1 И# возвэсти1ша сі‰ глаг0лы царeви: и3 послA цaрь, и3 собрA къ себЁ вс‰ старBйшины їyдины и3 їеrли1млzны,
2 и3 вни1де цaрь въ д0мъ гDень, и3 вси2 мyжіе їyдины и3 вси2 живyщіи во їеrли1мэ съ ни1мъ, и3 жерцы2, и3 прbр0цы, и3 вси2 лю1діе t мaла и3 до вели1ка, и3 прочтE во ўшесA и4хъ вс‰ словесA кни1ги завёта њбрётшіzсz въ домY гDни:
3 и3 стA цaрь ў столпA и3 завэщA завётъ пред8 гDемъ, є4же ходи1ти вслёдъ гDа и3 храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 свидBніz є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2 всёмъ сeрдцемъ и3 всeю душeю, є4же возстaвити словесA завёта сегw2, ±же пи6сана въ кни1зэ сeй. И# стaша вси2 лю1діе въ завётэ.
4 И# заповёда цaрь хелкjи жерцY вели1кому и3 жерцє1мъ вторы6мъ и3 стрегyщымъ врaтъ и3знести2 t хрaма гDнz вс‰ сосyды сотворє1ныz ваaлу и3 дубрaвэ и3 всeй си1лэ небeснэй, и3 сожжE и3 внЁ їеrли1ма въ садимHfэ кeдрстэ и3 и3звeрже прaхъ и4хъ въ веfи1ль:
5 и3 сожжE хwмарjмы, и5хже дaша цaріе їyдины, и3 кадsху въ выс0кихъ и3 во градёхъ їyдиныхъ и3 во њкрeстныхъ їеrли1ма, и3 кадsщихъ ваaлу, и3 с0лнцу, и3 лунЁ, и3 планeтамъ и3 всeй си1лэ небeснэй:
6 и3 и3знесE кумjръ и3з8 хрaма гDнz внЁ їеrли1ма на пот0къ кeдрскъ, и3 сожжE є3го2 въ пот0цэ кeдрстэ, и3 и3стни2 въ прaхъ, и3 ввeрже прaхъ и5хъ въ гр0бы сынHвъ людски1хъ:
7 и3 разруши2 хрaмъ кадисjмwвъ, и4же бЁ въ хрaмэ гDни, и3дёже жєны2 прzдsху ри6зы кумjру:
8 и3 возведE вс‰ жерцы2 t градHвъ їyдиныхъ, и3 њскверни2 высHкаz, и3дёже кадsху жерцы2, t гаваи2 да вирсавeи: и3 разруши2 хрaмъ врaтъ, и4же бЁ при двeрехъ врaтъ їисyса кнsзz грaднагw, и4же њшyюю входsщымъ двeрми грaда.
9 Nбaче не вхождaху жерцы2 выс0кихъ ко nлтарю2 гDню во їеrли1мэ, но т0кмw kдsху њпрэсн0ки посредЁ брaтіи своеS.
10 И# њскверни2 тафefа, и4же въ дeбри сынHвъ є3нHмлихъ, є4же не превести2 мyжу сhна своегw2 и3 мyжу дщeре своеS мол0ху сквозЁ џгнь:
11 и3 сожжE к0ни, и5хже дaша цaріе ї{дины с0лнцу во вх0дэ хрaму гDнz, при влагaлищи наfaна, царeва скопцA во фарурjмэ: и3 колесни1цу с0лнечную сожжE nгнeмъ:
12 и3 nлтари6, ±же на кр0вэ г0рницы ґхaзовы, ±же сотвори1ша цaріе їyдины и3 nлтари6, и5же создA манассjа во двою2 дворY хрaма гDнz, раскопA цaрь, и3 свeрже tтyду, и3 всhпа прaхъ и5хъ въ пот0къ кeдрскъ:
13 и3 хрaмъ, и4же пред8 лицeмъ їеrли1ма, њдеснyю горы2 мосfafъ, є3г0же создA соломHнъ цaрь ї}левъ ґстaртэ мeрзости сідHнстэй и3 хамHсу мeрзости мwaвли и3 молх0лу мeрзости сынHвъ ґммHнихъ, њскверни2 цaрь:
14 и3 сокруши2 столпы2, и3 и3скорени2 дубр†вы, и3 нап0лни мэстA и4хъ костми2 человёческими:
15 и3 nлтaрь и4же во веfи1ли выс0кій, є3г0же сотвори2 їеровоaмъ сhнъ навaтовъ, и4же въ грёхъ введE ї}лz, и3 nлтaрь т0й выс0кій раскопA, и3 сокруши2 кaменіе є3гw2, и3 и3стни2 въ прaхъ, и3 сожжE кумjры.
16 И# восклони1сz їwсjа, и3 ви1дэ гр0бы сyщыz во грaдэ тaмw, и3 послA, и3 взS кHсти t грHбъ, и3 сожжE на nлтари2, и3 њскверни2 є3го2 по гlу гDню, є3г0же глаг0ла человёкъ б9ій, є3гдA стоsше їеровоaмъ въ прaздникъ пред8 nлтарeмъ: и3 њбрaщьсz возведE џчи свои2 на гр0бъ человёка б9іz глаг0лавшагw словесA сі‰.
