1 По си1хъ же и3збрaни сyть и3зhти нач†лницы домHвъ nтeчествъ по племенHмъ и4хъ, и3 жєны2 и4хъ, и3 сhнове и4хъ, и3 дщє1ри и4хъ, и3 раби2 и4хъ, и3 рабы6ни и4хъ, и3 ск0ти и4хъ:
2 и3 дaрій цaрь послA съ ни1ми кHнники тhсzщу, д0ндеже возведyтъ и5хъ во їеrли1мъ съ ми1ромъ и3 съ мусікjею, съ тmмп†ны и3 трубaми:
3 и3 вс‰ брaтіz и4хъ бsху и3грaюще, и3 сотвори2 и5хъ взhти вкyпэ съ ни1ми.
4 И# сі‰ сyть и3менA мужeй, и5же взыд0ша по nтeчествwмъ свои6мъ и3 по колёнwмъ въ чaсти начaлствъ свои1хъ:
5 свzщeнницы сhнове фінеeса, сhна ґарHнz, їисyсъ сhнъ їwседeка сарeова и3 їwакjмъ сhнъ зоровaвелz сhна салаfіи1лева, t д0му давjдова, t р0да фарeсова, колёна же їyдина,
6 и4же глаг0лаше при дaріи цари2 пeрсстэмъ словесA прем{дра, во втор0е лёто цaрства є3гw2, мцcа нісaна, пeрваго мцcа.
7 Сyть же сjи t їудeи и3зшeдшіи t плёна преселeніz, и5хже пресели2 навуходон0соръ цaрь вавmлHнскій въ вавmлHнъ,
8 и3 возврати1шасz во їеrли1мъ и3 во пр0чую їудeю, кjйждо во св0й грaдъ, и5же пріид0ша съ зоровaвелемъ и3 їисyсомъ, неемjею, захaріею, рисeемъ, є3нинjемъ, мардохeемъ, веелсaромъ, со ґсфарaсомъ, съ реелjемъ, съ роjмомъ съ ваaномъ, нач†лники и4хъ.
9 Число2 сyщихъ t kзhка и3 нач†лницы и4хъ: сhнове фор0сwвы двЁ тhсzщы и3 сто2 сeдмьдесzтъ двA, сhнове сафaтwвы четhреста сeдмьдесzтъ двA,
10 сhнове ґрeсwвы сeдмь сHтъ пzтьдесsтъ шeсть,
11 сhнове фаafъ-мw†вли двЁ тhсzщы џсмь сHтъ и3 дванaдесzть,
12 сhнове и3лaмwвы тhсzща двёсти пzтьдесsтъ четhре, сhнове заf{ины дeвzть сHтъ четhредесzть пsть, сhнове корвewвы сeдмь сHтъ пsть, сhнове ван‡ины шeсть сHтъ четhредесzть џсмь,
13 сhнове вив†ины шeсть сHтъ двaдесzть три2, сhнове садaсwвы три2 тhсzщы двёсти двaдесzть двA,
14 сhнове ґдwнікaмwвы шeсть сHтъ шестьдесsтъ сeдмь, сhнове вагHины двЁ тhсzщы шестьдесsтъ шeсть, сhнове ґдінyєвы четhре ст† пzтьдесsтъ четhре,
15 сhнове ґтирезекjєвы дeвzтьдесzтъ двA, сhнове кілaнwвы и3 ґзитaсwвы шестьдесsтъ сeдмь, сhнове ґзурaнwвы четhре ст† три1десzть двA,
16 сhнове ґнанjєвы сто2 є3ди1нъ, сhнове ґр0мwвы три1десzть двA, сhнове вассaєвы три1ста дванaдесzть три2, сhнове ґрсіфурjfwвы сто2 двA,
17 сhнове метjрwвы три2 тhсzщи пsть, сhнове t веfлwмHнwвъ сто2 двaдесzть три2,
18 и5же t нетwфаи2 пzтьдесsтъ пsть, и5же t ґнаfHfа сто2 пzтьдесsтъ џсмь, и5же t веfсамHса четhредесzть двA,
19 и5же t каріаfіарjма двaдесzть пsть, и5же и3з8 кафjры и3 вирHfа сeдмь сHтъ четhредесzть три2, и5же и3з8 пи1ры сeдмь сHтъ,
20 и5же хадіaсwвы и3 ґмидjєвы четhре ст† двaдесzть двA, и5же t кірaма и3 гавви1са шeсть сHтъ двaдесzть є3ди1нъ,
21 и5же t макалHна сто2 двaдесzть двA, и5же t вит0ліа пzтьдесsтъ двA, сhнове ніфjсwвы сто2 пzтьдесsтъ шeсть,
22 сhнове каламwлалyєвы и3 њнyсwвы сeдмь сHтъ дванaдесzть пsть, сhнове їерeхwвы три1ста четhредесzть пsть,
23 сhнове ґнаaсwвы три2 тhсzщы три1ста три1десzть.
