1 И# неемaнъ кнsзь си1лы сmрjйскіz бЁ мyжъ вeлій пред8 господи1номъ свои1мъ и3 ди1венъ лицeмъ, ћкw и4мъ дадE гDь спcніе сmрjи: и3 мyжъ бЁ си1ленъ крёпостію прокажeнъ.
2 И# и3з8 сmрjи и3зыд0ша в0ини и3 плэни1ша ю4нотку мaлу t земли2 ї}левы: и3 бЁ пред8 жен0ю неемaновою (служA)
3 и3 речE госпожЁ своeй: q, дабы2 господи1нъ м0й бhлъ ў прbр0ка б9іz, и4же въ самарjи, т0й бы њчи1стилъ є3го2 и3 прокaзы є3гw2.
4 И# вни1де и3 возвэсти2 господи1ну своемY и3 речE: тaкw и3 тaкw глаг0ла ю4нотка, ћже t земли2 ї}левы.
5 И# речE цaрь сmрjйскій ко неемaну: и3ди2, вни1ди, и3 послю2 писaніе ко царю2 ї}леву. И# п0йде, и3 взS въ рyцэ свои2 дeсzть тал†нтъ сребрA и3 шeсть тhсzщъ златни6къ и3 дeсzть и3змэнsемыхъ ри1зъ.
6 И# внесE писaніе къ царю2 ї}леву глаг0лz: и3 нн7э є3гдA пріи1детъ писaніе сіE къ тебЁ, сE, послaхъ къ тебЁ неемaна рабA моего2, да њчи1стиши є3го2 t прокaзы є3гw2.
7 И# бhсть є3гдA прочтE писaніе цaрь ї}левъ, раздрA ри6зы сво‰ и3 речE: є3дA ѓзъ бGъ є4смь, є4же мертви1ти и3 животвори1ти, ћкw сeй послA и3 мнЁ, да њчи1щу мyжа t прокaзы є3гw2; пр0чее разумёйте и3 ви1дите, ћкw сE и4щетъ вины2 ко мнЁ.
8 И# бhсть є3гдA ўслhша є3ліссeи, ћкw раздрA ри6зы сво‰ цaрь ї}левъ, и3 послA къ царю2 ї}леву, глаг0лz: почто2 раздрaлъ є3си2 ри6зы тво‰; да пріи1детъ ко мнЁ нн7э неемaнъ, и3 да разумёетъ, ћкw є4сть прbр0къ во ї}ли.
9 И# пріи1де неемaнъ на к0нехъ и3 на колесни1цэхъ и3 стA при двeрехъ д0му є3ліссeева.
10 И# послA є3ліссeй послaнника къ немY, глаг0лz: шeдъ и3змhйсz седми1жды во їoрдaнэ, и3 возврати1тсz пл0ть твоS къ тебЁ, и3 њчи1стишисz.
11 И# разгнёвасz неемaнъ, и3 tи1де, и3 речE: сE, ќбw глаг0лахъ, ћкw и3зhдетъ ко мнЁ, и3 стaнетъ, и3 призовeтъ во и4мz бGа своегw2, и3 возложи1тъ рyку свою2 на мёсто, и3 њчи1ститъ прокaзу:
12 не блaги ли ґванA и3 фарфaръ рёки дамaскwвы пaче їoрдaна и3 всёхъ в0дъ ї}левыхъ; не шeдъ ли и3змhюсz въ ни1хъ и3 њчи1шусz; И# ўклони1сz и3 tи1де во гнёвэ.
13 И# прибли1жишасz џтроцы є3гw2 и3 рёша є3мY: ѓще бы вeліе сл0во глаг0лалъ прbр0къ тебЁ, не бы ли сотвори1лъ є3си2; ґ ћкw речE къ тебЁ: и3змhйсz, и3 њчи1стишисz.
14 И# сни1де неемaнъ, и3 погрузи1сz во їoрдaнэ седми1жды, по глаг0лу є3ліссeеву: и3 возврати1сz пл0ть є3гw2 ћкw пл0ть nтрочaте млaда, и3 њчи1стисz.
