1 И# бhсть внегдA взsти гDу и3лію2 въ ви1хрэ ћкw на нeбо и3 и3дsше и3ліA и3 є3ліссeй t галгaлъ.
2 И# речE и3ліA ко є3ліссeю: сэди2 u5бо здЁ, ћкw гDь послa мz до веfи1лz И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS И# пріид0ста въ веfи1ль.
3 И# пріид0ша сhнове прор0честіи, и5же въ веfи1ли, ко є3ліссeю и3 рёша къ немY: разумёеши ли, ћкw взимaетъ гDь днeсь господи1на твоего2 верхY главы2 твоеS (t тебє2); И# речE: и3 ѓзъ ўразумёхъ, молчи1те.
4 И# речE и3ліA ко є3ліссeю: сsди u5бо здЁ, ћкw гDь послa мz во їеріхHнъ. И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS. И# пріид0ста во їеріхHнъ.
5 И# прибли1жишасz сhнове прор0кwвъ, и4же во їеріхHнэ, ко є3ліссeю и3 рёша є3мY: разумёеши ли, ћкw днeсь взeмлетъ гDь господи1на твоего2 свhше главы2 твоеS (t тебє2); И# речE: и4бо и3 ѓзъ ўразумёхъ, молчи1те.
6 И# речE є3мY и3ліA: сэди2 здЁ, ћкw гDь послa мz до їoрдaна. И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тебє2. И# поид0ста џба,
7 и3 пzтьдесsтъ мужeй t сынHвъ прор0ческихъ, и3 стaша проти1ву и3здалeча: и3 сjи џба стaста при їoрдaнэ.
8 И# пріsтъ и3ліA ми1лwть свою2, и3 сви1тъ ю5, и3 ўдaри є4ю въ в0ду, и3 разступи1сz водA сю1ду и3 сю1ду: и3 проид0ста џба по сyху.
9 И# бhсть преходsщема и4ма, и3 речE и3ліA ко є3ліссeеви: проси2, что2 сотворю1 ти прeжде нeже взsтъ бyду t тебє2. И# речE є3ліссeй: да бyдетъ u5бо д¦ъ, и4же въ тебЁ, сугyбъ во мнЁ.
10 И# речE и3ліA: њжeсточилъ є3си2 проси1ти: ѓще ќзриши мS взeмлема t тебє2, бyдетъ ти2 тaкw: ѓще ли не (ќзриши), и3 бyдетъ.
11 И# бhсть и3дyщема и4ма, и3дsста и3 глаг0ласта: и3 сE, колесни1ца џгненнаz и3 к0ни џгненніи, и3 раздэли1ша междY nбёма. И# взsтъ бhсть и3ліA ви1хромъ ћкw на нeбо.
12 И# є3ліссeй зрsше и3 вопіsше: џтче, џтче, колесни1ца ї}лева и3 к0нница є3гw2. И# не ўви1дэ є3гw2 ктомY: и3 ћтсz (є3ліссeй) за ри6зы сво‰, и3 растерзA | въ двA растєрзaніz,
13 и3 взS ми1лwть и3лінY є3ліссeй пaдшую верхY є3гw2, и3 возврати1сz є3ліссeй, и3 стA на брeзэ їoрдaновэ.
14 И# пріsтъ (є3ліссeй) ми1лwть и3ліинY, ћже падE верхY є3гw2, и3 ўдaри въ в0ду, и3 не разступи1сz водA. И# речE: гдЁ бGъ и3ліи1нъ ґффw2; И# ўдaри є3ліссeй в0ды (втори1цею), и3 разступи1шасz сю1ду и3 сю1ду, и3 прeйде є3ліссeй по сyху.
15 И# ви1дэша є3го2 сhнове прор0честіи, и5же во їеріхHнэ сопроти1въ, и3 рёша: почи2 д¦ъ и3ліи1нъ на є3ліссeи. И# пріид0ша на срётеніе є3мY и3 поклони1шасz є3мY до земли2,
16 и3 рёша къ немY: сE, нн7э со џтрwки твои1ми пzтьдесsтъ мужeй сынHвъ си1льныхъ: шeдше да взhщутъ господи1на твоего2, є3дA кaкw д¦ъ гDень взS, и3 повeрже є3го2 на їoрдaнэ, и3ли2 на є3ди1нэй t г0ръ, и3ли2 на є3ди1нэмъ t холмHвъ и3 речE є3ліссeй: не посылaйте.
17 И# принудиша є3го2, и3 д0ндеже ўстыдёсz, и3 речE: посли1те. И# послaша пzтьдесsтъ мужeй, и3 и3скaша три2 дни6, и3 не њбрэт0ша є3гw2,
18 и3 возврати1шасz къ немY: и3 т0й сэдsше во їеріхHнэ. И# речE є3ліссeй къ ни6мъ: не глаг0лахъ ли къ вaмъ, не и3ди1те;
19 И# рёша мyжіе грaда ко є3ліссeю: сE, жили1ще грaда блaго, ћкоже ты2, господи1не, ви1диши, но в0ды ѕлы6 и3 землS непл0дна.
20 И# речE є3ліссeй: принеси1те ми2 водон0съ н0въ, и3 всhплите въ џнь с0ль. И# взsша, и3 принес0ша къ немY.
21 И# и3зhде є3ліссeй на и3схHдища вwднaz, и3 всhпа тY с0ль, и3 речE: си1це гlетъ гDь: и3зцэли1хъ в0ды сі‰, не бyдетъ t ни1хъ ктомY смeрти и3 непл0дства.
22 И# и3зцэлёша в0ды до днE сегw2, по глаг0лу є3ліссeеву, є3г0же глаг0ла.
23 И# взhде tтyду во веfи1ль. И# восходsщу є3мY путeмъ, и3 дёти м†лы и3зыд0ша и3з8 грaда, и3 ругaхусz є3мY, и3 рёша є3мY: грzди2, плэши1вэ, грzди2.
24 И# њзрёсz в8слёдъ и5хъ, и3 ви1дэ |, и3 проклsтъ | и4менемъ гDнимъ. И# сE, и3зыд0ша двЁ медвёдицы и3з8 дубрaвы и3 растерзaша t ни1хъ четhредесzть двA џтрwчища.
25 И# и4де tтyду въ г0ру карми1лскую, и3 tтyду возврати1сz въ самарjю.