24 Жерцы2: сhнове їеддyа, сhна їисyева, съ сы6ны санасjвовыми дeвzть сHтъ сeдмьдесzтъ двA, сhнове t мирyfа тhсzща пzтьдесsтъ двA,
25 сhнове фасарHни тhсzща четhредесzть сeдмь, сhнове хармjєвы тhсzща седмьнaдесzть.
26 Леvjти же: сhнове їесyєвы и3 кадміи1лwвы, и3 ваннyєвы и3 судјєвы, сeдмьдесzтъ четhре.
27 Свzщеннопэвцы2: сhнове ґсaфwвы сто2 четhредесzть џсмь.
28 Двє1рницы же: сhнове салyмwвы, сhнове ґттaрwвы, сhнове толмaнwвы, сhнове дакувjєвы, сhнове тітaєвы, сhнове самjєвы, всёхъ сто2 три1десzть дeвzть.
29 Свzщеннослужи1теліе: сhнове и3сavwвы, сhнове ґсіфaєвы, сhнове таваHfwвы, сhнове кирaсwвы, сhнове сyдwвы, сhнове фалeєвы, сhнове лаванaєвы, сhнове ґгравaєвы,
30 сhнове ґкуaєвы, сhнове ўтaєвы, сhнове китaвwвы, сhнове ґгавaєвы, сhнове сmваjєвы, сhнове ґн†ни, сhнове каfуaєвы, сhнове геддyрwвы,
31 сhнове їаjрwвы, сhнове десaнwвы, сhнове ноивaєвы, сhнове хасевaєвы, сhнове газирaєвы, сhнове nзjевы, сhнове фін0євы, сhнове ґсарaєвы, сhнове васfаjєвы, сhнове ґсанaєвы, сhнове меанjєвы, сhнове нафісjєвы, сhнове ґкyвwвы, сhнове ґкіфaєвы, сhнове ґсyрwвы, сhнове фаракjмwвы, сhнове васалHfwвы,
32 сhнове меедaєвы, сhнове куfaєвы, сhнове харeєвы, сhнове харкyсwвы, сhнове ґсир†ри, сhнове fомjєвы, сhнове насjfwвы, сhнове ґтіфaєвы.
33 сhнове џтрwкъ соломHновыхъ: сhнове ґсапфіHнwвы, сhнове фарірaєвы, сынове їеи1лєвы, сhнове лозњни, сhнове їздаи1лєвы, сhнове сафЂfwвы,
34 сhнове ґгіaєвы, сhнове фахарefwвы, сhнове савіи6ны, сhнове сарwfjєвы, сhнове масіaсwвы, сhнове гaрwвы, сhнове ґддyсwвы, сhнове сувaсwвы, сhнове ґферaєвы, сhнове варадjсwвы, сhнове сафaтwвы, сhнове ґллHмwвы.
35 Всёхъ свzщеннослужи1телей и3 сынHвъ џтрwкъ соломHновыхъ три1ста сeдмьдесzтъ двA.
