1 Въ лёто второенaдесzть ґхaза царS їyдина, цaрствова њсjа сhнъ и3лы2 въ самарjи над8 ї}лемъ дeвzть лётъ,
2 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, nбaче не ћкоже цaріе ї}лєвы, и5же бёша прeжде є3гw2.
3 И# взhде нaнь саламанассaръ цaрь ґссmрjйскъ . И# бhсть є3мY њсjа рaбъ и3 давaше є3мY дaнь.
4 И# њбрёте цaрь ґссmрjйскъ во њсjи непрaвду, занeже послA послы2 къ сигHру царю2 є3гЂпетску и3 не принесE дaни царю2 ґссmрjйску лёта тогw2. И# њсади2 є3го2 цaрь ґссmрjйскій и3 свzзA є3го2 въ хрaминэ темни1чнэй.
5 И# пріи1де цaрь ґссmрjйскъ во всю2 зeмлю (є3гw2), и3 взhде въ самарjю, и3 воевA ю5 три2 лBта.
6 Въ лёто девsтое њсjи взS цaрь ґссmрjйскій самарjю, и3 заведE ї}лтzнъ во ґссmрjю, и3 посели2 и4хъ на ґлaи и3 на ґвHрэ, рэкaхъ гwзaнскихъ, и3 въ предёлэхъ ми1дскихъ.
7 И# (сіE) бhсть, ћкw согрэши1ша сhнове ї}лєвы гDу бGу своемY и3звeдшему и5хъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, и3з8 под8 руки2 фараHна царS є3гЂпетска, и3 ўбоsшасz богHвъ и3нёхъ,
8 и3 ходи1ша по предaніємъ kзhкwвъ, и5хже и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ, и3 цaріе ї}лєвы є3ли1цы сотвори1ша,
9 и3 є3ли1цы сокрhша сhнове ї}лєвы словесA, не тaкw на гDа бGа своего2: и3 создaша себЁ высHкаz во всёхъ градёхъ свои1хъ, t столпA стрегyщихъ дaже до грaда твeрда,
10 и3 постaвиша себЁ кумjры и3 дубрaвы на всsцэмъ холмЁ выс0цэ и3 под8 всsкимъ дрeвомъ чaщнымъ,
11 и3 кадsху тaмw на всёхъ выс0кихъ, ћкоже kзhцы, ±же ўдали2 гDь t лицA и5хъ, и3 сотвори1ша џбщники, и3 начaша ћвэ прогнэвлsти гDа,
12 и3 послужи1ша јдwлwмъ, њ ни1хже речE и5мъ гDь: не сотвори1те глаг0ла сегw2 гDеви.
13 И# засвидётелствова гDь во ї}ли и3 во їyдэ, и3 рукaми всёхъ прbрHкъ свои1хъ всsкагw прозорли1вагw, гlz: њбрати1тесz t путjй вaшихъ лукaвыхъ, и3 сохрани1те зaповэди мо‰ и3 њправд†ніz мо‰, и3 вeсь зак0нъ, є3г0же заповёдахъ nтцє1мъ вaшымъ, є3ли6ка послaхъ и5мъ рукaми рaбъ мои1хъ прbр0кwвъ.
14 И# не послyшаша, и3 њжесточи1ша вhю свою2 пaче вhи nтє1цъ свои1хъ, и5же не вёроваша гDу бGу своемY:
15 и3 tверг0ша завётъ є3гw2 и3 њправд†ніz, ±же завэщA nтцє1мъ и5хъ и3 свидёній є3гw2, є3ли6ка засвидётелствова и5мъ, не сохрани1ша, и3 и3д0ша вслёдъ сyетныхъ и3 њсуети1шасz, и3 в8слёдъ kзhкwвъ сyщихъ w4крестъ и5хъ, њ ни1хже заповёда гDь и5хъ, є4же не сотвори1ти по семY:
16 и3 њстaвиша зaпwвэди гDа бGа своегw2 и3 сотвори1ша себЁ двЁ ю4ницы сли6ты, и3 сотвори1ша дубрaвы, и3 поклони1шасz всeй си1лэ небeснэй и3 послужи1ша ваaлу:
17 и3 превождaху сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ чрез8 џгнь, и3 волхвовaху волхвовaніемъ и3 вражaху: и3 продaшасz, є4же твори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, є4же прогнёвати є3го2.
18 И# разгнёвасz гDь на ї}лz ѕэлw2 и3 tри1ну и4хъ t лицA своегw2, и3 не њстaсz, т0кмw є3ди1но колёно їyдино.
19 И# їyда тaкожде не сохрани2 зaповэдій гDа бGа своегw2: и3 хождaху по њправдaніємъ ї}лєвымъ, ±же сотвори1ша, и3 tверг0шасz гDа.
20 И# разгнёвасz гDь на всE сёмz ї}лево и3 поколебA |, и3 дадE | въ рyки расхищaющымъ | д0ндеже tвeрже | t лицA своегw2.
21 Ћкw tт0ржесz ї}ль t д0му давjдова, и3 постaвиша себЁ царS їеровоaма сhна навaтова: и3 tри1ну їеровоaмъ ї}лz t гDа и3 введE и5хъ во грёхъ вели1кій.
