1 є3ліссeй прbр0къ призвA є3ди1наго t сынHвъ прор0чихъ и3 речE є3мY: препоsши чрeсла сво‰, и3 возми2 сосyдъ є3лeа сегw2 въ рyку твою2, и3 и3ди2 въ рамHfъ галаaдскій:
2 и3 вни1деши тaмw, и3 ќзриши тaмw їиyа сhна їwсафaта сhна намессjева, и3 вни1деши, и3 и3зведeши є3го2 t среды2 брaтіи є3гw2, и3 введeши є3го2 во внyтреннюю клёть:
3 и3 в0змеши сосyдъ є3лeа, и3 возліeши на главY є3гw2, и3 рцы2: си1це гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ: и3 tвeрзеши двє1ри, и3 да бэжи1ши, и3 да не пребyдеши тaмw.
4 И# и4де џтрочищь прор0къ въ рамHfъ галаaдскій:
5 и3 вни1де, и3 сE, кн‰зи си1лы сэдsху, и3 речE: сл0во ми2 є4сть къ тебЁ, q, кнsже. И# речE їиyй: къ комY t всёхъ нaсъ; И# речE: къ тебЁ, кнsже.
6 И# востA и3 вни1де въ д0мъ: и3 возліS є3лeй на главY є3гw2 и3 речE є3мY: си1це гlетъ гDь бGъ ї}левъ: помaзахъ тS въ царS над8 людьми2 гDними, над8 ї}лемъ.
7 и3 да потреби1ши д0мъ ґхаaва господи1на твоегw2 t лицA моегw2, и3 tмсти1ши кр0вь рабHвъ мои1хъ прор0кwвъ и3 кр0вь всёхъ рабHвъ гDнихъ t руки2 їезавeлины.
8 и3 t руки2 всегw2 д0му ґхаaвлz, и3 потреби1ши t д0му ґхаaвлz мочaщагосz къ стэнЁ, и3 содержaщагосz, и3 њстaвльшагосz во ї}ли:
9 и3 предaмъ д0мъ ґхаaвль, ћкоже д0мъ їеровоaма сhна навaтова и3 ћкоже д0мъ ваaсы сhна ґхjина:
10 и3 їезавeль снэдsтъ пси2 въ чaсти їезраeлz, и3 не бyдетъ погребaющагw ю5. И# tвeрзе двє1ри и3 ўбэжA.
11 Їиyй же и3зhде ко nтрокHмъ господи1на своегw2. И# рёша є3мY: ми1ръ ли; что2 ћкw вни1де неи1стовый сeй къ тебЁ; И# речE и5мъ: вы2 вёсте мyжа и3 суесл0віе є3гw2.
12 И# рёша: не прaвда, (ѓще не возвэсти1ши;) возвэсти2 u5бо нaмъ. И# речE їиyй къ ни6мъ: тaкw и3 тaкw речE ко мнЁ, глаг0лz: си1це гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ.
13 И# слhшавше тек0ша спёшнw, и3 взS кjйждо ри6зы сво‰, и3 положи1ша под8 ни1мъ, понeже на є3ди1нэмъ t степeній сэдsше, и3 воструби1ша въ р0гъ и3 рёша: воцари1сz їиyй.
14 И# возврати1сz їиyй сhнъ їwсафaта сhна намессjева ко їwрaму. Їорaмъ же сaмъ стрежaше въ рамHfэ галаaдстэмъ и3 вeсь ї}ль t лицA ґзаи1ла царS сmрjйска.
15 И# возврати1сz їwрaмъ цaрь цэли1тисz во їезраeли t ћзвъ, и4миже ўzзви1ша є3го2 сЂрzне, є3гдA брaшесz со ґзаи1ломъ царeмъ сmрjйскимъ. И# речE їиyй: ѓще є4сть душA вaша со мн0ю, да не и3зhдетъ и3з8 грaда бэглeцъ, и3ти2 и3 возвэсти1ти во їезраeли.
16 И# всёде на конS, и3 п0йде їиyй, и3 сни1де во їезраeль, ћкw їwрaмъ цaрь ї}левъ цэлsшесz во їезраeли t стрэлsній, и4миже ўстрэли1ша є3го2 ґрамjны въ рамHfэ на брaни со ґзаи1ломъ царeмъ сЂрскимъ, ћкw т0й бЁ си1ленъ и3 мyжъ си1лы, и3 лежaше тaмw. И# nхозjа цaрь їyдинъ пріи1де ви1дэти їwрaма.
17 И# стрaжъ взhде на ст0лпъ во їезраeли, и3 ви1дэ прaхъ їиyевъ, є3гдA и3ти2 є3мY и3 речE: прaхъ ѓзъ ви1жу. И# речE їwрaмъ: всади2 мyжа на к0нь и3 посли2 проти1ву и5мъ, и3 да речeтъ: ми1ръ ли;
18 И# и4де всaдникъ к0нный на срётеніе є3мY и3 речE: тaкw глаг0летъ цaрь: ми1ръ ли; И# речE їиyй: что2 тебЁ и3 ми1ру; њбрати1сz вслёдъ менє2. И# возвэсти2 стрaжъ, глаг0лz: пріи1де п0сланный до ни1хъ и3 не возврати1сz.
