1 Во втор0е же лёто цaрства дaріева прbр0чества ґггeй и3 захaріа сhнъ ѓддwвъ, прbр0цы, ко їудeємъ, и5же во їудeи и3 во їеrли1мэ, и4менемъ гDа бGа ї}лєва къ ни6мъ.
2 ТогдA стaвъ зоровaвель сhнъ салаfіи1левъ и3 їисyсъ сhнъ їwседeковъ, начaста созидaти д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ, сyщымъ съ ни1ми прbр0кwмъ гDнимъ помагaющымъ и5мъ.
3 Въ то2 врeмz пріи1де къ ни6мъ сісjнній воев0да сmрjйскій и3 фінікjйскій и3 саfравузaнъ и3 дрyзіе є3гw2, и3 рек0ша и5мъ:
4 чjимъ повелёніемъ вы2 д0мъ сeй созидaете, и3 кр0въ сeй, и3 и4на вс‰ совершaете; и3 кто2 сyть строи1теліе, и5же сі‰ созидaютъ,
5 И# и3мёша бlгодaть посэщeніz бhвшагw на плэнeніе t гDа старBйшины їудeйстіи:
6 и3 не возбрани1ша и5мъ созидaти, д0ндеже возвэсти1тсz дaрію њ си1хъ и3 tвэщaно бyдетъ.
7 W$бразъ же послaніz, є4же писaша дaрію и3 послaша: сісjнній воев0да сmрjйскій и3 фінікjйскій и3 саfравузaнъ и3 дрyзіе, и5же въ сmрjи и3 фінікjи воевHды, царю2 дaрію рaдоватисz:
8 вс‰ знaєма да бyдутъ господи1ну нaшему царю2, ћкw пришeдше во странY їудeйску и3 вшeдше во їеrли1мъ грaдъ, њбрэт0хомъ t плэнeніz старёйшинъ їудeйскихъ во їеrли1мэ грaдэ
9 созидaющихъ д0мъ гDу вели1къ, н0въ t кaменей тeсаныхъ драги1хъ, полагaюще древA въ стэнaхъ,
10 и3 дэлA т† съ прилэжaніемъ творsтсz, и3 преспэвaетъ дёло въ рукaхъ и4хъ и3 во всeй слaвэ и3 прилэжaніи совершaетсz:
11 тогдA вопроси1хомъ старёйшинъ џныхъ, глаг0люще: чjимъ повелёніемъ вы2 созидaете д0мъ сeй и3 дэлA т† њсновaете;
12 вопроси1хомъ u5бо и5хъ, да вёдомо сотвори1мъ тебЁ и3 напи1шемъ ти2 человBкъ предстaтелей, и3 и3мeнъ писaніz и3спроси1хомъ t џныхъ предстaтелей:
13 тjи же tвэщaша нaмъ, глаг0люще: мы2 є3смы2 раби2 гDа, и4же сотвори2 нeбо и3 зeмлю,
14 и3 созидaшесz сeй д0мъ прeжде лётъ мн0гихъ t царS ї}лева вели1кагw и3 крёпкагw, и3 соверши1сz,
15 и3 понeже nтцы2 нaши прогнёвавше согрэши1ша къ бGу ї}леву нбcному, предадE и5хъ въ рyки навуходон0сора царS вавmлHнскагw, царS халдeйска,
16 д0мъ же т0й разори1вше сожг0ша и3 людjй плэни1ша въ вавmлHнъ:
17 въ пeрвое же лёто цaрствующу кЂру царю2 над8 стран0ю вавmлHнскою, писA цaрь кЂръ д0мъ т0й созидaти,
18 и3 свzщє1нныz сосyды златы6z и3 срє1брzныz, и5хже и3знесE навуходон0соръ и3з8 д0му, и4же во їеrли1мэ, и3 постaви | во своeмъ кaпищи, пaки и3знесE т† кЂръ цaрь t хрaма, и4же въ вавmлHнэ и3 предадE и5хъ зоровaвелю и3 санавассaру воев0дэ,
19 и3 повелёно бhсть є3мY tнести2 вс‰ сі‰ сосyды и3 возложи1ти во хрaмъ, и4же во їеrли1мэ, и3 хрaмъ гDень сeй созидaти на мёстэ є3гw2:
20 тогдA санавассaръ џный пришeдъ, положи2 њснов†ніz д0му гDнz, и4же во їеrли1мэ, и3 t џнагw дaже донн7э зи1ждемый не пріS совершeніz:
21 нн7э u5бо, ѓще ўг0дно тебЁ, q=^, царю2, да пои1щетсz въ цaрскихъ книгохрани1лницахъ кЂровыхъ (±же въ вавmлHнэ),
22 и3 ѓще њбрётено бyдетъ съ повелёніемъ кЂра царS бhвшее строeніе д0му гDнz, и4же во їеrли1мэ, и3 сyдитсz t господи1на царS нaшегw, да возвэсти1тсz њ тёхъ нaмъ.
