1 Въ лёто седмоенaдесzть факeа сhна ромелjина, воцари1сz ґхaзъ сhнъ їwаfaма царS їyдина:
2 сhнъ двaдесzти лётъ бЁ ґхaзъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ, и3 не сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDа бGа своегw2 вёрнw, ћкоже давjдъ nтeцъ є3гw2,
3 и3 ходи2 въ пути2 їеровоaма сhна навaтова царS ї}лева, ксемY и3 сhна своего2 преведE сквозЁ џгнь по мeрзостемъ kзhкwвъ, и5хже tsтъ гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:
4 и3 жрsше и3 кадsше на выс0кихъ и3 на холмёхъ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ чaстымъ.
5 ТогдA взhде раассHнъ цaрь сЂрскъ и3 факeй сhнъ ромелjинъ цaрь ї}левъ во їеrли1мъ на брaнь, и3 воевaста на ґхaза, и3 не можaста (є3мY) њдолёти.
6 Во врeмz џно возврати2 раассHнъ цaрь сЂрскій є3лafъ сmрjи и3 и3згнA їудeєвъ и3з8 є3лafа, и3 їдумeє пріид0ша во є3лafъ и3 всели1шасz тaмw дaже до днE сегw2.
7 И# послA ґхaзъ послы2 къ fелгаfфелласaру царю2 ґссmрjйску, глаг0лz: рaбъ тв0й и3 сhнъ тв0й ѓзъ є4смь, взhди и3 tими2 мS t руки2 царS сЂрска и3 t руки2 царS ї}лева, востaвшихъ на мS.
8 И# взS ґхaзъ злaто и3 сребро2 њбрётшеесz въ сокр0вищихъ д0му гDнz и3 въ сокр0вищихъ д0му царeва, и3 послA царю2 ґссmрjйску дaры.
9 И# послyша є3гw2 цaрь ґссmрjйскій: и3 взhде цaрь ґссmрjйскій въ дамaскъ, и3 взS є3го2, и3 пресели2 є3го2, и3 раассHна царS ўби2.
10 И# и4де цaрь ґхaзъ на срётеніе fелгаfфелласaру царю2 ґссmрjйску въ дамaскъ, и3 ви1дэ жeртвенникъ въ дамaсцэ: и3 послA цaрь ґхaзъ ко ўрjи їерeю под0біе жeртвенника, и3 начертaніе, и3 всE творeніе є3гw2.
11 И# создA ўрjа їерeй жeртвенникъ по всBмъ, є3ли6ка послA цaрь ґхaзъ t дамaска.
12 И# пріи1де цaрь ґхaзъ и3з8 дамaска и3 ви1дэ жeртвенникъ, и3 взhде на него2,
13 и3 покади2 всесожжeніе своE и3 жeртву свою2 и3 возліsніе своE, и3 проліS кр0вь ми1рныхъ на жeртвенникъ,
14 nлтaрь же мёдzный, и4же пред8 гDемъ, принесE t лицA д0му гDнz, и3 t среды2 жeртвенника и3 t среды2 д0му гDнz: и3 постaви є3го2 њ є3ди1ну странY жeртвенника къ сёверу.
15 И# заповёда цaрь ґхaзъ ўрjи їерeю, глаг0лz: на жeртвенницэ вели1цэмъ приношazй всесожжє1ніz ќтреннzz, и3 жeртву вечeрнюю, и3 всесожжє1ніz царє1ва, и3 жeртву є3гw2, и3 всесожжє1ніz всёхъ людjй, и3 жeртву и5хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 всsку кр0вь всесожжeніz, и3 всsку кр0вь жeртвенную и3зліeши на нeмъ: nлтaрь не мёдzнъ да бyдетъ мнЁ на ќтро.
16 И# сотвори2 ўрjа їерeй по всBмъ, є3ли6ка заповёда є3мY цaрь ґхaзъ.
17 И# и3зсэчE ґхaзъ цaрь споє1ніz подстaвwвъ, и3 пренесE t ни1хъ ўмывaлницу, и3 м0ре низложи2 t волHвъ мёдzныхъ, и4же бёша под8 ни1мъ, и3 положи2 є5 на подстaвэ кaменнэмъ:
18 и3 њсновaніе сэдaлища создaно въ домY гDни, и3 вх0дъ царeвъ внёшній њбрати2 въ д0мъ гDень, t лицA царS ґссmрjйска.
19 И# прHчаz словeсъ ґхaзовыхъ, є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ:
20 И# ќспе ґхaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz є3зекjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.