1 И# по си1хъ, цaрствующу ґртаxeрxу царю2 пeрсскому, приступи2 є4здра сhнъ сарjинъ, є3зерjевъ, хелкjевъ, салyмовъ,
2 садyковъ, ґхітHвъ, ґмарjевъ, є3зjевъ, мемерHfовъ, зарeевъ сауjевъ, воккaевъ, ґвісyмовъ, фінеeсовъ, є3леазaровъ, ґарHна пeрвагw свzщeнника:
3 т0й є4здра взhде t вавmлHна, ћкw книг0чій благоразyменъ сhй въ зак0нэ мwmсeовэ, дaннэмъ t гDа бGа ї}лева,
4 и3 дадE є3мY цaрь слaву, њбрётшему благодaть пред8 ни1мъ, над8 всёми дост0инствы є3гw2.
5 И# взыд0ша вкyпэ съ ни1мъ t сынHвъ ї}левыхъ, и3 свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ, и3 свzщеннопэвцє1въ и3 врaтарей и3 рабHвъ церк0вныхъ во їеrли1мъ,
6 лёта седмaгw цaрствующу ґртаxeрxу въ пsтый мцcъ: то2 лёто седм0е царю2: и3зшeдше бо и3з8 вавmлHна въ новомчcіи пeрвагw мцcа, пріид0ша во їеrли1мъ по дaнному и5мъ поспёху въ пyть t гDа:
7 и4бо є4здра мн0гое свёдэніе њбдержaше, дабы2 ничто2 њстaвити сyщихъ t зак0на гDнz и3 t зaповэди, є4же научи1ти всего2 ї}лz всBмъ њправдaніємъ и3 судбaмъ.
8 Пріи1де же напи1санное повелёніе t ґртаxeрxа царS ко є4здрэ свzщeннику и3 чтецY зак0на гDнz, є3гHже є4сть списaніе подлежaщее:
9 цaрь ґртаxeрxъ є4здрэ свzщeннику и3 чтецY зак0на гDнz рaдоватисz:
10 человэколю1бнw ѓзъ суди1въ, повелёхъ хотsщымъ t kзhка їудeйскагw съ в0лею благ0ю, и3 t свzщє1нникъ и3 леv‡тъ, и3 и5же сyть въ цaрствіи нaшемъ, и3ти2 съ тоб0ю во їеrли1мъ:
11 є3ли1цы u5бо вожделёютъ, да соберyтсz и3 п0йдутъ съ тоб0ю, ћкоже ўг0дно мнЁ и3 седми2 другHмъ мои6мъ совётникwмъ:
12 да ўви1дzтъ дёємаz во їудeи и3 їеrли1мэ, ћкоже є4сть въ зак0нэ гDни,
13 и3 да вн0сzтъ дaры гDу ї}леву, и5хже њбэщaхъ ѓзъ и3 дрyзи во їеrли1мъ, и3 всE злaто и3 сребро2, є4же њбрётено бyдетъ во странЁ вавmлHнстэй, гDу во їеrли1мъ, съ даровaннымъ t kзhка во свzти1лище гDа бGа и4хъ, є4же во їеrли1мъ:
14 да соберeтсz злaто и3 сребро2 на ю3нцы2 и3 nвны2 и3 ѓгнцы, и3 ±же тBмъ послёдуютъ,
15 да прин0сzтъ жє1ртвы гDу на nлтaрь гDа бGа и4хъ, и4же во їеrли1мэ:
16 и3 вс‰ є3ли6ка х0щеши съ брaтіею твоeю сотвори1ти злaтомъ и3 сребр0мъ, соверши2 по в0ли бGа твоегw2,
17 и3 свzщє1нныz сосyды гDни, и5же даны2 сyть тебЁ, къ дёлу д0му гDа бGа твоегw2, и4же во їеrли1мэ, да положи1ши пред8 гDемъ бGомъ твои1мъ, и4же во їеrли1мэ:
18 и3 прHчаz, є3ли6ка ѓще тебЁ потрє1бна бyдутъ къ дэлHмъ хрaму бGа твоегw2, да дaси t цaрскагw сокр0вища:
