1 И# бhсть по си1хъ, и3 ќмре цaрь сынHвъ ґммHнихъ, и3 цaрствова сhнъ є3гw2 ґннHнъ вмёстw є3гw2.
2 И# речE давjдъ: сотворю2 ми1лость со ґннHномъ сhномъ наaсовымъ, и4мже џбразомъ сотвори2 nтeцъ є3гw2 ми1лость со мн0ю. И# послA давjдъ ўтёшити є3го2 рук0ю рабHвъ свои1хъ њ nтцЁ є3гw2. И# пріид0ша џтроцы давjдwвы въ зeмлю сынHвъ ґммHнихъ.
3 И# рёша старBйшины сынHвъ ґммHнихъ ко ґннHну господи1ну своемY: є3дA прославлeніz рaди nтцA твоегw2 пред8 тоб0ю послA къ тебЁ давjдъ ўтёшитєли; не да и3спытaютъ ли грaдъ, и3 соглsдаютъ є3го2, є4же разруши1ти є3го2, послA давjдъ рабы6 сво‰ къ тебЁ;
4 И# взS ґннHнъ џтроки давjдwвы, и3 њстрижE полови1ну брaдъ и4хъ, и3 њбрёза nдэ‰ніz и4хъ полови1ну дaже до чрeслъ и4хъ, и3 tпусти2 и5хъ.
5 И# возвэсти1ша давjду њ мужeхъ, и3 послA въ срётеніе и5мъ, ћкw бёша мyжіе тjи њбезчeщени ѕэлw2. И# речE цaрь: сэди1те во їеріхHнэ, д0ндеже возрастyтъ брады6 вaшz, и3 возвратитeсz.
6 И# ви1дэша сhнове ґммw6ни, ћкw посрaмлени бhша лю1діе давjдwвы: и3 послaша сhнове ґммw6ни, и3 наsша сmрjю веfраaмлю, и3 сmрjю сyвску и3 роHвлю двaдесzть тhсzщъ пэшцє1въ, и3 царS ґмали1ка маaха тhсzщу мужeй, и3 їстHва дванaдесzть тhсzщъ мужeй.
7 И# слhша давjдъ, и3 послA їwaва и3 всю2 си1лу си1льныхъ.
8 И# и3зыд0ша сhнове ґммw6ни, и3 ўстр0иша брaнь пред8 враты2 грaда: сmрjа же сyвска и3 роHвъ, и3 їстHвъ и3 ґмали1къ, є3ди1ни (стaша) на селЁ.
9 И# ви1дэ їwaвъ, ћкw бhсть на него2 проти1вное лицE брaни сопреди2 и3 созади2, и3 и3збрA t всёхъ ю4ношъ ї}левыхъ, и3 ўстр0и и5хъ проти1ву сmрjанъ,
10 њстaнокъ же людjй дадE въ рyцэ брaту своемY ґвeссэ и3 ўстр0и | проти1ву сынHвъ ґммHнихъ,
11 и3 речE (їwaвъ ко ґвeссэ): ѓще ўкрэпи1тсz сmрjа пaче менє2, и3 бyдете мнЁ на спасeніе: ѓще же ўкрэпsтсz сhнове ґммw6ни пaче тебє2, и3 бyдемъ спасaти тS:
12 мужaимсz и3 ўкрэпи1мсz њ лю1дехъ нaшихъ и3 њ градёхъ бGа нaшегw, и3 гDь сотвори1тъ бlг0е пред8 nчи1ма свои1ма.
13 И# пріи1де їwaвъ и3 лю1діе є3гw2 съ ни1мъ на брaнь на сmрjю, и3 побэг0ша t лицA є3гw2.
14 И# ви1дэша сhнове ґммw6ни, ћкw бэжaша сmрjане, и3 бэжaша t лицA ґвeссы и3 внид0ша во грaдъ. И# возврати1сz їwaвъ t сынHвъ ґммHнихъ, и3 пріи1де во їеrли1мъ.
15 И# ви1дэша сmрjане, ћкw пад0ша пред8 ї}лемъ, и3 собрaшасz вкyпэ.
16 И# послA ґдраазaръ, и3 собрA сmрjаны, и5же њб8 w4нъ п0лъ рэки2 халамaка, и3 пріид0ша во є3лaмъ: и3 сwвaкъ старёйшина си1лы ґдраазaровы пред8 ни1ми.
17 И# возвэсти1ша давjду, и3 собрA всего2 ї}лz, и3 прeйде їoрдaнъ, и3 пріи1де во є3лaмъ. И# ўстр0ишасz сmрjане на давjда, и3 брaшасz съ ни1мъ,
18 и3 бэжaша сmрjане t лицA ї}лтzнъ. И# tS давjдъ t сmрjи сeдмь сHтъ колесни1цъ и3 четhредесzть тhсzщъ кHнникъ, и3 сwвакA старёйшину си1лы є3гw2 ўби2, и3 ќмре тaмw.
19 И# ви1дэша вси2 цaріе раби2 ґдраазaрwвы, ћкw пад0ша пред8 ї}лемъ, и3 пребэг0ша ко ї}лю и3 раб0таша и5мъ: и3 ўбоsшасz сmрjане спасaти ктомY сынHвъ ґммHнихъ.