15 И# возврати1сz ко є3ліссeю сaмъ и3 всE њполчeніе є3гw2, и3 пріи1де и3 стA пред8 ни1мъ и3 речE: сE, нн7э разумёхъ, ћкw нёсть бGа во всeй земли2, но т0кмw во ї}ли: и3 нн7э пріими2 благословeніе t рабA твоегw2.
16 И# речE є3ліссeй: жи1въ гDь, є3мyже предстaхъ пред8 ни1мъ, ѓще пріимY. И# понуждaше є3го2 взsти, и3 не послyша.
17 И# речE неемaнъ: ѓще ли не (х0щеши взsти), то2 дaждь рабY твоемY врeмz, супрyгъ мскHвъ, t земли2 сеS червлeныz: ћкw и3 сотвори1тъ tсeлэ рaбъ тв0й всесожжeніz и3 жeртвы богHмъ и3ны6мъ, но гDу є3ди1ному,
18 по глаг0лу семY и3 њ словеси2 сeмъ: и3 њчи1ститъ гDь рабA твоего2, є3гдA вни1детъ господи1нъ м0й въ д0мъ реммaновъ на поклонeніе тaмw: и3 т0й почjетъ на рукY моє1ю, и3 поклоню1сz въ домY реммaни, внегдA клaнzтисz є3мY въ домY реммaни, и3 њчи1ститъ гDь рабA твоего2 по словеси2 семY.
19 И# речE є3ліссeй ко неемaну: и3ди2 съ ми1ромъ. и3 tи1де t негw2 на хавраfA земли2.
20 И# речE гіезjй џтрочищь є3ліссeевъ: сE, пощадЁ господи1нъ м0й неемaна сЂрzнина сего2, є4же не взsти t руки2 є3гw2, ±же принесE: жи1въ гDь, ћкw и4мамъ тещи2 вслёдъ є3гw2, и3 возмY t негw2 нёчто.
21 И# течE гіезjй во слёдъ неемaновъ. И# ви1дэ є3го2 неемaнъ текyща в8слёдъ себє2, и3 возврати1сz съ колесни1цы на срётеніе є3мY и3 речE: ми1ръ ли;
22 И# речE гіезjй: ми1ръ: господи1нъ м0й послa мz, глаг0лz: сE, нн7э пріид0ста ко мнЁ двA џтрwчища t горы2 є3фрeмли t сынHвъ прор0чихъ: дaждь u5бо и4ма талaнтъ сребрA и3 двЁ премBны ри1зъ.
23 И# речE неемaнъ: возми2 двA тал†нта сребрA. И# взS двA тал†нта во двA мэшц† и3 двЁ премBны ри1зъ, и3 возложи2 на двA џтрwчиша сво‰, и3 нес0ста пред8 ни1мъ:
24 и3 пріид0ша въ сумрaки, и3 взS t рyкъ и4хъ и3 сокры2 во хрaминэ, и3 tпусти2 мyжы.
25 И# сaмъ вни1де и3 предстA господи1ну своемY. И# речE къ немY є3ліссeй: tкyду (пришeлъ є3си2), гіезjе; И# речE гіезjй: не и3сходи1лъ рaбъ тв0й никaможе.
26 И# речE къ немY є3ліссeй: не ходи1ло ли сeрдце моE съ тоб0ю, и3 ви1дэхъ, є3гдA возвращaшесz мyжъ съ колесни1цы своeй во срётеніе тебЁ; и3 нн7э взsлъ є3си2 сребро2 и3 ри6зы взsлъ є3си2, да купи1ши за ни1хъ вертогрaды и3 м†слины и3 віногрaды, и3 џвцы и3 волы2, и3 џтроки и3 nтрокwви1цы:
27 и3 прокaза неемaнова да прильпнeтъ къ тебЁ и3 къ сёмени твоемY во вёки. И# и3зhде t лицA є3гw2 прокажeнъ ћкw снёгъ.