1 И# рёша сhнове прорHчи ко є3ліссeю: сE, ќбw мёсто, и3дёже мы2 живeмъ проти1ву тебє2, тёсно нaмъ:
2 да и4демъ нн7э до їoрдaна, и3 да в0змемъ tтyду кjйждо мyжъ по бервнY є3ди1ному и3 сотвори1мъ себЁ тY њбитaлища пребывaти тaмw. И# речE: и3ди1те.
3 И# речE є3ди1нъ кр0тцэ: грzди2 и3 сaмъ съ рабы6 твои1ми. И# речE: ѓзъ пойдY.
4 И# и4де съ ни1ми: и3 пріид0ша ко їoрдaну, и3 сэк0ша древA:
5 и3 є3гдA є3ди1нъ tсэкaше бервно2, и3 сE, желёзо спадE съ топори1ща и3 впадE въ в0ду. И# возопи2: q, господи1не, и3 сіE заeмное.
6 И# речE человёкъ б9ій: гдЁ падE; И# показA є3мY мёсто. И# tсэчE дрeво и3 ввeрже и3 тaмw: и3 всплывE желёзо.
7 И# речE: возми2 себЁ. И# прострE рyку свою2 и3 взsтъ є5.
8 И# цaрь сЂрскій бЁ вою1z на ї}лz, и3 совэщA со џтрwки свои1ми, глаг0лz: на мёстэ нёкоемъ сокровeннэмъ њполчyсz.
9 И# послA є3ліссeй ко царю2 ї}леву, глаг0лz: блюди1сz не преити2 на мёсто сіE, ћкw тY сЂрzне залzг0ша.
10 И# послA цaрь ї}левъ на мёсто, њ нeмже речE є3мY є3ліссeй, и3 соблюдeсz tтyду не є3ди1ною, нижE двaжды.
11 И# смути1сz душA царS сЂрска њ словеси2 сeмъ: и3 призвA џтроки сво‰ и3 речE и3 ни6мъ: не возвэсти1те ли мнЁ, кто2 предаeтъ мS царю2 ї}леву;
12 И# речE є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2: ни2, господи1не м0й царю2: ћкw прор0къ є3ліссeй, и4же во ї}ли, возвэщaетъ царю2 ї}леву вс‰ словесA, ±же ѓще глаг0леши въ сокр0вищи л0жницы твоеS.
13 И# речE: и3ди1те, ви1дите, гдЁ сeй, и3 послaвъ возмY є3го2. И# возвэсти1ша є3мY, глаг0люще: сE, є4сть въ дwfаjмэ.
14 И# послA тaмw к0ни и3 колєсни1цы и3 си1лу тsжку: и3 пріид0ша н0щію и3 њкружи1ша грaдъ.
15 И# ўрaни рaбъ є3лиссeевъ востaти, и3 и3зhде: и3 сE, си1ла њбступи2 грaдъ, и3 к0ни и3 колєсни1цы. И# речE џтрокъ є3гw2 къ немY: q, господи1не, что2 сотвори1мъ;
16 И# речE є3ліссeй: не б0йсz, ћкw мн0жае и5же съ нaми, нeжели съ ни1ми.
17 И# помоли1сz є3ліссeй и3 речE: гDи, tвeрзи нн7э џчи џтрока, да ќзритъ. И# tвeрзе гDь џчи є3гw2, и3 ви1дэ: и3 сE, горA и3сп0лнь к0ней, и3 колесни1ца џгненна w4крестъ є3ліссeа.
18 И# снид0ша къ немY: и3 помоли1сz є3ліссeй ко гDу и3 речE: порази2 u5бо kзhкъ сeй невидёніемъ. И# порази2 и4хъ невидёніемъ по глаг0лу є3ліссeеву.
19 И# речE къ ни6мъ є3ліссeй: не сeй пyть и3 не сeй грaдъ: грzди1те по мнЁ, и3 tведY вы2 къ мyжу, є3г0же и4щете. И# tведE и4хъ въ самарjю.