19 и3 ѓзъ цaрь ґртаxeрxъ повелёхъ стражє1мъ сокр0вища сmрjйскагw и3 фінікjйскагw, да, є3ли1кw напи1шетъ є4здра свzщeнникъ и3 чтeцъ зак0на гDа бGа вhшнzгw, прилёжнw даю1тъ є3мY, дaже до сребрA талaнтъ стA,
20 тaкожде и3 до пшени1цы спyдwвъ стA и3 вінA до мёръ стA:
21 и3 и4на премнHга вс‰ по зак0ну б9ію да совершaтсz съ поспэшeніемъ бGу вhшнему, да не востaнетъ гнёвъ на цaрство царeво и3 сынHвъ є3гw2:
22 вaмъ же глаг0лю, да всBмъ свzщeнникwмъ и3 леvjтwмъ, и3 свzщеннопэвцє1мъ и3 врaтникwмъ, и3 рабHмъ церкHвнымъ и3 писцє1мъ цeркве тоS, ни є3ди1на дaнь, нижE и4на тzготA бyдетъ, и3 ни є3ди1ну влaсть и3мёти налагaти что2 на ни1хъ:
23 тh же, є4здро, по премdрости б9іей, постaви судіи6 и3 начaлники, да сyдzтъ во всeй сmрjи и3 фінікjи всёхъ вёдущихъ зак0нъ бGа твоегw2, ґ невёдущихъ ўчи2:
24 и3 вси2 є3ли1цы престyпzтъ зак0нъ бGа твоегw2 и3 цaрскій тщaтелнw да накaжутсz, и3ли2 смeртію, и3ли2 кaзнію, и3ли2 сребрA лишeніемъ, и3ли2 и3згнaніемъ.
25 И# речE є4здра книг0чій: блгcвeнъ є3ди1нъ гDь бGъ nтє1цъ мои1хъ, и5же дадE сі‰ въ сeрдце царeво прослaвити д0мъ є3гw2, и4же во їеrли1мэ,
26 и3 менE почтE пред8 царeмъ и3 совётниками и3 всёми др{ги и3 вельмHжи є3гw2:
27 и3 ѓзъ благодeрзостенъ бhхъ по п0мощи гDа бGа моегw2, и3 собрaхъ t ї}лz мyжы, да вкyпэ взhдутъ со мн0ю.
28 И# сjи предводи1теліе по свои1мъ nтeчествwмъ и3 начaлствwмъ, и5же и3зыд0ша со мн0ю и3з8 вавmлHна въ цaрство ґртаxeрxа царS:
29 T сынHвъ фінеeсовыхъ гирсHнъ, t сынHвъ їfамaровыхъ гамаліи1лъ, t сынHвъ давjдовыхъ латтyсъ, сhнъ сехенjевъ,
30 t сынHвъ фор0совыхъ захaріа и3 съ ни1мъ њпи1санныхъ мужeй сто2 пzтьдесsтъ,
31 t сынHвъ фаafъ-мwaвлихъ є3ліаwнjа зарeовъ и3 съ ни1мъ мужeй двёсти,
32 t сынHвъ заf0евыхъ сехенjа є3зеjлевъ и3 съ ни1мъ мужeй три1ста, t сынHвъ ґдjнихъ њви1fъ їwнаfyевъ и3 съ ни1мъ мужeй двёсти пzтьдесsтъ,
33 t сынHвъ и3лaмовыхъ їесjа гоfолjевъ и3 съ ни1мъ мужeй сeдмьдесzтъ,
34 t сынHвъ сафатjевыхъ зараjа михаи1ловъ и3 съ ни1мъ мужeй сeдмьдесzтъ,
35 t сынHвъ їwaвлихъ ґвадjа їези1ловъ и3 съ ни1мъ мужeй двёсти дванaдесzть,
36 t сынHвъ ванjевыхъ ґссалімHfъ сhнъ їwсафjевъ и3 съ ни1мъ мужeй сто2 шестьдесsтъ,
37 t сынHвъ вавjевыхъ захaріа виваjевъ и3 съ ни1мъ мужeй двaдесzть џсмь,
38 t сынHвъ ґстafовыхъ їwaннъ ґкатaнь и3 съ ни1мъ мужeй сто2 дeсzть,
39 t сынHвъ ґдwнікaмовыхъ послёдніи, и3 сі‰ сyть и3менA и4хъ: є3ліфалA сhнъ їеуи1левъ и3 самeа и3 съ ни1ма мужeй сeдмьдесzтъ,
40 t сынHвъ вагHевыхъ ўfjй їстакyровъ и3 съ ни1мъ мужeй сeдмьдесzтъ.