36 Сjи возшeдшіи t fермелefа и3 fелерсaса, в0ждь и4хъ харааfалaрь и3 ґалaрь,
37 и3 не мог0ша возвэсти1ти nтeчествъ свои1хъ и3 родHвъ, ћкw t ї}лz ли сyть: сhнове ладaна сhна вaнова, сhнове некwдaновы, шeсть сHтъ пzтьдесsтъ двA:
38 и3 t жерцє1въ творsщіи жрeчество, и3 не њбрэт0шасz: сhнове ґвд‡ины, сhнове ґккHсwвы, сhнове ґддyса, поeмшагw ґvгjю женY t дщeрей верзеллeевыхъ, и3 пр0званъ бhсть во и4мz є3гw2:
39 и3 си1хъ взhскану бhвшу родосл0вному писaнію и3 не њбрётену, tлучeни сyть t свzщeнства.
40 И# речE и5мъ неемjа и3 ґтfарjа, да не причащaютсz с™hнь, д0ндеже востaнетъ ґрхіерє1й њблечeнъ во и3з8zвлeніе и3 и4стину.
41 Вси1 же бsху t ї}лz, t двунaдесzти лётъ и3 вhше, кромЁ рабHвъ и3 рабhнь, четhредесzть двЁ тhсzщы три1ста шестьдесsтъ: раби2 си1хъ и3 рабы6ни сeдмь тhсzщъ три1ста четhредесzть сeдмь, пэвцы2 и3 пэви6цы двёсти четhредесzть пsть:
42 велблю6дъ четhре ст† три1десzть пsть, к0ней сeдмь тhсzщъ три1десzть шeсть, мскHвъ двёсти четhредесzть пsть, под8zрє1мникъ пsть тhсzщъ пsть сHтъ двaдесzть пsть.
43 И# t настоsтелей по nтeчествwмъ, є3гдA пріид0ша во хрaмъ б9ій, и4же во їеrли1мэ, њбэщaша воздви1гнути хрaмъ на мёстэ є3гw2 по си1лэ своeй
44 и3 даsти во с™0е сокр0вище на дэлA злaта мн†съ тhсzщу и3 сребрA мн†съ пsть тhсzщъ и3 ри1зъ свzщeнническихъ сто2.
45 И# всели1шасz свzщeнницы и3 леvjти, и3 и5же (и3зыд0ша) t нар0да во їеrли1мъ и3 во странY, и3 свzщеннопэвцы2, и3 двє1рницы, и3 вeсь ї}ль въ сeлэхъ свои1хъ.
46 Настоsщу же седм0му мцcу и3 сyщымъ сынHмъ ї}левымъ коемyждо во свои1хъ, собрaшасz є3динодyшнw во дв0ръ пeрвыхъ врaтъ вост0чныхъ.
47 И# востaвъ їисyсъ сhнъ їwседeковъ и3 брaтіz є3гw2 свzщeнницы и3 зоровaвель сhнъ салаfіи1левъ и3 брaтіz є3гw2, ўгот0ваша nлтaрь бGу ї}леву,
48 да возн0сzтъ на нeмъ всесожжeніz по чи1ну, ћкоже въ кни1зэ мwmсeа человёка б9іz пи6сана сyть,
49 И# собрaшасz къ ни6мъ t и3нhхъ нар0дwвъ земли2, и3 воздви1гнуша жeртвенникъ на мёстэ своeмъ, ћкw во враждЁ бsху съ ни1ми, и3 премог0ша и5хъ вси2 kзhцы зeмстіи: и3 приношaху жє1ртвы по врeмени и3 всесожжє1ніz гDеви, ќтреннее и3 вечeрнее.
50 И# сотвори1ша кyщей потчeніz прaздникъ, ћкоже повелёно въ зак0нэ, и3 жє1ртвы на всsкъ дeнь, ћкоже подобaше,
51 и3 по си1хъ приношє1ніz непрест†ннаz, и3 жє1ртвы суббw6тніz и3 новомчcныz и3 прaздникwвъ всёхъ њсвzщeнныхъ.
52 И# є3ли1цы њбэщaша њбётъ бGу t новомчcіz седмaгw мцcа, начaша приноси1ти жє1ртвы бGу, хрaмъ же гDень не бhсть є3щE создaнъ.
