1 И# гоfолjа мaти nхозjина ви1дэ, ћкw ќмре сhнъ є3S, и3 востA и3 погуби2 всE сёмz царeво.
2 Їwсавеefъ же дщи2 царS їwрaма, сестрA nхозjина, поS їwaса сhна брaта своегw2, и3 ўкрaде є3го2 t среды2 сынHвъ царeвыхъ и3збіeныхъ, того2 и3 дои1лицу є3гw2 въ клBти постeльнэй, и3 ўтаи2 є3го2 t лицA гоfолjина, и3 не ўмертви1ша є3гw2:
3 и3 бЁ съ нeю крhемь въ домY гDни шeсть лётъ: и3 гоfолjа бЁ цaрствующи въ земли2 т0й.
4 И# въ седм0е лёто послA їwдaй жрeцъ, и3 поsтъ стоначaлники хорр‡мски и3 рас‡мски, и3 возведE | къ себЁ въ д0мъ гDень, и3 завэщA и5мъ завётъ гDень, и3 заклS и5хъ пред8 гDемъ: и3 показA и5мъ їwдaй сhна цaрска,
5 и3 заповёда и5мъ, глаг0лz: сіE сл0во, є4же сотвори1те: трeтіz чaсть t вaсъ да сни1детъ въ суббHту, и3 да стрежeте стражбY д0му царeва во вратёхъ,
6 и3 трeтіz чaсть ў двeрій пути2, и3 трeтіz чaсть ў врaтъ созади2 протекaюшнхъ, и3 да ўстрежeте стражбY д0му:
7 и3 двЁ ч†сти въ вaсъ, всsкъ и3сходsй въ суббHту, и3 да хранsтъ стражбY д0му гDнz при цари2:
8 и3 њбступи1те царS џколw, кjйждо nрyжіе своE и3мhй въ руцЁ своeй, и3 входsй въ садирHfъ и3 да ќмретъ: и3 бyдите съ царeмъ, є3гдA входи1ти є3мY и3 и3сходи1ти.
9 И# сотвори1ша стоначaлницы вс‰, є3ли6ка заповёда їwдaй смhсленый: и3 поS кjйждо мyжы сво‰, и3 входsщыz въ суббHту со и3сходsшими въ суббHту, и3 внид0ша ко їwдaю жерцY.
10 И# дадE жрeцъ с0тникwмъ кHпіz и3 щиты2 царS давjда, ±же бhша въ домY гDни:
11 и3 бhша въ рукaхъ воев0дъ и3 предтекyщихъ, и3 сотвори1ша с0тницы и3 предходsщіи по всемY, є3ли1кw заповёда и5мъ жрeцъ. И# собрA жрeцъ гDень вс‰ лю1ди земли2 въ д0мъ гDень: и3 стaша предтекyщіи, кjйждо и4хъ nрyжіе и3мhй въ руцЁ своeй, t страны2 д0му деснhz, дaже да страны2 д0му шyіz жeртвенныz, и3 д0му царeва џколw:
12 и3 и3зведE сhна царeва, и3 возложи2 на него2 вэнeцъ (цaрскій) и3 свидёніе, и3 воцари2 є3го2, и3 помaза є3го2. И# восплескaша рукaми и3 рёша: да живeтъ цaрь.
13 И# ўслhша гоfолjа глaсъ предтекyщихъ людjй, и3 вни1де къ нар0ду въ д0мъ гDень,
14 и3 ви1дэ, и3 сE, цaрь стоsше на столпЁ по њбhчаю: и3 бsху пред8 царeмъ пэвцы2 и3 трубы6, и3 вси2 лю1діе земли2 рaдующесz и3 трубsще въ трубы6. И# раздрA гоfолjа ри6зы сво‰ и3 возопи2: и3змёна, и3змёна.
15 И# заповёда їwдaй жрeцъ стоначaлникwмъ и3 влaстелємъ си1лы, и3 речE къ ни6мъ: и3зведи1те ю5 в0нъ и3з8 полкHвъ, и3 входsй в8слёдъ є3S смeртію да ќмретъ t nрyжіz: понeже речE жрeцъ, да не ќмретъ въ домY гDни.
16 И# возложи1ша на ню2 рyцэ, и3 и3звед0ша ю5 скопцы2 путeмъ и3сх0да к0ней д0му царeва, и3 ќмре тY.
17 И# завэщA їwдaй завётъ междY гDемъ и3 междY царeмъ и3 междY людьми2, ћкw бhти и5мъ въ лю1ди гDни: и3 междY царeмъ и3 междY людьми2.
18 И# вннд0ша вси2 лю1діе земли2 въ д0мъ ваaловъ и3 разби1ша є3го2, и3 жeртвенники є3гw2 и3 џбразы є3гw2 сокруши1ша д0брэ, и3 маfaна жерцA ваaлова ўби1ша пред8 лицeмъ жeртвенникwвъ. И# постaви жрeцъ влaстєли въ домY гDни,
19 и3 взS стоначaлники, и3 хорр‡ма и3 рас‡ма, и3 вс‰ лю1ди земли2, и3 и3зведE царS t д0му гDнz: и3 внид0ша путeмъ врaтъ предтекyщихъ д0му царeва, и3 посади1ша є3го2 на прест0лэ царeвэ.
20 И# возрaдовашасz вси2 лю1діе земли2, и3 грaдъ ўмолчE: и3 гоfолjю ўмертви1ша мечeмъ въ домY царeвэ.
21 Сhнъ седми2 лётъ їwaсъ є3гдA начA цaрствовати.