1 ТогдA сісjнній є3пaрхъ кілисmрjйскій и3 фінікjйскій, и3 саfравузaнъ, и3 дрyзіе, послёдующе t дaріа царS повелёніемъ,
2 настоsху свzщє1ннымъ дэлHмъ, прилёжнэе содёйствующе старёйшинамъ їудeєвъ и3 свzщенноначaлникwмъ:
3 и3 благопоспBшна бsху свzщє1ннаz дэлA, прорицaющымъ ґггeю и3 захaріи прbр0комъ.
4 И# соверши1ша сі‰ по зaповэди гDа бGа ї}лева и3 съ повелёніемъ кЂра и3 дaріа и3 ґртаxeрxа царeй пeрсскихъ:
5 и3 совершeнъ бhсть д0мъ с™hй дaже до трeтіzгw и3 двадесsтагw днE мцcа ґдaра, шестaгw лёта дaріа царS.
6 И# сотвори1ша сhнове ї}лєвы и3 свzщeнницы и3 леvjти и3 пр0чіи, и5же бsху t плэнeніz, пристaвленніи, по напи6саннымъ въ кни1зэ мwmсeовэ,
7 и3 принес0ша во њбновлeніе свzти1лища гDнz ю3нцє1въ сто2 nвнHвъ двёсти, ѓгнцєвъ четhре ст†,
8 козлHвъ за грэхи2 всегw2 ї}лz дванaдесzть по числY, t племеноначaлникwвъ ї}левыхъ дванaдесzти.
9 И# стaша свzщeнницы и3 леvjти по племенHмъ њдёzни въ ри6зы, над8 дёлы гDа бGа ї}лева, по кни1зэ мwmсeовэ, и3 вр†тари над8 кjимиждо двeрми,
10 И# содёzша сhнове ї}левы съ сyщими t плэнeніz пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь пeрвагw мцcа, є3гдA њсвzти1шасz свzщeнницы и3 леvjти.
11 Вси1 же сhнове плэнeніz не вкyпэ њчи1стишасz, понeже леvjти вси2 вкyпэ њчи1стишасz
12 и3 пожр0ша пaсху всBмъ сыновHмъ плэнeніz и3 брaтіzмъ и4хъ свzщeнникwмъ и3 себЁ сaми.
13 И# kд0ша сhнове ї}лє1вы, и5же t плэнeніz, вси2 tлучи1вшіисz t мeрзостей kзhкwвъ земли2, и4щуще гDа,
14 и3 прaздноваша прaздникъ њпрэсн0кwвъ сeдмь днjй, веселsщесz пред8 гDемъ,
15 понeже њбрати2 совётъ царS ґссmрjйскагw къ ни6мъ, є4же ўкрэпи1ти рyки и4хъ на дэлA гDа бGа ї}лева.