19 И# послA всaдника к0ннаго вторaго, и3 пріи1де къ немY и3 речE: тaкw речE цaрь: ми1ръ ли; И# речE їиyй: что2 тебЁ и3 ми1ру; возврати1сz вслёдъ менє2.
20 И# возвэсти2 стрaжъ, глаг0лz: пріи1де до ни1хъ и3 не возврати1сz: и3 в0ждь ведsше їиyа сhна намессjина, ћкw въ премёнэ бhсть.
21 И# речE їwрaмъ: впрzзи1те. И# впрzг0ша колесни1цу: и3 и3зhде їwрaмъ цaрь ї}левъ и3 nхозjа цaрь їyдинъ, кjйждо на колесни1цэ своeй, и3 и3зыд0ста на срётеніе їиyа, и3 њбрэт0ста є3го2 и3 чaсти навуfeа їезраилjтина.
22 И# бhсть ћкw ўви1дэ їwрaмъ їиyа, и3 речE ми1ръ ли, їиyе; И# речE їиyй что2 тебЁ и3 ми1ру; є3щE блуды2 їезавeли мaтери твоеS, и3 чaрове є3S мнHгіz.
23 И# њбрати2 їwрaмъ рyки сво‰ и3 бэжA, и3 речE ко nхозjи: лeсть, nхозjе.
24 И# налzчE їиyй рук0ю своeю лyкъ и3 ўстрэли2 їwрaма посредЁ плєщY є3гw2, и3 и3зhде стрэлA сквозЁ сeрдце є3гw2: и3 преклони1сz на кwлёна сво‰.
25 И# речE їиyй къ вадекaру трістaту своемY: возми2 и3 вeрзи є3го2 на чaсти селA навуfeа їезраилjтина, ћкw п0мню, ѓзъ и3 ты2 всёдшіи на колєсни1цы и3д0хомъ вслёдъ ґхаaва nтцA є3гw2, и3 гDь речE њ нeмъ прр0чество сіE, гlz:
26 не ви1дэхъ ли кр0ве навуfeевы и3 кр0ве сынHвъ є3гw2 вчерA, речE гDь; и3 воздaмъ є3мY на чaсти сeй, речE гDь: и3 нн7э u5бо взeмъ повeрзи є3го2 на чaсти сeй по гlу гDню.
27 И# nхозjа цaрь їyдинъ ви1дэ, и3 побэжE путeмъ веfгaнъ и3 гнA по нeмъ їиyй и3 речE: и3 сегw2 (не и4мамъ њстaвити). И# порази2 є3го2 на колесни1цэ є3гдA и3дsше въ гaй, и4же є4сть їевлаaмъ и3 ўбэжA въ магеддHнъ, и3 ќмре тaмw.
28 И# возложи1ша є3го2 џтроцы є3гw2 на колесни1цу и3 вез0ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 погреб0ша є3го2 во гр0бэ є3гw2 во грaдэ давjдовэ.
29 И# въ первоенaдесzть лёто їwрaма царS ї}лева воцари1сz nхозjа над8 їyдою.
30 И# пріи1де їиyй во їезраeль (грaдъ). Їезавeль же ўслhша, и3 намaза лицE своE и3 ўкраси2 главY свою2, и3 прини1че nкн0мъ.
31 И# їиyй вхождaше во грaдъ и3 речE: ми1ръ ли замврjю, ўбjйцэ господи1на своегw2;
32 И# воззрЁ лицeмъ свои1мъ на nкно2 и3 ви1дэ ю5 и3 речE: кто2 ты2 є3си2; сни1ди ко мнЁ. И# преклони1стасz къ немY двA скwпцA.
33 И# речE їиyй: свeрзита ю5. И# сверг0ста ю5, и3 њкропи1шасz кр0вію є3S стёны и3 к0ни, и3 попрaша ю5.
34 И# вни1де їиyй, и3 kдE и3 пи2, и3 речE: њсмотри1те нн7э проклsтую сію2, и3 погреби1те ю5, ћкw дщeрь царeва є4сть.
35 И# и3д0ша погребсти2 ю5, и3 не њбрэт0ша t неS ничто2 и4но, т0кмw л0бъ и3 н0ги и3 дл†ни рyкъ.
36 И# возврати1шасz и3 возвэсти1ша є3мY. И# речE: сл0во гDне, є4же гlа рук0ю рабA своегw2 и3ліи2 fесвjтzнина, гlz: въ чaсти їезраeлz снэдsтъ пси2 пл0ть їезавeлину:
37 и3 бyдетъ трyпъ їезавeлинъ ѓки гн0й на лицы2 селA въ чaсти їезраeлz, ћкw не рещи2 и5мъ: сіS є4сть їезавeль.