1 И# давjдъ прeйде мaло что2 t рHса, и3 сE, сівA џтрокъ мемфівосfeовъ въ срётеніе є3мY: и3 супрyгъ nслsтъ њсёдланыхъ, и3 на ни1хъ двёсти хлёбwвъ, и3 сто2 гр0здій, и3 сто2 фjнікwвъ, и3 мёхъ вінA.
2 И# речE цaрь къ сівЁ: что2 сі‰ тебЁ; И# речE сівA: nслsта на kждeніе д0му царeву, ґ хлёбы и3 фjніки на снэдeніе nтрокHмъ, и3 віно2 пи1ти њслабёвшымъ въ пустhни.
3 И# речE цaрь: и3 гдЁ сhнъ господи1на твоегw2; И# речE сівA ко царю2: сE, сэди1тъ во їеrли1мэ, ћкw речE: днeсь возвратsтъ ми2 вeсь д0мъ ї}левъ цaрство nтцA моегw2.
4 И# речE цaрь къ сівЁ: сE, тебЁ вс‰ є3ли6ка сyть мемфівосfewва. И# речE сівA поклони1всz: да њбрsщу благодaть пред8 nчи1ма твои1ма, г0споди м0й царю2.
5 И# пріи1де давjдъ цaрь до ваfірjма, и3 сE, tтyду мyжъ и3схождaше t р0да д0му саyлz, и4мz же є3мY семeй сhнъ гирaнь: и3зhде же и3сходS и3 проклинaz
6 и3 кaменіемъ метaz на давjда и3 на вс‰ џтроки царS давjда: и3 вси2 лю1діе и3 вси2 си1льніи њдеснyю и3 њшyюю царS бsху.
7 И# тaкw речE семeй проклинaz є3го2: и3зhди, и3зhди, мyжу кровeй и3 мyжу беззак0нный:
8 возврати2 на тS гDь вс‰ крHви д0му саyлz, понeже воцари1лсz є3си2 вмёстw є3гw2: и3 дадE гDь цaрство въ рyцэ ґвессалHма сhна твоегw2: и3 сE, ты2 въ ѕл0бэ твоeй, ћкw мyжъ кровeй ты2.
9 И# речE ґвeсса сhнъ сарyинъ ко царю2: почто2 проклинaетъ пeсъ ўмeршій сeй господи1на моего2 царS; нн7э пойдY, и3 tимY главY є3гw2.
10 И# речE цaрь ко ґвeссэ: что2 мнЁ и3 вaмъ, сhнове сар{ины; њстaвите є3го2, и3 тaкw да проклинaетъ, ћкw гDь речE є3мY проклинaти давjда: и3 кто2 речeтъ: почто2 сотвори1лъ є3си2 тaкw;
11 И# речE давjдъ ко ґвeссэ и3 ко всBмъ nтрокHмъ свои6мъ: сE, сhнъ м0й и3зшeдый и3з8 чрeва моегw2 и4щетъ души2 моеS, ґ кольми2 пaче сhнъ їемінjевъ: њстaвите є3го2 проклинaти мS, ћкw речE є3мY гDь:
12 нeгли при1зритъ гDь на смирeніе моE, и3 возврати1тъ ми2 благ†z вмёстw клsтвы є3гw2 во днeшній дeнь.
13 И# и3дsше давjдъ и3 вси2 мyжіе є3гw2 путeмъ: ґ семeй и3дsше со страны2 горы2 бли1з8 є3гw2 и3дhй и3 проклинaz, и3 кaменіемъ мещA со страны2 є3гw2, и3 пeрстію сhпаz.
14 И# пріи1де цaрь и3 вси2 лю1діе и5же съ ни1мъ ўтруждeни, и3 препочи1ша тY.
15 ҐвессалHмъ же и3 вси2 мyжіе ї}лєвы внид0ша во їеrли1мъ, и3 ґхітофeлъ съ ни1мъ.
16 И# бhсть є3гдA пріи1де хусjй пeрвый дрyгъ давjдовъ ко ґвессалHму: и3 речE хусjй ко ґвессалHму: да живeтъ цaрь.
17 И# речE ґвессалHмъ къ хусjю: сіs ли ми1лость твоS со дрyгомъ твои1мъ; почто2 не tшeлъ є3си2 со дрyгомъ твои1мъ;
18 И# речE хусjй ко ґвессалHму: ни2, но в8слёдъ (и3дY), є3г0же и3збрA гDь и3 лю1діе сjи и3 вси2 мyжіе ї}лєвы, тогw2 є4смь, и3 съ тёмъ бyду:
19 и3 втор0е, комY ѓзъ пораб0таю; не пред8 сhномъ ли є3гw2; ћкоже раб0тахъ пред8 nтцeмъ твои1мъ, тaкw бyду и3 пред8 тоб0ю.
20 И# речE ґвессалHмъ ко ґхітофeлу: дади1те себЁ совётъ, что2 сотвори1мъ;
21 И# речE ґхітофeлъ ко ґвессалHму: вни1ди къ подл0жницамъ nтцA твоегw2, ±же њстaви стрещи2 д0мъ св0й, и3 ўслhшатъ вси2 ї}лтzне, ћкw посрами1лъ є3си2 nтцA твоего2, и3 возм0гутъ рyки всёхъ сyщихъ съ тоб0ю.
22 И# постaвиша ґвессалHму шатeръ на палaтэ, и3 вни1де ґвессалHмъ къ подл0жницамъ nтцA своегw2 пред8 nчи1ма всёхъ ї}лтzнъ.
23 И# совётъ ґхітофeлевъ, є3г0же совэщавaше во дни6 пє1рвыz, и4мже џбразомъ вопроси1лъ бы кто2 бGа њ словеси2, тaкw всsкъ совётъ ґхітофeлевъ, и3 и4же давjду, и3 и4же ґвессалHму.