17 и3 речE: что2 моги1ла сі‰, ю4же ѓзъ ви1жду; И# рёша є3мY мyжіе грaда: гр0бъ сeй человёка б9іz є4сть, и4же пріи1де t їyды и3 проглаг0ла словесA сі‰, ±же сотвори1лъ є3си2 нн7э над8 nлтарeмъ, и4же въ веfи1ли.
18 И# речE: њстaвите є3го2, да не подви1жетъ ни є3ди1нъ мyжъ костeй є3гw2. И# њстaвиша кHсти є3гw2 съ костьми2 прор0ка пришeдшагw t самарjи.
19 Е#щE и3 вс‰ хрaмы выс0кихъ сyщихъ во градёхъ самарjйскихъ, ±же сотвори1ша цaріе ї}лєвы прогнэвлsюще гDа, tвeрже їwсjа, и3 сотвори2 и5мъ вс‰ дэлA, ±же сотвори2 въ веfи1ли,
20 и3 заклA вс‰ жерцы2 выс0кихъ сyщыz тaмw пред8 nлтарми2, и3 сожжE на ни1хъ к0сти человёчи, и3 возврати1сz во їеrли1мъ.
21 И# заповёда цaрь всeмъ лю1демъ, глаг0лz: сотвори1те пaсху гDеви бGу нaшему, ћкоже пи1сано въ кни1зэ завёта сегw2:
22 ћкw не бhсть пaсха сіS t днjй судjй, и4же суди1ша ї}леви, и3 во всёхъ днeхъ царeй ї}левыхъ и3 царeй їyдиныхъ:
23 но т0кмw во nсмоенaдесzть лёто царS їwсjи бhсть пaсха гDу во їеrли1мэ.
24 Е#щE и3 волшeбники, и3 вражби1ты, и3 fерафjмы, и3 кумjры, и3 вс‰ мeрзwсти бhвшыz въ земли2 їyдинэ и3 во їеrли1мэ, и3скорени2 цaрь їwсjа, да ўтверди1тъ словесA закHннаz пи6саннаz въ кни1зэ, ю4же њбрёте хелкjа жрeцъ въ хрaмэ гDни.
25 Под0бенъ є3мY не бhсть пред8 ни1мъ цaрь, и5же њбрати1сz къ гDеви всёмъ сeрдцемъ свои1мъ и3 всeю душeю своeю и3 всeю си1лою своeю по всемY зак0ну мwmсeову, и3 по нeмъ не востA под0бенъ є3мY.
26 Nбaче не tврати1сz гDь t ћрости гнёва своегw2 вели1кагw, и4мже воз8zри1сz гнёвомъ на їyду, на прогнBваніz, и4миже прогнёва є3го2 манассjа,
27 и3 речE гDь: є3щE и3 їyду tри1ну t лицA моегw2, ћкоже tри1нухъ ї}лz, и3 грaдъ сeй tвeргу, є3г0же и3збрaхъ, їеrли1ма, и3 хрaмъ, њ нeмже рёхъ: бyдетъ и4мz моE тY.
28 И# прHчаz словeсъ їwсjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ словeсъ днjй царей їyдиныхъ;
29 Во днeхъ же є3гw2 взhде фараHнъ нехаw2 цaрь є3гЂпетскъ на царS ґссmрjйска на рекY є3vфрaтъ: и3 и3зhде цaрь їwсjа на срётеніе є3мY, и3 ўби2 є3го2 нехаw2 цaрь въ магеддHнэ, є3гдA є3го2 ўзрЁ.
30 И# взsша є3го2 џтроцы є3гw2 мeртва и3з8 магеддHна и3 принес0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# поsша лю1діе земли2 тоS їwахaза сhна їwсjина и3 помaзаша є3го2, и3 воцари1ша є3го2 вмёстw nтцA є3гw2.
31 Сhнъ двaдесzти и3 тріeхъ лётъ бЁ їwахaзъ, внегдA начA цaрствовати и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґмітaла, дщи2 їеремjи и3з8 ловны2.
32 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори1ша nтцы2 є3гw2.
33 И# пресели2 є3го2 фараHнъ нехаw2 въ ревлaамъ въ зeмлю є3мafъ, да не цaрствуетъ во їеrли1мэ, и3 возложи2 дaнь на зeмлю тY сто2 тал†нтъ сребрA и3 сто2 тал†нтъ злaта.
34 И# постaви царeмъ фараHнъ нехаw2 над8 ни1ми є3ліакjма, сhна їwсjи царS їyдина, вмёстw їwсjи nтцA є3гw2, и3 премэни2 и4мz є3мY їwакjмъ: їwахaза же взS и3 введE во є3гЂпетъ и3 ќмре тaмw.
35 И# сребро2 и3 злaто дадE їwакjмъ фараHну, nбaче написA зeмлю даsти сребро2 по словеси2 фараHню: мyжъ по њцэнeнію своемY даsше сребро2 и3 злaто t людjй земли2 тоS даsти фараHну нехаw2.
36 Сhнъ бЁ двaдесzти и3 пzти2 лётъ їwакjмъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їелдaфъ, дщи2 фадаjлz, t рyмы.
37 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори1ша nтцы6 є3гw2.