1 (За? Rп7е7.) Сказyемъ же вaмъ, брaтіе, блгdть б9ію, дaнную въ цRквахъ макед0нскихъ:
2 ћкw во мн0зэмъ и3скушeніи скорбeй и3збhтокъ рaдости и4хъ, и3 ћже во глубинЁ нищетA и4хъ и3збhточествова въ богaтство простоты2 и4хъ:
3 ћкw по си1лэ и4хъ, свидётелствую, и3 пaче си1лы доброх0тни,
4 со мн0гимъ молeніемъ молsще нaсъ, благодaть и3 nбщeніе служeніz, є4же ко с™ы6мъ, пріsти нaмъ:
5 и3 не ћкоже надёzхомсz, но себE вдaша пeрвэе гDеви, и3 нaмъ в0лею б9іею:
6 во є4же ўмоли1ти нaмъ тjта, да ћкоже прeжде начaтъ, тaкожде и3 скончaетъ въ вaсъ и3 бlгодaть сію2.
7 (За? Rп7ѕ7.) Но ћкоже во всeмъ и3збhточествуете, вёрою и3 сл0вомъ, и3 рaзумомъ, и3 всsцэмъ тщaніемъ, и3 люб0вію, ћже t вaсъ къ нaмъ, да и3 въ сeй бlгодaти и3збhточествуете.
8 Не по повелёнію глаг0лю, но за и3нhхъ тщaніе и3 вaшеz любвE и4стинное и3скушaz.
9 Вёсте бо блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA, ћкw вaсъ рaди њбнищA богaтъ сhй, да вы2 нищет0ю є3гw2 њбогатитeсz.
10 И# совётъ даю2 њ сeмъ: сe бо вaмъ є4сть на п0льзу, и5же не т0чію, є4же твори1ти, но и3 є4же хотёти, прeжде начaсте t прешeдшагw лёта.
11 Нн7э же и3 сіE твори1ти скончaйте, да ћкоже бhсть ўсeрдіе хотёти, тaкw бyдетъ и3 и3сп0лнити t (сегw2,) є4же и4мате.
12 Ѓще бо ўсeрдіе предлежи1тъ, по є3ли1ку ѓще кто2 и4мать, благопріsтенъ є4сть, ґ не по є3ли1ку не и4мать.
13 Не бо2 да и3ны6мъ ќбw tрaда, вaмъ же ск0рбь: но по и3зравнeнію.
14 Въ нн7эшнее врeмz вaше и3збhточествіе во џнэхъ лишeніе, да и3 џнэхъ и3збhтокъ бyдетъ въ вaше лишeніе, ћкw да бyдетъ рaвенство,
15 ћкоже є4сть пи1сано: и4же мн0гое, не преумн0жилъ є4сть: и3 и4же мaлое, не ўмaлилъ [не преизбhточествова, и4же мн0гw: и3 и4же мaлw, не мнёе пріsтъ].
16 (За? Rп7з7.) Бlгодарeніе же бGови, дaвшему т0жде тщaніе њ вaсъ въ сeрдце тjтово:
17 ћкw молeніе ќбw пріsтъ, тщали1вэйшій же сhй, своeю в0лею и3зhде къ вaмъ.
18 Послaхомъ же съ ни1мъ (и3) брaта, є3гHже похвалA во є3ђліи по всBмъ цRквамъ:
19 не т0чію же, но и3 њсщ7eнъ t цRквeй съ нaми ходи1ти, со бlгодaтію сeю, служи1мою нaми къ самогw2 гDа слaвэ и3 ўсeрдію вaшему:
20 блюдyщесz тогw2, да не кто2 нaсъ поречeтъ во nби1ліи сeмъ служи1мэмъ нaми:
21 промышлsюще дHбраz не т0кмw пред8 бGомъ, но и3 пред8 человBки.
22 Послaхомъ же съ ни1ми (и3) брaта нaшего, є3г0же и3скуси1хомъ во мн0гихъ мн0гащи встaнлива [мн0гажды тщaтелна] сyща, нн7э же ѕэлw2 встанли1вэйша [мн0жае тщaтелнэйша], надёzніемъ мн0гимъ на вaсъ.
23 Ѓще ли же њ тjтэ, џбщникъ мнЁ и3 къ вaмъ споспёшникъ: ѓще ли брaтіz н†ша, посл†нницы цRквeй, слaва хrт0ва.
24 Показaніе u5бо любвE вaшеz и3 нaшегw хвалeніz њ вaсъ, къ ни6мъ покажи1те, и3 въ лицE цRквeй.