22 И# хождaху сhнове ї}лєвы по всемY грэхY їеровоaмлю, є3г0же сотвори2: не tступи1ша t негw2,
23 д0ндеже tвeрже гDь ї}лz t лицA своегw2, ћкоже гlа гDь рук0ю всёхъ р†бъ свои1хъ прbр0кwвъ. И# преселeнъ бhсть ї}ль t земли2 своеS во ґссmрjаны, дaже до днE сегw2.
24 И# приведE цaрь ґссmрjйскій и3з8 вавmлHна и4же t хyfы и3 t ґjа, и3 t є3мafа и3 сепфаруjма, и3 вселeни бhша во градёхъ самарjйскихъ вмёстw сынHвъ ї}левыхъ, и3 наслёдиша самарjю и3 всели1шасz во градёхъ є3S.
25 И# бhсть въ начaлэ сэдёніz и5хъ, не ўбоsшасz гDа, и3 пусти2 на нS гDь львы2, и3 бsху ўбивaюще |.
26 И# рёша царю2 ґссmрjйску, глаг0люще: kзhки, и5хже превeлъ и3 пресади1лъ є3си2 во градёхъ самарjйскихъ, не разумёша судA бGа земли2, и3 послA гDь на ни1хъ львы2, и3 сE, сyть ўбивaюще и5хъ, ћкw не разумёша судA бGа земли2.
27 И# заповёда цaрь ґссmрjйскій глаг0лz: tведи1те тaмw є3ди1нагw жерцA t плэнeныхъ, да и4дутъ и3 да вселsтсz тaмw, и3 да просвэти1тъ и5хъ суд0мъ бGа земли2.
28 И# tвед0ша є3ди1наго t жерцє1въ и5хже взsша t самарjи, и3 сёде въ веfи1ли, и3 бЁ просвэщaz жрeцъ и5хъ, ћкw да ўбоsтсz гDа.
29 И# бёша творsще кjйждо kзhкъ б0ги сво‰: и3 постaвиша | во хрaмэхъ на выс0кихъ, и5хже сотвори1ша самарsне, кjйждо kзhкъ во градёхъ свои1хъ, въ ни1хже живsху.
30 И# мyжіе вавmлHнстіи сотвори1ша сокхHfъ венjfъ, и3 мyжіе хyfwвы сотвори1ша гігeль, и3 мyжіе є3мafwвы сотвори1ша ґсімafъ,
31 и3 є3veє сотвори1ша ґвлазeръ и3 fарfaкъ и3 сепфаруjмъ, є3гдA сожигaху сhны сво‰ nгнeмъ ґндрамелeху и3 ґнемелeху, богHмъ сепфару‡мскимъ.
32 И# бsху боsщесz гDа: и3 всели1ша мeрзwсти сво‰ во хрaмэхъ на выс0кихъ, и5хже сотвори1ша въ самарjи, кjйждо kзhкъ во грaдэ, въ нeмже живsху.
33 И# бёша боsщесz гDа и3 сотвори1ша себЁ жерцы2 въ выс0кихъ, и3 сотвори1ша себЁ въ хрaминэ выс0кихъ и3 гDа боsхусz, и3 јдwлwмъ свои1мъ служaху по њбhчаю kзhкwвъ toнyдуже пресели1ша и5хъ.
34 Дaже до днE сегw2 тjи творsху по њбhчаю и4хъ: не боsхусz гDа, и3 не творsху по њправдaніємъ и4хъ, и3 по судY и4хъ, и3 по зак0ну, и3 по зaпwвэди, ю4же заповёда гDь сынHмъ ї†кwвлимъ, и3дёже и3 наречE и4мz є3мY ї}ль.
35 И# положи2 гDь съ ни1ми завётъ и3 заповёда и5мъ, гlz: не ўб0йтесz богHвъ и3нhхъ и3 не поклони1тесz и5мъ, и3 не послужи1те и5мъ и3 не пожри1те и5мъ:
36 но т0кмw гDеви, и4же и3зведE вы2 и3з8 земли2 є3гЂпта крёпостію вели1кою и3 мhшцею выс0кою: тогw2 ўб0йтесz, и3 томY покл0нитесz, и3 томY пожри1те:
37 И# њправд†ніz є3гw2, и3 суды2 є3гw2, и3 зак0нъ є3гw2, и3 зaпwвэди, ±же написA вaмъ твори1ти, храни1те во вс‰ дни6, и3 не ўб0йтесz богHвъ и3нhхъ:
38 и3 завёта, є3г0же завэщA съ вaми, не забывaйте: и3 не ўб0йтесz богHвъ и3нhхъ,
39 но т0кмw гDа и3 вaшегw ўб0йтесz, и3 т0й и4зметъ вы2 t всёхъ вр†гъ вaшихъ.
40 И# не послyшаша сегw2, но по њбhчаємъ свои6мъ прє1жднимъ твори1ша.
41 И# бsху kзhцы сjи боsщесz гDа, и3 и3зв†zннымъ свои6мъ служaще: тaкожде и3 сhнове и4хъ и3 сhнове сынHвъ и4хъ, ћкоже сотвори1ша nтцы2 и5хъ, тaкw творsтъ и3 до сегw2 днE.