1 Сhнъ дванaдесzти лётъ манассjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 пzтьдесsтъ пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz мaтере є3гw2 nфовjа.
2 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 хождaше вслёдъ мeрзостей kзhкwвъ, и5хже tрину гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:
3 и3 њбрати1сz, и3 создA высHкаz, и5же разори2 nтeцъ є3гw2 є3зекjа, и3 воздви1же жeртвенникъ ваaлу, и3 сотвори2 дубр†вы, ±же сотвори2 ґхаaвъ цaрь ї}левъ, и3 поклони1сz всeй си1лэ небeснэй и3 пораб0та и5мъ:
4 и3 создA nлтaрь въ домY гDни, ћкоже речE гDь: во їеrли1мэ положY и4мz моE.
5 И# сотвори2 nлтaрь всeй си1лэ небeснэй на двY дворY д0му гDнz:
6 и3 провождaше сhны сво‰ чрез8 џгнь, и3 вражaше, и3 волшвє1ніz творsше, и3 сотвори2 к†пища, и3 волшє1бницы ўмн0жи твори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, є4же прогнёвати є3го2:
7 и3 постaви и3звazное дубрaвы въ хрaмэ, њ нeмже речE гDь къ давjду и3 къ соломHну сhну є3гw2: въ хрaмэ сeмъ и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3збрaхъ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, и3 положY тY и4мz моE на вёки,
8 и3 не приложY подви1гнутисz н0зэ ї}левэ t земли2, ю4же дaхъ nтцє1мъ и4хъ, ѓще тjи соблюдyтъ вс‰ є3ли6ка заповёдахъ, по всeй зaповэди, ю4же заповёда и5мъ рaбъ м0й мwmсeй.
9 И# не послyшаша, и3 прельсти2 и5хъ манассjа, є4же сотвори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима пaче kзы6къ, ±же и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.
10 И# гlа гDь рук0ю рабHвъ свои1хъ прbр0кwвъ, гlz:
11 за сі‰, є3ли6ка сотвори2 манассjа цaрь їyдинъ мeрзwсти сі‰ лукaвыz, пaче всёхъ ±же сотвори1ша ґморрeє, и5же прeжде сегw2 бhша, и3 введE во грёхъ и3 їyду, въ кумjрэхъ свои1хъ:
12 не тaкw: си1це гlетъ гDь бGъ ї}левъ: сE, ѓзъ наведY ѕл†z на їеrли1мъ и3 на їyду, ћкw всsкому слhшащему пошумsтъ nбо‰ ќха є3гw2,
13 и3 прострY на їеrли1мъ мёру самарjйскую и3 вэсы2 д0му ґхаaвлz: и3 и3стреблю2 їеrли1ма, ћкоже и3зглаждaетсz ґлавaстръ и3зглаждaемый и3 превращaетсz въ лицE своE:
14 и3 и3зри1ну њстaнки достоsніz моегw2 и3 предaмъ и4хъ въ рyки врагHвъ и5хъ, и3 бyдутъ въ расхищeніе и3 въ плёнъ всBмъ врагHмъ свои6мъ:
15 понeже сотвори1ша лукaвое пред8 nчи1ма мои1ма и3 бhша прогнэвлsюще мS t днE, въ џньже и3звед0хъ nтцы2 и5хъ t земли2 є3гЂпетскіz, и3 до днE сегw2.
16 Е#щe же кр0вь непови1нную и3зліS манассjа мн0гу ѕэлw2, д0ндеже нап0лни їеrли1му ўстA до ќстъ, кромЁ грэхHвъ є3гw2, и4миже во грёхъ введE їyду, сотвори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима.
17 И# прHчаz словeсъ манассjиныхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 грёхъ є3гw2, и4мже согрэши2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
18 И# ќспе манассjа со nтцы6 свои1ми, и3 погребeнъ бhсть въ вертогрaдэ д0му своегw2, въ вертогрaдэ џзы. И# воцари1сz ґммHнъ сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2:
19 сhнъ двaдесzти двY лётъ бЁ ґммHнъ, є3гдA начA цaрствовати и3 двA лBта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 месоллaмъ, дщи2 ґрyсова и3з8 їетeвы.
20 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, ћкоже сотвори2 манассjа nтeцъ є3гw2,
21 и3 хождaше по всемY пути2, и4мже ходи2 nтє1цъ є3гw2, и3 пораб0та кумjрwмъ, и5мже пораб0та nтeцъ є3гw2, и3 поклони1сz и5мъ:
22 и3 њстaви гDа бGа nтє1цъ свои1хъ, и3 не ходи2 путeмъ гDнимъ.
23 И# востaша џтроцы ґммHновы нaнь и3 ўмертви1ша царS въ домY є3гw2.
24 Лю1діе же земли2 (тоS) и3зби1ша всёхъ востaвшихъ на царS ґммHна, и3 воцари1ша лю1діе земли2 тоS їwсjю сhна є3гw2 вмёстw є3гw2.
25 И# прHчаz словeсъ ґммHновыхъ, є3ли6ка сотвори2, не сE ли, сі‰ напи6сана и3 въ кни1зэ словeсъ днjй царeй їyдиныхъ;
26 И# погреб0ша є3го2 во гр0бэ є3гw2 въ вертогрaдэ џзинэ. И# воцари1сz їwсjа сhнъ є3гw2 вмёстw є3гw2.