23 ТогдA цaрь дaрій повелЁ и3скaти въ цaрскихъ книгохрани1лницахъ сyщихъ въ вавmлHнэ, и3 њбрётено бhсть во є3кватaнэхъ, во грaдэ сyщемъ во странЁ мидjйстэй, мёсто є3ди1но (въ лэтопи1сцэ), въ нeмже напи6сана бsху сі‰:
24 въ лёто пeрвое цaрствующу кЂру, цaрь кЂръ повелЁ д0мъ гDень, и4же во їеrли1мэ, созидaти, и3дёже жрsху nгнeмъ непрестaннымъ,
25 є3гHже высотA лакHтъ шестьдесsтъ, широтA лакHтъ шестьдесsтъ, съ домaми кaменей тeсаныхъ треми2 и3 съ д0момъ древsнымъ тогw2 мёста н0вымъ є3ди1нымъ, и3 расх0ды даsти и3з8 д0му кЂра царS:
26 и3 свzщє1нныz сосyды д0му гDнz златы6z же и3 срє1брzны, и5хже взS навуходон0соръ и3з8 д0му (гDнz), и4же во їеrли1мэ, и3 tнесE въ вавmлHнъ, возврати1ти въ д0мъ, и4же во їеrли1мэ, и3дёже бsху прeжде, да постaвzтсz тaмw.
27 Повелё же (цaрь) прилэжaти сісjннію воев0дэ сmрjйску и3 фінікjйску и3 саfравузaну и3 клеврeтwмъ є3гw2 и3 ўчинє1ннымъ въ сmрjи и3 фінікjи начaлникwмъ, да не приступaютъ къ мёсту, њстaвzтъ же џтроку гDню зоровaвелю, начaлнику же їудeйскому, и3 старёйшинамъ їудeйскимъ д0мъ гDень џный созидaти на мёстэ є3гw2.
28 И# ѓзъ повелёхъ всsчески созидaти и3 прилэжaти, да помогaютъ сyщымъ t плэнeніz їудewмъ, д0ндеже соверши1тсz хрaмъ гDень:
29 и3 t дaни кілисmрjйскіz и3 фінікjйскіz прилёжнw собрaніе даsти си6мъ человёкомъ на жeртву гDню, зоровaвелю є3пaрху, на ю3нцы2 и3 nвны2 и3 ѓгнцы,
30 тaкожде и3 пшени1цу и3 с0ль, и3 віно2 и3 є3лeй, всегдA на всsко лёто, ћкоже свzщeнницы, и5же во їеrли1мэ, рекyтъ и3ждивaти на всsкъ дeнь, без8 сомнёніz:
31 да прин0сzтсz возліsніz вhшнему бGу за царS и3 џтроки є3гw2, и3 да м0лzтъ за и4хъ жив0тъ:
32 и3 да возвэсти1тсz, є3ли1цы ѓще престyпzтъ что2 t предпи1санныхъ и3ли2 презрsтъ, да в0зметсz дрeво t свои1хъ є3мY, и3 на т0мъ да њбёситсz, и3мёніz же є3гw2 царю2 припи1шутсz:
33 си1хъ рaди и3 гDь, є3гHже и4мz призывaетсz тaмw, да и3стреби1тъ всsкаго царS и3 kзhкъ, и4же рyку свою2 прострeтъ возбрани1ти, и3ли2 њѕл0бити д0мъ гDень џный, и4же во їеrли1мэ:
34 ѓзъ цaрь дaрій повелёхъ прилёжнw.