1 Сhнъ nсми2 лётъ бЁ їwсjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 три1десzть є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їедідA, дщи2 є3дeева, t васурHfа.
2 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 хождaше во всёхъ путeхъ давjда nтцA своегw2, не соврати1сz ни на дeсно, ни на шyее.
3 И# бhсть во nсмоенaдесzть лёто цaрства їwсjина, въ седмhй мцcъ, послA цaрь сафaна, сhна є3зелjина, сhна месоллaмлz, книг0чію д0му гDнz, глаг0лz:
4 взhди къ хелкjи жерцY вели1кому и3 запечатлёй сребро2 внесeное въ д0мъ гDень, є4же собрaша стрегyщіи врaтъ t людjй,
5 и3 да дадyтъ є5 въ рyки творsщихъ дэлA пристaвникwмъ въ хрaмэ гDни: да дадsтъ є5 творsщымъ дэлA въ домY гDни, є4же подкрэплsти разсBлины хрaма,
6 древодёлємъ и3 каменосёчцємъ и3 покупaющымъ древA и3 кaменіе тeсаное на ўтверждeніе разсёлинъ хрaма.
7 Nбaче не сочислsху и4хъ њ сребрE даeмэмъ и5мъ, ћкw вёрнw тjи творsху.
8 И# речE хелкjа жрeцъ вели1кій ко сафaну книг0чію: кни1гу зак0на (б9іz) њбрэт0хъ въ домY гDни. И# дадE хелкjа кни1гу сафaну, и3 прочтE ю5.
9 И# вни1де въ д0мъ гDень и3 царю2 їwсjи, и3 возвэсти2 царю2 сл0во и3 речE: сліsша раби2 твои2 сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни, и3 дaша є5 прист†вницы въ рyки творsщымъ дэлA въ хрaмэ гDни.
10 И# речE сафaнъ книг0чіz къ царю2, глаг0лz кни1гу зак0на дадE ми2 хелкjа жрeцъ. И# прочтE ю5 сафaнъ пред8 царeмъ.
11 И# бhсть ћкw ўслhша цaрь словесA кни1ги зак0нныz, и3 раздрA ри6зы сво‰,
12 и3 заповёда цaрь хелкjи жрецY и3 ґхікaму сhну сафaню, и3 ґховHру сhну міхeину и3 сафaну книг0чію и3 ґсаjю рабY царeву, глаг0лz:
13 пріиди1те, и3спроси1те гDа њ мнЁ и3 њ всёхъ лю1дехъ и3 њ всeмъ їyдэ, и3 њ словесёхъ кни1ги њбрётшіzсz сеS, ћкw вели1къ гнёвъ гDень разжжeный на нaсъ, понeже не послyшаша nтцы2 нaши словeсъ кни1ги сеS, є4же твори1ти по всBмъ напи1саннымъ на ны2.
14 И# и4де хелкjа жрeцъ и3 ґхікaмъ, и3 ґховHръ и3 сафaнъ и3 ґсаjасъ ко џлдaмэ прор0чицэ, женЁ сели1ма сhна fекyева, сhна ґрaса ризохрани1телz: и3 сіS живsше во їеrли1мэ въ масeнэ: и3 глаг0лаша къ нeй по семY.
15 И# речE и5мъ: си1це гlетъ гDь бGъ ї}левъ: рцhте мyжеви послaвшему вы2 ко мнЁ:
16 тaкw гlетъ гDь: сE, ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіE и3 на живyщыz въ нeмъ, вс‰ словесA кни6жнаz, ±же прочтE цaрь їyдинъ:
17 понeже њстaвиша мS и3 кадsху богHмъ други6мъ, ћкw да прогнёваютъ мS дэлесы2 рyкъ свои1хъ, и3 разжжeтсz ћрость моS на мёсто сіE и3 не ўгaснетъ:
18 и3 ко царю2 їyдину послaвшему вaсъ вопроси1ти гDа, си1це рцhте є3мY: тaкw гlетъ гDь бGъ ї}левъ: словесA, ±же слhшалъ є3си2,
19 за сі‰, ћкw ўмzгчи1сz сeрдце твоE и3 смири1лсz є3си2 пред8 лицeмъ гDнимъ, ўслhшавъ є3ли6ка гlахъ на мёсто сіE и3 на живyщыz въ нeмъ, є4же бhти въ погублeніе и3 въ проклsтіе, и3 раздрaлъ є3си2 ри6зы тво‰, и3 плaкалсz предо мн0ю, и3 ѓзъ u5бо ўслhшахъ, гlетъ гDь:
20 сегw2 рaди ѓзъ приложY тS ко nтцє1мъ твои6мъ, и3 соберeшисz во гр0бъ тв0й въ ми1рэ, и3 не ќзриши nчи1ма твои1ма всёхъ ѕлhхъ, ±же ѓзъ и4мамъ навести2 на мёсто сіE и3 на живyщыz въ нeмъ.