41 И# собрaхъ и5хъ къ рэцЁ ћже нарицaетсz fерaнъ, и3 њполчи1хомсz три2 дни6 здЁ, и3 пресмотри1хъ и5хъ.
42 И# t сынHвъ свzщeнничихъ и3 t леvjтскихъ не њбрётъ тaмw,
43 послaхъ ко є3леазaру и3 їдуи1лу, и3 маазмaну и3 ґлнаfaну, и3 мамeю и3 самeю и3 їwрjву, наfaну, є3ннатaну, захaріи и3 месуллaму, предводи1телємъ и3 ўчє1нымъ,
44 и3 рек0хъ и5мъ, да пріи1дутъ къ доддeю вождY, и4же на мёстэ сокровищехрани1лницы,
45 заповёдавъ и5мъ рещи2 доддeю и3 брaтіи є3гw2 и3 сyщымъ на мёстэ сокровищехрани1телємъ, да п0слютъ къ нaмъ свzщeнствовати и3мyщихъ въ домY (гDа) бGа нaшегw.
46 И# привед0ша къ нaмъ держaвною рук0ю гDа бGа нaшегw мyжы ўчє1ны t сынHвъ моолjа сhна леvjина, сhна ї}лева, ґсевевjю и3 сынHвъ є3гw2 и3 брaтію nсмьнaдесzть,
47 и3 ґсевjю и3 ґннyа и3 њсeа брaта t сынHвъ ханунeевыхъ, и3 сынHвъ и4хъ мужeй двaдесzть:
48 и3 t церк0вныхъ служи1телей, и5хже дадE давjдъ и3 нач†лницы къ дёланію леvjтwмъ, церк0вныхъ служи1телей двёсти двaдесzть: всёхъ же и3менA знаменов†нна сyть въ писaніи.
49 И# њбэщaхъ тY п0стъ ю4ношамъ пред8 гDемъ бGомъ нaшимъ,
50 да взhщемъ t негw2 бlгjй пyть нaмъ и3 сyщымъ съ нaми чaдwмъ нaшымъ и3 скотHмъ.
51 Ўсрами1хбосz проси1ти t царS пёшихъ и3 к0нникwвъ и3 проводникHвъ рaди њхранeніz нaмъ t супост†тъ,
52 рек0хомъ бо царю2, ћкw си1ла гDа нaшегw бyдетъ со и4щущими є3го2 на всsкое ўправлeніе.
53 И# пaки помоли1хомсz гDу бGу нaшему њ си1хъ и3 млcтива получи1хомъ.
54 И# tлучи1хъ t племеноначaлникwвъ и3 свzщeнникwвъ мужeй дванaдесzть є3севрjю и3 ґссамjю и3 съ ни1ми t брaтіи и4хъ мужeй дeсzть,
55 и3 и3звёсихъ и5мъ сребро2, злaто и3 сосyды свzщє1нныz д0му бGа нaшегw, ±же даровA цaрь и3 совBтницы є3гw2 и3 вельмHжи и3 вeсь ї}ль:
56 и3 и3звёсивъ предaхъ и5мъ сребрA тал†нтъ шeсть сHтъ пzтьдесsтъ, и3 сос{дъ срeбрzныхъ тал†нтъ сто2, и3 злaта тал†нтъ сто2, и3 сосyдwвъ позлащeнныхъ двaдесzть, и3 сосyдwвъ мёдzныхъ t и3збрaнныz мёди блещaщихсz златови1дныхъ, сосyдwвъ дванaдесzть,
57 и3 рек0хъ и5мъ: и3 вы2 свsти є3стE гDу, и3 сосyди свsти, и3 злaто и3 сребро2 њбэщaнное гDу бGу nтє1цъ нaшихъ:
58 бди1те и3 храни1те, д0ндеже воздади1те вы2 вс‰ племеноначaлникwмъ свzщeнникwвъ и3 леvjтwвъ и3 начaлникwмъ nтeчествъ ї}левыхъ во їеrли1мэ въ сосудохрани1телницэ д0му бGа нaшегw.
