1 Въ лёто двaдесzть седм0е їеровоaма царS ї}лева воцари1сz ґзарjа сhнъ ґмессjи царS їyдина:
2 сhнъ шести1надесzти лётъ бЁ, є3гдA начA цaрствовати, и3 пzтьдесsтъ двA лёта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їехелjа t їеrли1ма.
3 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима по всемY, є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 ґмессjа,
4 nбaче выс0кихъ не разори2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ.
5 И# коснyсz гDь царS, и3 бhсть прокажeнъ до днE смeрти своеS: и3 цaрствова въ домY ґпфусHfъ. И# їwаfaмъ сhнъ царeвъ бЁ над8 д0момъ судS лю1демъ земли2 тоS.
6 И# прHчаz словeсъ ґзарjи, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, нE сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
7 И# ќспе ґзарjа со nтцы6 свои1ми, и3 погреб0ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz їwаfaмъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
8 Въ лёто три1десzть nсм0е ґзарjи царS їyдина цaрствова захaріа сhнъ їеровоaмль над8 ї}лемъ въ самарjи шeсть мцcъ.
9 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, ћкоже сотвори1ша nтцы2 є3гw2, не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.
10 И# востaста нaнь селлyмъ сhнъ їавjсовъ и3 кевлаaмъ, и3 порази1ста є3го2, и3 ўмертви1ста є3го2: и3 воцари1сz селлyмъ вмёстw є3гw2.
11 И# прHчаz словeсъ захaріевыхъ, сE, сyть напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.
12 сіE сл0во гDне, є4же гlа ко їиyю, рекjй: сhнове четвeртіи сsдутъ тебЁ и3 на прест0лэ ї}левэ. И# бhсть тaкw.
13 И# селлyмъ сhнъ їавjсовъ воцари1сz во ї}ли: и3 въ лёто три1десzть девsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова селлyмъ мцcъ днjй въ самарjи.
14 И# взhде манаи1мъ сhнъ гаддjинъ t fерсjлы, и3 пріи1де въ самарjю, и3 ўби2 селлyма сhна їавjсова въ самарjи, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.
15 И# прHчаz словeсъ селлyмовыхъ, и3 совэщaніе є3гw2, и4мже совэщaсz, сE, сyть пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.
16 ТогдA порази2 манаи1мъ и3 feрсу, и3 вс‰, ±же въ нeй, и3 предёлы є3S t feрсы, понeже не tверз0ша є3мY, и3 разби2 ю5 и3 всёхъ, и5же въ нeй, и3 и3мyщихъ во чрeвэ разсэчE.
17 Въ лёто три1десzть девsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова манаи1мъ сhнъ гаддjинъ над8 ї}лемъ дeсzть лётъ въ самарjи,
18 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, (во вс‰ дни6 сво‰) не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.
19 Во дни6 є3гw2 взhде фyла цaрь ґссmрjйскій на зeмлю (ї}леву), и3 манаи1мъ дадE фyлэ тhсzщу тал†нтъ сребрA, да бyдетъ рукA є3гw2 съ ни1мъ, (є4же ўкрэпи1ти цaрство въ рукY є3гw2).
20 И# возложи2 манаи1мъ дaнь на ї}лz, на всёхъ си1льныхъ, дaти царю2 ґссmрjйску пzтьдесsтъ с‡кль сребрA мyжу коемyждо: и3 возврати1сz цaрь ґссmрjйскъ, и3 не стA тaмw въ земли2.
21 И# прHчаz словeсъ манаи1мовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ;
22 И# ќспе манаи1мъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz факjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
23 Въ лёто пzтьдесsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова факjа сhнъ манаи1мль над8 ї}лемъ въ самарjи лBта двA,
24 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 tступи2 t грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.
25 И# востA на него2 факeй сhнъ ромелjинъ, трістaтъ є3гw2, и3 ўби2 є3го2 въ самарjи бли1з8 д0му царeва, со ґрг0вомъ и3 со ґрjемъ, и3 съ ни1мъ (бsху) пzтьдесsтъ мужeй t галаадjтwвъ, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.
26 И# прHчаz словeсъ факjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2 сE, сyть, пи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.
27 Въ лёто пzтьдесsтъ втор0е ґзарjи царS їyдина, цaрствова факeй сhнъ ромелjинъ над8 ї}лемъ въ самарjи двaдесzть лётъ,
28 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сhна навaтова, и4же въ грёхъ введE ї}лz.
29 Во дни6 факeа царS ї}лева пріи1де fелгаfфелласaръ цaрь ґссmрjйскій, и3 взS ґjнъ и3 ґвелвеfмаахA, и3 ґHха и3 кенeзу, и3 ґсHра и3 галаaдъ и3 галілeю, всю2 зeмлю нефfалjмлю, и3 приведE | ко ґссmрjанwмъ.
30 И# востA њсjа сhнъ и3лы2 на факeа сhна ромелjина, и3 порази2 є3го2, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2 въ двaдесzтое лёто їwаfaма сhна ґзарjина.
31 И# прHчаz словeсъ факeевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, сE, сі‰ напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй ї}левыхъ.
32 Въ лёто втор0е факeа сhна ромелjина царS ї}лева воцари1сz їwаfaмъ, сhнъ ґзарjи царS їyдина:
33 сhнъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ, є3гдA начA цaрствовати, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їерусA дщи2 садHкова.
34 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли6ка сотвори2 nтeцъ є3гw2 ґзарjа,
35 nбaче выс0кихъ не разори2: є3щE лю1діе жрsху и3 кадsху на выс0кихъ. Т0й создA двє1ри хрaму гDню вы6шніz.
36 И# прHчаz словeсъ їwаfaмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
37 Во дни6 w4ны начaтъ гDь посылaти на їyду раассHна царS сЂрска и3 факeа сhна ромелjина.
38 И# ќспе їwаfaмъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjда nтцA своегw2. И# воцари1сz ґхaзъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.