1 Въ лёто седм0е їиyа воцари1сz їwaсъ, и3 четhредесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 савjа t вирсавeи.
2 И# сотвори2 їwaсъ прaвое пред8 гDемъ во вс‰ дни6, въ нsже просвэти2 є3го2 їwдaй їерeй:
3 nбaче выс0кихъ не престaвиша, и3 тaмw є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.
4 И# речE їwaсъ къ жерцє1мъ: всE сребро2 с™hхъ вноси1мое въ д0мъ гDень, сребро2 њцэнeніz, мyжъ сребро2 взsвый њцэнeніz, всE сребро2, є4же ѓще взhдетъ на сeрдце мyжа внести2 въ д0мъ гDень,
5 да в0змутъ себЁ жерцы2, мyжъ t продaніz своегw2, и3 тjи да ўкрэпsтъ ведeкъ д0му во всёхъ, и3дёже ѓще њбрsщетсz ведeкъ.
6 И# бhсть въ двaдесzть трeтіе лёто царS їwaса, не ўкрэпи1ша жерцы2 ведeка хрaма:
7 и3 призвA цaрь їwaсъ їwдaz жерцA и3 жерцы2, и3 речE къ ни6мъ: что2 ћкw не ўкрэпи1сте ведeка хрaма; и3 нн7э не пріимaйте сребрA t продaжей вaшихъ, ћкw на ведeкъ хрaма дaсте є5.
8 И# совэщaшасz жерцы2 не пріимaти сребрA t людjй и3 не ўкрэплsти ведeка хрaма.
9 И# взS їwдaй жрeцъ ківHтъ є3ди1нъ, и3 сотвори2 въ нeмъ сквaжню, и3 положи2 є3го2 при nлтари2 њдеснyю входsщихъ мужeй въ д0мъ гDень: и3 влагaху тaмw жерцы2 хранsщіи двeрь всE сребро2 приноси1мое въ д0мъ гDень.
10 И# бhсть є3гдA ўви1дэша, ћкw мн0гw сребрA въ ковчeзэ, и3 взhде пи1счій царeвъ, и3 жрeцъ вели1кій, и3 сребросeчцы и3 tкрhша, и3 сочт0ша сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни:
11 и3 дaша сребро2 ўгот0ванное въ рyцэ творsщихъ дэлA на сосyды д0му гDнz: и3 раздaша древодёлємъ и3 дёлателємъ зи1ждущымъ въ домY гDни,
12 и3 стэнодёлателємъ, и3 худ0жникwмъ, и3 сэкyщымъ кaмєніz на куплeніе древeсъ, и3 кaменіz тeсанагw на строeніе ведeка д0му гDнz, на вс‰ є3ли6ка и3ждивє1на бhша на ўтверждeніе хрaма.
13 Nбaче не твори1шасz хрaму гDню двє1ри срє1брzны, гв0здіе, фіaлы и3 трубы6, ни вси2 сосyды зл†ты, и3 сосyды срє1брzны t сребрA принесeннагw въ д0мъ гDень:
14 понeже творsщымъ дэлA дадeсz сіE, и3 ўтверди1ша тёмъ д0мъ гDень.
15 И# не сочитaху мужeй, и5мже даsху сребро2 въ рyки, даsти творsщымъ дэлA, занE вёрнw творsху.
16 Сребро2 за грэхи2 и3 сребро2 за преступлeніе, є3ли1ко внесeно бhсть въ д0мъ гDень, жерцє1мъ бhсть.
17 ТогдA взhде ґзаи1лъ цaрь сЂрскій и3 воевA на гefъ, и3 взS є3го2 ґзаи1лъ и3 разби2 є3го2: и3 њбрати2 ґзаи1лъ лицE своE взhти на їеrли1мъ.
18 И# взS їwaсъ цaрь їyдинъ вс‰ с™†z, є3ли6ка њсвzти2 їwсафaтъ и3 їwрaмъ и3 nхозjа, nтцы2 є3гw2 и3 цaріе ї{дины, и3 с™†z є3гw2, и3 всE злaто њбрётшеесz въ сокр0вищихъ д0му гDнz и3 д0му царeва, и3 послA ґзаи1лу царю2 сЂрску, и3 tи1де t їеrли1ма.
19 И# прHчаz словeсъ їwaсовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
20 И# востaша џтроцы є3гw2, и3 совэщaша всsкъ совётъ, и3 ўби1ша їwaса въ д0мэ маллHни, и4же въ саaлэ.
21 И# їезехaръ сhнъ їемуafовъ, и3 їезевyfъ сhнъ сwми1ровъ, раби2 є3гw2 ўби1ша є3го2, и3 ќмре, и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґмессjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.