59 И# пріeмше свzщeнницы и3 леvjти сребро2 и3 злaто и3 сосyды во їеrли1мъ, внес0ша во хрaмъ гDень.
60 И# воздви1гшесz t рэки2 fеры2 въ дванадесsтый дeнь пeрвагw мцcа, внид0хомъ во їеrли1мъ съ крёпкою рук0ю гDа нaшегw, ћже съ нaми: и3 и3збaви нaсъ гDь t и3сх0да пути2 t всёхъ вр†гъ, и3 пріид0хомъ во їеrли1мъ.
61 И# є3гдA бhсть тaмw трeтій дeнь, въ четвeртый дeнь и3змёреное злaто и3 сребро2 прeдано въ д0мъ гDа бGа нaшегw мармHfэ сhну ўрjину свzщeннику,
62 и3 съ ни1мъ (бЁ) є3леазaръ сhнъ фінеeсовъ, и3 бhста съ ни1ма їwсавaдъ сhнъ їисyсовъ и3 мwи1fъ саваннjевъ сhнъ, леvjтzне: вс‰ по числY и3 вёсу, и3 напи1санъ бhсть вeсь вёсъ и4хъ въ т0й чaсъ.
63 Пришeдшіи же t плэнeніz принес0ша жє1ртвы бGу ї}леву ю3нє1цъ дванaдесzть за вeсь ї}ль, nвє1нъ дeвzтьдесzтъ шeсть, ѓгнєцъ сeдмьдесzтъ двA, козлHвъ за спасeніе дванaдесzть вс‰ въ жeртву гDню.
64 И# tдaша повєлёніz царє1ва царє1вымъ строи1телємъ и3 є3пaрхwмъ кілисmрjи и3 фінікjи, и3 почт0ша kзhкъ и3 хрaмъ гDень.
65 И# соверши1вшымсz си6мъ, приступи1ша ко мнЁ предводи1теліе, глаг0люще:
66 не tлучи1сz р0дъ ї}левъ и3 нач†лницы, и3 свzщeнницы и3 леvjти t и3ноплемeнныхъ kзhкwвъ земли2 и3 t нечист0тъ и4хъ, t kзы6къ хананewвъ и3 хеттewвъ, и3 ферезewвъ и3 їевусewвъ, и3 мwавjтwвъ и3 є3гЂптzнъ и3 їдумewвъ:
67 сопрzг0шасz бо со дщeрьми и4хъ, и3 тjи и3 сhнове и4хъ, и3 смэси1сz сёмz свzт0е со и3ноплемeнными kзы6ки зeмскими, и3 прич†стницы бhша предводи1теліе и3 вельмHжи беззак0ніz сегw2 t начaла вeщи.
68 И# ѓбіе, є3гдA ўслhшахъ сі‰, раздрaхъ њдэ‰ніz и3 свzщeнную ри1зу, и3 терзaхъ власы2 главы2 и3 брады2, и3 сэдёхъ ск0рбенъ и3 печaленъ,
69 И# собрaшасz ко мнЁ, є3ли1цы тогдA подвизaхусz во сл0вэ гDа бGа ї}лева, мнЁ плaчущу њ беззак0ніи, и3 сэдёхъ ск0рбенъ дaже до вечeрніz жeртвы:
70 и3 востaхъ t постA, раздр†на и3мёющь њдэ‰ніz и3 свzщeнную ри1зу, преклони1въ кwлёна и3 простeръ рyцэ ко гDу, рек0хъ:
71 гDи, постыдёхсz и3 ўсрами1хсz пред8 лицeмъ твои1мъ,
72 грэси1 бо нaши ўмн0жишасz вhше глaвъ нaшихъ, и3 без{міz н†ша воздвиг0шасz дaже до небесE,
73 є3щE t времeнъ nтє1цъ нaшихъ, и3 є3смы2 въ вели1цэ грэсЁ дaже до днE сегw2:
74 и3 рaди грBхъ нaшихъ и3 nтє1цъ нaшихъ прeдани є3смы2 со брaтіzми нaшими и3 съ царьми2 нaшими и3 со свzщє1нники нaшими царє1мъ зємнhмъ въ мeчь и3 плэнeніе и3 въ граблeніе со стыдёніемъ дaже до днeшнzгw днE:
