывaло.
17 ГDь же д¦ъ є4сть: ґ и3дёже д¦ъ гDень, тY своб0да.
18 Мh же вси2 tкровeннымъ лицeмъ слaву гDню взирaюще, въ т0йже w4бразъ преwбразyемсz t слaвы въ слaву, ћкоже t гDнz д¦а.