1 И# востaвъ є4здра t притв0ра хрaма, и4де въ сосудохрани1лницу їwанaна сhна є3ліасjвова,
2 и3 водвори1всz тaмw не вкушaше хлёба, нижE воды2 піsше, рыдaz њ беззак0ніихъ вели1кихъ нар0да.
3 И# бhсть проповёданіе во всeй їудeи и3 їеrли1мэ всBмъ, и5же бsху t плэнeніz, є4же собрaтисz во їеrли1мъ:
4 и3 є3ли1цы не пріи1дутъ въ двA и3ли2 три2 дни6, по судY предсэдsщихъ старёйшинъ в0зметсz и3мёніе и4хъ, и3 т0й чyждь бyдетъ t мн0жества бhвшагw въ плэнeніи.
5 И# собрaшасz вси2, и5же бsху t колёна їyдина и3 веніамjнова, въ три2 дни6 во їеrли1мъ, сeй мцcъ девsтый, въ двадесsтый дeнь мцcа,
6 и3 сэд0ша всE мн0жество на прострaнствіи церк0внэмъ, дрожaще рaди зимы2 настоsщіz.
7 И# востaвъ є4здра речE и5мъ: вы2 беззак0ннw сотвори1ли є3стE, и3 поsсте себЁ жєны2 и3ноплемє1нничи, да приложитE грэхи2 ко ї}лю:
8 и3 нн7э дади1те и3сповёданіе и3 слaву гDу бGу nтє1цъ нaшихъ
9 и3 сотвори1те в0лю є3гw2, и3 tлучи1тесz t kзы6къ земнhхъ и3 t жeнъ и3ноплемeнныхъ.
10 И# возопи2 всE мн0жество и3 рек0ша глaсомъ вели1кимъ: тaкw, ћкоже рeклъ є3си2, сотвори1мъ:
11 но мн0жество вели1ко є4сть, и3 врeмz зи1мно, и3 не м0жемъ стоsти без8 покр0ва, ґ дёло нёсть нaмъ є3ди1нагw днE, ни двY, мн0гw бо въ си1хъ согрэши1хомъ:
12 да предстaнутъ же и3 предводи1теліе нар0да, и3 вси2, и5же съ нaми њбитaютъ, є3ли1цы и3мёютъ жeнъ и3ноплемeнныхъ, да пріи1дутъ њбрётше врeмz,
13 и3 t всsкагw мёста старBйшины и3 судіи6, д0ндеже разрэши1тсz гнёвъ гDень t нaсъ, дёла сегw2.
14 Їwнаfaсъ сhнъ ґзаи1левъ и3 є3зекjа fwканyевъ сhнъ пріsста по семY, и3 месуллaмъ и3 леvjсъ и3 савватjй вкyпэ содёйствоваша и4ма:
15 и3 сотвори1ша по всемY семY бhвшіи t плэнeніz.
16 И# и3збрA себЁ є4здра свzщeнникъ мyжы начaлники nтeчествъ и4хъ всёхъ по и4мени, и3 сэд0ша вкyпэ въ новомчcіи десsтагw мцcа и3спытaти дёло то2.
17 И# приведeно бhсть ко њкончaнію њ мужeхъ, и5же и3мsху жєны2 и3ноплемє1нничи, дaже до новомчcіz пeрвагw мцcа.
18 И# њбрэт0шасz t їерeєвъ собрaвшіисz и3мyще жeнъ и3ноплемeнничихъ:
19 t сынHвъ їисyса сhна їwседeкова и3 брaтіи є3гw2 маfи1ла и3 є3леазaръ, и3 їwрjвъ и3 їwадaнъ,
20 и3 возложи1ша рyки, да и3зг0нzтъ жєны2 сво‰, и3 во ўмилостивлeніе nвны2 за невёдэніе своE:
21 и3 t сынHвъ є3мми1ровыхъ ґнанjа и3 завдeй, и3 їани1нъ и3 самjа, и3 їереи1лъ и3 ґзарjа,
22 и3 t сынHвъ фесyровыхъ є3ліwнaсъ, масjа, їсмaилъ и3 наfанаи1лъ, и3 њкіди1лъ и3 сал0а:
23 и3 t леv‡тъ їwзавaдъ и3 семeй, и3 кHлій (сeй є4сть калітA) и3 фаfeй, и3 їyда и3 їHна:
24 t свzщеннопэвцє1въ є3ліаxyръ, вакхyръ:
25 t двє1рникъ саллyмъ и3 толвaнъ:
26 t ї}лz, t сынHвъ фор0совыхъ їермA, їеддjа и3 мелхjа, и3 маи1лъ и3 є3леазaръ, и3 ґсівjа и3 ваанeа,
27 t сынHвъ и3лaевыхъ матfанjа, захaріа и3 їереи1лъ, и3 їеримHfъ и3 ґидjа,
28 и3 t сынHвъ замHfовыхъ є3ліадA, є3лісjмъ, nfонjа, їарімHfъ, савaтъ и3 сардeй,