75 и3 нн7э коли1ко бhсть нaмъ млcрдіе t тебє2, гDи б9е, є4же њстaвити нaмъ к0рень и3 и4мz на мёстэ с™hни твоеS
76 и3 є4же tкрhти свэти1лникъ нaмъ въ домY гDа бGа нaшегw, дaти нaмъ пи1щу во врeмz раб0ты нaшеz: и3 є3гдA служи1хомъ, не бhхомъ њстaвлени t гDа бGа нaшегw,
77 но постaви нaсъ во благодaти пред8 цари6 пeрсскими дaти нaмъ пи1щу,
78 и3 прослaвити хрaмъ гDа нaшегw, и3 воздви1гнути њпустошeнный сіHнъ, дaти нaмъ твердhню во їудeи и3 їеrли1мэ:
79 и3 нн7э что2 речeмъ, гDи, и3мёюще сі‰; преступи1хомъ бо повєлёніz тво‰, ±же дaлъ є3си2 рук0ю nтрокHвъ твои1хъ прbр0кwвъ, гlz:
80 ћкw землS, въ ню1же х0дите наслёдити, землS њсквернeна є4сть сквeрною и3ноплемeнныхъ земли2, и3 нечистот0ю своeю нап0лниша ю5,
81 и3 нн7э дщeрей вaшихъ не сопрzзи1те сынHмъ и4хъ, и3 дщeрей и4хъ не пріeмлите сыновHмъ вaшымъ,
82 и3 не взыщи1те ми1ра и3мёти съ ни1ми во всE врeмz, да ўкрэпи1вшесz kди1те благ†z земли2 и3 достоsніе раздэлsете сыновHмъ вaшымъ дaже до вёка:
83 и3 ±же случaютсz нaмъ, вс‰ бывaютъ рaди дёлъ нaшихъ лукaвыхъ и3 вели1кихъ грBхъ нaшихъ: тh бо, гDи, њблегчи1лъ є3си2 грэхи2 нaшz
84 и3 дaлъ є3си2 нaмъ сицевhй к0рень, и3 пaки њбрати1хомсz преступи1ти зак0нъ тв0й, є4же смэси1тисz съ нечистот0ю kзы6къ зeмскихъ:
85 не прогнёвалсz ли є3си2 на ны2 погуби1ти нaсъ, д0ндеже не њстaнетсz к0рень и3 сёмz и3 и4мz нaше;
86 гDи б9е ї}левъ, и4стиненъ є3си2, њстaхомсz бо к0рень до днeшнzгw днE:
87 сE, нн7э є3смы2 пред8 тоб0ю во беззак0ніихъ нaшихъ, нёсть бо стaти є3щE пред8 тоб0ю въ си1хъ.
88 И# є3гдA молsсz є4здра и3сповёдашесz, плaчущь на земли2 ни1цъ простeртъ пред8 хрaмомъ, собрaшасz къ немY t їеrли1ма нар0дъ мн0гъ ѕэлw2, мyжіе и3 жєны2, и3 ю4нwши и3 ю4нwты: плaчь бо бhсть вели1къ въ т0мъ мн0жествэ.
89 И# возопи1въ їехонjа їеи1левъ t сынHвъ ї}левыхъ, речE: є4здро, мы2 согрэши1хомъ ко гDу бGу, поsхомъ жєны2 и3ноплемє1нничи t kзы6къ земли2: и3 нн7э є4сть пред8 тоб0ю вeсь ї}ль:
90 въ т0мъ да бyдетъ нaмъ клsтва пред8 гDемъ, є4же и3згнaти всёхъ жeнъ нaшихъ, ±же t и3ноплемeнныхъ, со чaды и4хъ, ћкоже суди1сz тебЁ, и3 є3ли1цы повинyютсz зак0ну гDню:
91 востaвъ совершaй, къ тебЁ пристои1тъ дёло, и3 мы2 съ тоб0ю мyжественнw сотвори1мъ.
92 И# востaвъ є4здра, заклS племеноначaлникwвъ свzщeнническихъ и3 леvjтскихъ всегw2 ї}лz сотвори1ти по си6мъ. И# клsшасz.