1 Въ лёто двaдесzть трeтіе їwaса сhна nхозjина царS їyдина цaрствова їwахaзъ сhнъ їиyевъ над8 ї}лемъ въ самарjи седмьнaдесzть лётъ,
2 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 и4де в8слёдъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz и3 не њстaсz ѕл0бы тоS.
3 И# разгнёвасz гDь гнёвомъ на ї}лz, и3 вдадE и5хъ въ рyцэ ґзаи1лу царю2 сЂрску и3 въ рyцэ сhна ґдeра, сhна ґзаи1лева, во вс‰ дни6.
4 И# помоли1сz їwахaзъ лицY гDню, и3 ўслhша є3го2 гDь, ћкw ви1дэ ск0рбь ї}леву, понeже њскорби2 и5хъ цaрь сЂрскій.
5 И# дадE гDь спcніе ї}лю, и3 и3збhша t рукY сЂрску: и3 всели1шасz и3 сhнове ї}лєвы въ селє1ніz сво‰ ћкоже и3 вчерA и3 трeтіzгw днE:
6 nбaче не tступи1ша t грэхHвъ д0му їеровоaма сhна навaтова, и4же и3 въ грёхъ введE ї}лz, въ нeмъ ходsху: и3 дубрaва стоsше въ самарjи.
7 ћкw не њстaшасz їwахaзу лю1діе, но т0кмw пzтьдесsтъ кHнникъ, и3 дeсzть колесни1цъ, и3 дeсzть тhсzщъ пэшцє1въ, ћкw и3згуби1лъ и5хъ цaрь сЂрскій, и3 положи2 | ћкw прaхъ на попрaніе.
8 И# прHчаz словeсъ їwахaзовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;
9 И# ќспе їwахaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 въ самарjи: и3 воцари1сz їwaсъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
10 Въ лёто три1десzть седм0е їwaса царS їyдина цaрствова їwaсъ сhнъ їwахaзовъ над8 ї}лемъ въ самарjи шестьнaдесzть лётъ,
11 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима: и3 tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz, въ т0мъ хождaше.
12 И# прHчаz словeсъ їwaсовыхъ и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, ±же сотвори2 со ґмессjемъ царeмъ їyдинымъ, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;
13 И# ќспе їwaсъ со nтцы6 свои1ми, їеровоaмъ же сёде на прест0лэ є3гw2: и3 погребeнъ бhсть їwaсъ въ самарjи съ царми2 ї}левыми.
14 И# є3ліссeй разболёсz болёзнію своeю, t неsже ќмре. И# пріи1де къ немY їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 плaкасz над8 лицeмъ є3гw2, и3 речE: џтче, џтче, колесни1ца ї}лева и3 к0ни є3гw2.
15 И# речE є3мY є3ліссeй возми2 лyкъ и3 стрёлы. И# взS къ себЁ лyкъ и3 стрёлы.
16 И# речE царю2: возложи2 рyку свою2 на лyкъ. И# возложи2 їwaсъ рyку свою2 на лyкъ, и3 є3ліссeй возложи2 рyки сво‰ на рyки царє1вы,
17 и3 речE: tвeрзи nкно2 є4же на вост0къ. И# tвeрзе. И# речE є3ліссeй: стрэли2. И# стрэли2 (цaрь). И# речE є3ліссeй: стрэлA спcніz гDнz и3 стрэлA спасeніz на сmрjю, и3 побэди1ши сmрjю во ґфeкэ дaже до скончaніz.
18 И# речE є3мY є3ліссeй: возми2 лyкъ. И# взS. И# речE царю2 ї}леву: ўдaри на зeмлю. И# ўдaри цaрь три1жды, и3 стA.
19 И# њскорбЁ человёкъ б9ій њ нeмъ и3 речE: ѓще бы ўдaрилъ є3си2 пzти1щи и3ли2 шести1щи, тогдa бы є3си2 порази1лъ сmрjю до скончaніz, нн7э же побэди1ши сmрjю три1жды.
20 И# ќмре є3ліссeй, и3 погреб0ша є3го2. В0ини же мwaвли пріид0ша въ зeмлю наставaющу лёту томY.
21 И# бhсть и5мъ погребaющимъ мyжа, и3 сE, ви1дэша в0инwвъ, и3 поверг0ша мyжа во гр0бэ є3ліссeовэ: (и3 впадE тёло человёка мeртва,) и3 прикоснyсz костeмъ є3ліссewвымъ, и3 њживE и3 востA на н0ги сво‰.
22 Ґзаи1лъ же њскорблsше ї}лz во вс‰ дни6 їwахaзwвы.
23 И# поми1лова и3 гDь, и3 ўщeдри |, и3 призрЁ на нS завёта рaди своегw2, и4же со ґвраaмомъ и3 їсаaкомъ и3 їaкwвомъ, и3 не восхотЁ гDь потреби1ти и4хъ, нижE tвeрже и4хъ t лицA своегw2.
24 И# ќмре ґзаи1лъ цaрь сЂрскій, и3 воцари1сz ґдeръ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
25 И# возврати1сz їwaсъ сhнъ їwахaзовъ, и3 взS грaды t руки2 ґдeра сhна ґзаи1лева, и5хже взS t рукY їwахaза nтцA є3гw2 въ брaни: три1жды побэди2 є3го2 їwaсъ, и3 возврати2 грaды ї}лєвы.