29 и3 t сынHвъ вивaевыхъ їwaннъ и3 ґнанjа, и3 їwзавaдъ и3 є3маfjй,
30 t сынHвъ манjевыхъ nлaмъ, мамyхъ, їеддeй, їасyвъ и3 їасаи1лъ и3 їеримHfъ,
31 и3 t сынHвъ ґддjевыхъ нааfjй и3 моосjа, лакyнъ и3 наjдъ, и3 матfанjа и3 сесfи1лъ, и3 валнyй и3 манассjа,
32 и3 t сынHвъ ґнaнихъ є3ліwнA и3 їасeй, и3 мелхjа и3 саввeй и3 сjмwнъ хосамeй,
33 и3 t сынHвъ ґс0мовыхъ ґлтанeй и3 матfjй, и3 ванeа и3 є3ліфалaтъ, и3 манассjа и3 семeй,
34 и3 t сынHвъ ваанjиныхъ їеремjа, момдjй, їсмаи1ръ, їуи1лъ, мавдaй и3 педіA и3 ґнHсъ, равасіHнъ и3 їенасjвъ и3 мамнітанаjмъ, є3ліасjй, ванyй, є3ліалjй, самjй, селемjа, наfанjа, и3 t сынHвъ nзwрaевыхъ сесjй, є3зрjлъ, ґзаи1лъ, самaтъ, замврjй, їHсифъ,
35 и3 t сынHвъ є4fмы мазітjа, завадаjа, и3даjй, їуи1лъ, ванeа:
36 вси2 сjи поsша себЁ жєны2 и3ноплемє1нничи и3 tпусти1ша и5хъ со чaды.
37 И# всели1шасz свzщeнницы и3 леvjти, и3 и5же (бsху) t ї}лz во їеrли1мэ и3 во странЁ, въ новомчcіи седмaгw мцcа, и3 сhнове ї}лєвы во њби1телехъ свои1хъ.
38 И# собрaсz всE мн0жество є3динодyшнw на прострaнство, є4же ко вост0ку врaтъ свzщeнныхъ,
39 и3 рек0ша є4здрэ ґрхіерeю и3 чтецY, да принесeтъ зак0нъ мwmсeовъ, прeданный t гDа бGа ї}лева.
40 И# принесE є4здра ґрхіерeй зак0нъ всемY мн0жеству, t мyжа дaже до жены2, и3 всBмъ свzщeнникwмъ слhшати зак0нъ въ новомчcіи седмaгw мцcа,
41 и3 чтsше на прострaнствэ, є4же пред8 свzщeнными враты2 церк0вными, t ќтра дaже до полyдне пред8 мужми1 же и3 женaми: и3 дaша всE мн0жество ч{вства въ зак0нъ.
42 И# стA є4здра свzщeнникъ и3 чтeцъ зак0на на древsнэмъ ґмвHнэ, и4же содёланъ бhсть:
43 и3 стaша при нeмъ маттаfjа, самyй, ґнанjа, ґзарjа, ўрjа, є3зекjа, валасaмъ њдеснyю,
44 њшyюю же фалдeй и3 місаи1лъ, мелхjа, ґwfасyвъ, наварjа, захaріа.
45 И# взeмъ є4здра кни1гу зак0на пред8 всёмъ мн0жествомъ, предсэдsше бо во слaвэ пред8 всёми,
46 и3 є3гдA толковaше зак0нъ, вси2 прsмw стоsху. И# благослови2 є4здра гDа бGа вhшнzго, бGа саваHfа вседержи1телz.
47 И# возгласи2 вeсь нар0дъ: ґми1нь. И# воздви1гше горЁ рyки и3 припaдше на зeмлю, поклони1шасz гDу.
48 Їисyсъ и3 ґнyй, и3 саравjа и3 їадjнъ и3 їакyвъ, саватjа, ґvтeй, меанeй и3 калітA, ґзарjа и3 їwзaвдъ, и3 ґнанjа и3 віатA, леvjти, ўчaху зак0ну гDню и3 ко мн0жеству чтsху зак0нъ гDень, внушaюще кyпнw чтeніе.
49 И# речE ґтfарaтъ є4здрэ ґрхіерeю и3 чтецY, и3 леvjтwмъ, и5же ўчaху мн0жество, глаг0лz:
50 дeнь сeй с™ъ є4сть гDу, и3 вси2 плaкаху, є3гдA слhшаху зак0нъ. (И# речE є4здра:)
51 шeдше u5бо kди1те т{чнаz и3 пjйте сл†дкаz и3 посли1те неимyщымъ:
52 с™ъ бо дeнь гDень, и3 не скорби1те, гDь бо прослaвитъ вaсъ.
53 И# леvjти повелёша всемY с0нму, глаг0люще: дeнь сeй с™ъ гDеви, не скорби1те.
54 И# и3д0ша вси2 ћсти и3 пи1ти и3 весели1тисz и3 дaти неимyщымъ, да рaдуютсz (ѕэлw2) мн0гw:
55 є3щe бо содержaша словесA, и5мже научи1шасz, и3 собрaшасz.