1 Въ лёто втор0е їwaса сhна їwахaза царS ї}лева, и3 воцари1сz ґмессjа сhнъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ:
2 сhнъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ, внегдA цaрствовати є3мY и3 двaдесzть пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їwадjна t їеrли1ма.
3 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, nбaче не ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2: по всBмъ, є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 їwaсъ, сотвори2,
4 т0кмw выс0кихъ не разруши2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.
5 И# бhсть є3гдA ўтверди1сz цaрство въ руку є3гw2, и3 и3зби2 рабы6 сво‰ ўби1вшыz nтцA є3гw2:
6 сынHвъ же ўбjйцъ тёхъ не и3зби2, ћкоже пи1сано въ кни1зэ зак0на мwmсeова, ћкоже заповёда гDь, гlz: да не ўмирaютъ nтцы2 за сhны, и3 сhнове да не ўмирaютъ за nтцы6, но т0кмw кjйждо за сво‰ грэхи2 да ќмретъ.
7 Сeй порази2 є3дHма въ гемeлэ дeсzть тhсzщъ и3 взS кaмень и3 на брaни, и3 наречE и4мz є3мY їеfои1лъ до днeшнzгw днE.
8 ТогдA послA ґмессjа послы2 ко їwaсу сhну їwахaза сhна їиyа царS ї}лева, глаг0лz: пріиди2, да ви1димсz въ лицE.
9 И# послA їwaсъ цaрь ї}левъ ко ґмессjи царю їyдину, глаг0лz: тeрнъ, и4же въ лівaнэ, послA къ кeдрови сyщему въ лівaнэ, глаг0лz: дaждь дщeрь твою2 сhну моемY въ женY: и3 пріид0ша ѕвёріе лyжніи, и5же въ лівaнэ, и3 попрaша тeрніе::
10 побивaz порази1лъ є3си2 їдумeю, и3 вознесE тS сeрдце твоE, прослaвисz сэдS въ домY твоeмъ, и3 почто2 любопри1шисz въ ѕл0бэ твоeй; и3 падeши ты2, и3 їyда съ тоб0ю.
11 И# не послyша ґмессjа. И# взhде їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 ви1дэстасz лицeмъ т0й и3 ґмессjа цaрь їyдинъ въ веfсамЂсэ їyдинэ.
12 И# падE їyда пред8 лицeмъ ї}левымъ, и3 побэжE кjйждо въ д0мы сво‰.
13 И# ґмессjю сhна їwaсова, сhна nхозjи, царS їyдина, ћтъ їwaсъ сhнъ їwахaзовъ цaрь ї}левъ въ веfсамЂсэ: и3 пріи1де во їеrли1мъ, и3 разби2 стёну їеrли1му t врaтъ є3фрeмлихъ до врaтъ ўг0лныхъ, на четhреста лакHтъ:
14 и3 взS сребро2 и3 злaто, и3 вс‰ сосyды њбрBтеныz въ домY гDни и3 въ сокр0вищахъ д0му царeва, и3 сhны смэси1вшихсz, и3 возврати1сz въ самарjю.
15 И# прHчаz словeсъ їwaсовыхъ, є3ли6ка сотвори2 въ си1лэ своeй, ћкоже брaсz со ґмессjею царeмъ їyдиныхъ, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;
16 И# ќспе їwaсъ со nтцы6 свои1ми и3 погребeнъ бhсть въ самарjи съ цари6 и3 ї}левыми. И# воцари1сz їеровоaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
17 И# поживE ґмессjа сhнъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ, по ўмeртвіи їwaса сhна їwахaза царS ї}лева пzтьнaдесzть лётъ.
18 И# прHчаz словeсъ ґмессjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
19 И# востaша на него2 полки2 во їеrли1мэ: и3 ўбэжE въ лахjсы, и3 послaша вслёдъ є3гw2 въ лахjсы, и3 ўби1ша є3го2 тY:
20 и3 взsша є3го2 на к0ни, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во їеrли1мэ во грaдэ давjдовэ.
21 И# поsша вси2 лю1діе ї{дины ґзарjю, и3 т0й сhнъ шести1надесzти лётъ, и3 постaвиша є3го2 царeмъ вмёстw nтцA є3гw2 ґмессjи:
22 т0й создA є3лHfъ, и3 возврати2 є3го2 їyдэ по ўмeртвіи царS со nтцы6 є3гw2.
23 Въ лёто пzтоенaдесzть ґмессjи сhна їwaса царS їyдина, цaрствова їеровоaмъ сhнъ їwaсовъ над8 ї}лемъ въ самарjи четhредесzть и3 є3ди1но лёто,
24 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ: не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz:
25 т0й приврати2 предёлъ ї}левъ t вх0да є3мafова дaже и3 до м0рz ґрави1тскагw, по гlу гDа бGа ї}лева, є3г0же гlа и3 рук0ю рабA своегw2 їHны, сhна ґмаfjина, прор0ка, и4же t геfаховeра,
26 ћкw ви1дэ гDь смирeніе ї}лево г0рько ѕэлw2, и3 мaлw содержи1мыхъ, и3 ўмaленныхъ, и3 њстaвленыхъ, и3 не бЁ помогaющагw и5мъ.
27 И# не гlа гDь и3скорени1ти сёмене ї}лева под8 небесeмъ: и3 сп7сE | рук0ю їеровоaма сhна їwaсова.
28 И# прHчаz словeсъ їеровоaмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, є3ли6ка повоевA, и3 кaкw возврати2 дамaскъ и3 є3мafъ їyдэ во ї}ли, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;
29 И# ќспе їеровоaмъ со nтцы6 свои1ми, со цари6 ї}левыми: и3 воцари1сz захaріа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.