1 И# tступи2 мwaвъ t ї}лz, по ўмeртвіи ґхаaвли.
2 Њхозjа же падE и3з8 nкнA, є4же въ г0рницэ є3гw2 въ самарjи, и3 разболёсz, и3 послA послы2 и3 речE къ ни6мъ: и3ди1те и3 вопроси1те ў ваaла сквeрнагw б0га ґккарHнска, ѓще жи1въ бyду t болёзни моеS сеS; и3 и3д0ша вопрошaти є3гw2 рaди.
3 И# ѓгGлъ гDень речE ко и3ліи2 fесвjтzнину, глаг0лz: востaвъ, и3ди2 на срётеніе послHмъ nхозjи царS самарjйска и3 речeши къ ни6мъ: и3ли2 нёсть бGа во ї}ли, ћкw грzдeте вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ;
4 и3 сегw2 рaди си1це гlетъ гDь џдръ, на нег0же возшeлъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY смeртію ќмреши, И# и4де и3ліA и3 речE къ ни6мъ.
5 И# возврати1шасz послы2 къ немY, и3 речE къ ни6мъ: что2 ћкw возврати1стесz;
6 И# рёша къ немY: мyжъ и3зhде въ срётеніе нaмъ и3 речE къ нaмъ: и3ди1те возврати1тесz къ царю2 послaвшему вы2 и3 глаг0лите къ немY: си1це гlетъ гDь: и3ли2 немY бGа во ї}ли, ћкw вы2 грzдeте вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ; сегw2 рaди t nдрA, на нег0же возшeлъ є3си2, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY смeртію ќмреши.
7 И# речE къ ни6мъ цaрь, глаг0лz: как0въ вз0ромъ бsше мyжъ т0й вшeдый въ срётеніе вaмъ и3 глаг0лавый вaмъ словесA сі‰;
8 И# рёша къ немY: мyжъ космaтъ и3 п0zсомъ ўсмeннымъ препоsсанъ њ чрeслэхъ свои1хъ. И# речE цaрь: и3ліA fесвjтzнинъ сeй є4сть.
9 И# послA къ немY старёишину пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2. И# взhде и3 пріи1де къ немY: и3 сE, и3ліA бЁ сэдS верхY горы2. И# глаг0ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 речE: человёче б9іи, цaрь зовeтъ тS, сни1ди.
10 И# tвэщA и3ліA и3 речE къ пzтьдесsтнику: ѓще є4смь человёкъ б9ій ѓзъ, то2 да сни1детъ џгнь съ небесE и3 снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ твои1хъ (съ тоб0ю). И# сни1де џгнь съ небесE и3 снэдE є3го2 и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2.
11 И# приложи2 цaрь послaти къ немY другaго пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ (мужeй) съ ни1мъ. И# возшeдъ, и3 глаг0ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 речE: человёче б9ій, си1це глаг0летъ цaрь: потщaвсz сни1ди.
12 И# tвэщA и3ліA и3 глаг0ла къ немY и3 речE: ѓще человёкъ б9ій ѓзъ є4смь, то2 да сни1детъ џгнь съ небесE, и3 да снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ (мужeй) съ тоб0ю. И# сни1де џгнь съ небесE и3 снэдE є3го2 и3 пzтьдесsтъ мужeй є3гw2.
13 И# приложи2 цaрь є3щE послaти старёишину, пzтьдесsтника трeтіzго, и3 пzтьдесsтъ мужeй съ ни1мъ. И# пріи1де къ немY пzтьдесsтникъ трeтій, и3 поклони1сz на кwлёна сво‰ пред8 и3ліeю, и3 моли2 є3го2, и3 глаг0ла къ немY и3 речE: человёче б9ій, пощади2 дyшу мою2 и3 дyшу р†бъ твои1хъ си1хъ пzтьдесsтъ пред8 nчи1ма твои1ма:
14 сE, сни1де џгнь съ небесE и3 поzдE двA пzтьдес‰тника пє1рвыz съ пzтіюдесzтми2 и4хъ: и3 нн7э да пощади1тсz душA рабHвъ твои1хъ пред8 nчи1ма твои1ма.
15 И# глаг0ла ѓгGлъ гDень ко и3ліи2 и3 речE: сни1ди съ ни1мъ, не ўб0йсz t лицA и5хъ. И# востA и3ліA и3 сни1де съ ни1мъ къ царю2,
16 и3 глаг0ла къ немY и3 речE: си1це гlетъ гDь: что2 ћкw послaлъ є3си2 послы2 вопрошaти ваaла сквeрнаго б0га во ґккарHнэ, ѓки бы не бhлъ бGъ во ї}ан, є4же вопроси1ти t негw2 словесE; сегw2 рaди t nдрA, нaньже возшeлъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2 ћкw смeртію ќмреши.
17 И# ќмре по гlу гDню, є3г0же гlг0ла и3ліA. И# цaрствова їwрaмъ брaтъ nхозjинъ вмёстw є3гw2, понeже не и3мЁ сhна nхозjа, въ лёто втор0е їwрaма сhна їwсафaта царS їyдина.
18 И# прHчаz словeсъ nхозjиныхъ, є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ пи6саиа въ кни1гахъ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;