20 И# бhсть є3гдA внид0ша въ самарjю, и3 речE є3ліссeй: tвeрзи u5бо, гDи, џчи и4хъ, и3 да ви1дzтъ. И# tвeрзе гDь џчи и4хъ, и3 ви1дэша: и3 сE, бsху посредЁ самарjи.
21 И# речE цaрь ї}левъ ко є3ліссeю, є3гдA ўви1дэ |: ѓще поражY | поражeніемъ, џтче;
22 И# речE є3ліссeи: да не порази1ши: є3дa ли плэни1лъ є3си2 и5хъ мечeмъ твои1мъ и3 лyкомъ твои1мъ, да и3збіeши; и3 предложи2 и5мъ хлёбы и3 в0ду, да kдsтъ и3 да пію1тъ и3 да tи1дутъ ко господи1ну своемY.
23 И# предложи2 и5мъ предложeніе вeліе, и3 kд0ша и3 пи1ша, и3 tпусти2 |, и3 и3д0ша ко господи1ну своемY: и3 не приложи1ша ктомY в0ини приходи1ти и3з8 сmрjи въ зeмлю ї}леву.
24 И# бhсть по си1хъ, и3 собрA сhнъ ґдeровъ цaрь сmрjйскій всE њполчeніе своE, и3 взhде и3 њбсёде самарjю.
25 И# бhсть глaдъ вели1къ въ самарjи: и3 сE, њбсэд0ша ю5, д0ндеже бhсть главA nсл0ва за пzтьдесsтъ с‡кль сребрA, и3 четвeртаz чaсть мёры гн0z голуби1нагw за пsть с‡кль сребрA.
26 И# бhсть цaрь ї}левъ њбходsй по стэнaмъ: и3 женA (нёкаz) возопи2 къ немY, глаг0лющи: спаси1 мz, господи1не м0й царю2.
27 И# речE є4й: ѓще тебE не сп7сaетъ гDь, кaкw ѓзъ спасy тz; є3дA t гумнA и3ли2 t точи1ла;
28 И# речE є4й цaрь: чт0 ти є4сть; И# речE: сіS женA ко мнЁ речE: дaждь сhна твоего2, да съzди1мъ є3го2 днeсь, ґ ќтро моего2 сhна съzди1мъ:
29 и3 и3спек0хомъ сhна моего2 и3 снэд0хомъ є3го2: и3 рёхъ къ нeй въ дeнь вторhй: дaждь сhна твоего2, и3 съzди1мъ є3го2: и3 скры2 сhна своего2.
30 И# бhсть є3гдA ўслhша цaрь ї}левъ словесA жены2, раздрA ри6зы сво‰ и3 сaмъ хождaше по стэнЁ, и3 ви1дэша лю1діе врeтище на пл0ти є3гw2 внyтрь.
31 И# речE цaрь: сі‰ да сотвори1тъ ми2 бGъ и3 сі‰ да приложи1тъ ми2, ѓще бyдетъ главA є3ліссeева на нeмъ днeсь.
32 Е#ліссeй же сэдsше въ домY своeмъ, и3 стaрцы сэдsху съ ни1мъ. И# послA цaрь мyжа пред8 лицeмъ свои1мъ. И# прeжде дaже пріити2 п0сланному къ немY, и3 т0й речE ко стaрцємъ: не вёсте ли, ћкw послA сhнъ ўбjйцы сeй, да tсэчeтъ главY мою2; ви1дите, є3гдA пріи1детъ вёстникъ, заключи1те двє1ри и3 сти1сните є3го2 во двeрехъ: не т0потъ ли н0гъ господи1на є3гw2 в8слёдъ є3гw2;
33 И# є3щE є3мY глаг0лющу съ ни1ми, и3 сE, вёстникъ сни1де къ немY и3 речE: сE, сіE ѕло2 t гDа: что2 потерплю2 гDеви ксемY;