53 И# дaша сребро2 каменосёчцємъ и3 дёлателємъ пи1щу и3 питіE съ рaдостію, и3 дaша к†рры сідHнzнwмъ и3 тЂрzнwмъ, да прив0зzтъ и5мъ t лівaна древA кeдрwва, да приведyтъ с{дна во їоппjйское пристaнище, по повелёнію, є4же пи1сано бhсть и5мъ t кЂра царS пeрсскагw.
54 И# во втор0е лёто пришeдъ во хрaмъ б9іи во їеrли1мъ, мцcа вторaгw, начA зоровaвель сhнъ салаfіи1левъ и3 їисyсъ сhнъ їwседeковъ и3 брaтіz и4хъ, и3 свzщeнницы, леvjти и3 вси2, и5же пріид0ша t плэнeніz во їеrли1мъ,
55 и3 њсновaша хрaмъ б9ій въ новомчcіи вторaгw мцcа вторaгw лёта, є3гдA пріид0ша во їудeю и3 во їеrли1мъ,
56 и3 постaвиша леvjты t двaдесzти лётъ на дэлA гDнz: и3 стA їисyсъ и3 сhнове є3гw2 и3 брaтіz и3 кадміи1лъ брaтъ, и3 сhнове мадіав{ни, и3 сhнове їwдaа и3ліадyева съ сынми2 и3 брaтіzми, вси2 леvjти є3динодyшнw дёла призирaтеліе, творsще дэлA въ домY гDни, и3 создaша дёлателіе д0мъ гDень.
57 И# стaша свzщeнницы њблечeни въ ри6зы съ мусікjею и3 трубaми, и3 леvjти сhнове ґсaфwвы и3мёюще кmмвaлы, восхвалsюще гDа и3 благословsще, по давjду царю2 ї}леву,
58 и3 поsху пёсньми благословsще гDа, ћкw бlгость є3гw2 и3 слaва во вёки во всeмъ ї}ли.
59 И# вси2 лю1діе воструби1ша и3 возгласи1ша глaсомъ вели1кимъ, восхвалsюще гDа њ воздви1женіи д0му гDнz.
60 И# пріид0ша t свzщeнникwвъ, леvjтwвъ и3 предстоsтелей по nтeчествwмъ свои6мъ старBйшины, и5же ви1дэша прeжній д0мъ, къ семY созидaнію съ плaчемъ и3 в0племъ вели1кимъ,
61 и3 мн0зи со трубaми и3 рaдостію глaса вeліz,
62 ћкw лю1демъ не слhшати трyбъ плaча рaди людскaгw, нар0дъ бо бhсть трубsщь ѕэлw2, ћкw далeче слhшатисz.
63 И# ўслhшавше врази2 колёна їyдина и3 веніамjнова, пріид0ша познaти, кjй глaсъ трyбный;
64 И# познaша, ћкw сyщіи t плэнeніz созидaютъ хрaмъ гDу бGу ї}леву.
65 И# пристyпльше къ зоровaвелю и3 їисyсу и3 къ начaлникwмъ nтeчествъ, рек0ша и5мъ: да созидaемъ вкyпэ съ вaми:
66 тaкw бо, ћкоже вы2, слyшаемъ гDа вaшегw и3 є3мY жрeмъ t днjй ґсвасарefа царS ґссmрjйскагw, и4же пресели2 нaсъ здЁ.
67 И# речE и5мъ зоровaвель и3 їисyсъ и3 нач†лницы nтeчествъ ї}левыхъ: нёсть вaмъ и3 нaмъ созидaти д0мъ гDу бGу нaшему:
68 мh бо сaми сози1ждемъ гDу бGу ї}леву по чи1ну, ћкоже повелЁ нaмъ кЂръ цaрь пeрсскій.
69 Kзhцы же зeмстіи стужaюще сyщымъ во їудeи и3 пaкwсти творsще, не попущaху созидaти,
70 и3 кHзни и3 людjй наводsще и3 крамwлы2 творsще возбрани1ша соверши1ти дёло созидaніz во всE врeмz жи1зни кЂра царS, и3 препsтіе сотвори1ша созидaнію лBта двA, дaже до дaріева цaрства.